@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Regaip Gecesi Var mı Yok mu ?
İslam Dini'nde Regaip kandilinin olmadığını, bu gece atfedilen bir çok olayın rivayet olduğu, kaynağının bulunmadığını, Hicretten  Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında tarikatların görüşleri ile oluştuğunu biliyor muydunuz ? O dönemlerde Şii Fatımaların bu topraklarda söz sahibi olduğunu biliyor musunuz. 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı İslam Ansiklopedisinde Hamdi Tekeli ismi ile yayımlanmış olan Regaip Kandili başlıklı makalede bunları okuyoruz. Buna bağlı bir çok kaynakçada "Regaip Kandili" ve ona özgü olarak kılındığı bilinen 12 rekat namazın , bu geceye mahsus bir çok ibadetin aslında asılsız olduğu vurgulanıyor.
Ansiklopedi de ve diğer kaynaklarda, "Hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olduğunu, İslâm âlimlerinin büyük bir kısmının. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaip kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bidatların yasaklanmasının yanı sıra cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını bu sebeple Regaip günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğu" açıklanıyor

İşte o açıklama
REGAİB GECESİ
(ليلة الرغائب)
Receb ayının ilk cuma gecesi.
Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur
Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, “Śavm”, 55; İbn Mâce, “Śıyâm”, 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber’in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir. İbnü’l-Cevzî, Regaib orucu ve namazıyla ilgili hadisin Zâhid Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Cehdam (ö. 414/1024) tarafından uydurulduğunu ve hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediğini belirtir (el-MevżuǾât, II, 47). Ayrıca isrâ ve mi‘rac olayının Regaib gecesi meydana geldiğine dair rivayetin de aslı bulunmamaktadır
(İbn Kesîr, III, 109; Bedreddin el-Aynî, IV, 39). 

Regaip Gecesi Ne Zamandan Beri Kutlanıyor
Regaib gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar IV. (X.) yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlanmış, Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İĥyâǿ, I, 203). Ebû Tâlib el-Mekkî gibi bazı mutasavvıflar Regaib gecesinden söz etmeyip receb ayının ilk gecesini ihya etmenin müstehap olduğunu belirtseler de (Ķūtü’l-ķulûb, I, 121) bu geceyle ilgili rivayetlerin çok zayıf ya da uydurma olduğu hadis âlimlerince tesbit edilmiştir.
İslâm âlimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bid‘atların yasaklanmasının yanı sıra (Buhârî, “Śulĥ”, 5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, “Śıyâm”, 147, 148), bu sebeple Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmiştir.
Bir kısım âlimler ise genel anlamda fazileti âyet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri (Tirmizî, “Śalât”, 204; İbn Mâce, “İķāmetü’s-śalât”, 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu, Müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.
Bu konuda birinci görüşü savunan Mâlikî fakihi İzzeddin İbn Abdüsselâm ile ikinci görüşü savunan hadis âlimi İbnü’s-Salâh arasında bir münazara gerçekleşmiş (münazaranın tam metni için bk. Sofuoğlu, VII [1992], s. 17-45), âlimlerin birçoğu İbn Abdüsselâm’a hak vermiş, bunun üzerine Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü’l-Kâmil, Regaib namazının camilerde kılınmasını ve bu gecenin kutlanmasını yasaklamıştır. Daha sonraki dönemlerde de benzer tartışma ve olaylar meydana gelmiştir. Osmanlı devrinde Molla Fenârî, Regaib gecesi hakkında olumlu görüş belirtmiş, çeşitli dönemlerde bu konuda lehte ve aleyhte risâleler yazılmıştır (Keşfü’ž-žunûn, bk. bibl.; Îżâĥu’l-meknûn, II, 196). ( Kaynak : Diyanet İslam Ansiklopedisi)

*****
Müslümanlar arasında, Regâib gecesinde on iki rekât namaz kılma alışkanlığı, ilk kez on ikinci yüzyılın başlarında görülmüştür. Müslümanlar arasında mübarek sayılan "Regâib" gecesi ibadetle ihya edilir.
Namazın kılınması, fıkıh alimleri arasında tartışma konusu olmuştur. Alimlerin ekseriyeti, aslında böyle bir namazın olmadığı kanaatinde birleşmişlerdir.
On sekizinci asırda, Regâib geceleri tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmaya başlandı. Tasavvuf ehli olan şairler, bu gece için "reğâibiye" adı verilen şiirler yazdılar. Bu şiirlerin bazıları bestelenerek yapılan törenlerde okundu. Diğer kandil gecelerinde olduğu gibi, Regâib kandillerinde de minârelere kandillerin asılması gelenek haline geldi. Halk arasında Regâib gecelerinde ibâdet ve duada bulunma, geceyi kandil simidi ve şekerlemeleri ile kutlama âdeti yerleşti. (Kaynak : https://sorularlaislamiyet.com/blog/regaib-kandili )
Farklı görüş ve uygulamalar günümüzde de varlığını sürdürmektedir.BİBLİYOGRAFYA:

Lisânü’l-ǾArab, “rġb” md.; Müsned, I, 259; İbn Ebû Şeybe, el-Muśannef (nşr. Kemâl Yûsuf el-Hût), Beyrut 1409/1989, II, 49; Taberî, CâmiǾu’l-beyân, XV, 69; XXI, 100; Ebû Tâlib el-Mekkî, Ķūtü’l-ķulûb (nşr. Abdülmün‘im el-Hifnî), Kahire 1991, I, 121; İbn Abdülber en-Nemerî, et-Temhîd (nşr. Mustafa b. Ahmed el-Alevî – M. Abdülkebîr el-Bekrî), Mağrib 1387/1967, I, 127; Gazzâlî, İĥyâǿ (Beyrut), I, 202-203; Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, el-MevżûǾât (nşr. Tevfîk Hamdân), Beyrut 1995, II, 46, 47; Ebû Şâme el-Makdisî, el-BâǾiŝ Ǿalâ inkâri’l-bidaǾ ve’l-ĥavâdîŝ (nşr. Osman Anber), Kahire 1978, s. 10, 35, 39, 41 vd.; Nevevî, Şerĥu Müslim, VIII, 20; İbnü’l-Hâc el-Abderî, el-Medħal, Kahire 1401/1981, IV, 248 vd.; İbn Kesîr, el-Bidâye, III, 109; İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî, el-İǾtiśâm (nşr. M. Reşîd Rızâ), Kahire 1332, s. 168, 227; İbn Hacer, Fetĥu’l-bârî (nşr. Muhibbüddin el-Hatîb), Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), XI, 55; a.mlf., Telħîśü’l-ĥabîr (nşr. Abdullah el-Medenî), Medine 1964, II, 80; Bedreddin el-Aynî, ǾUmdetü’l-ķārî, Kahire, ts. (İdâretü’t-tıbâati’l-münîriyye), IV, 39; Burhâneddin İbn Müflih, el-MübdiǾ fî şerĥi’l-MuķniǾ (nşr. M. Züheyr eş-Şâvîş), Beyrut 1400, II, 27; Hattâb, Mevâhibü’l-celîl, Beyrut 1398, II, 79; Şemseddin er-Remlî, Nihâyetü’l-muĥtâc, Beyrut 1404/1984, II, 124; Ali el-Kārî, el-Esrârü’l-merfûǾa fi’l-aħbâri’l-mevżûǾa (nşr. Muhammed es-Sabbâğ), Beyrut 1391/1971, s. 459, 461; Keşfü’ž-žunûn, I, 239, 365, 387, 840, 868; II, 1081, 1591, 1655, 2048; Leknevî, el-Âŝârü’l-merfûǾa fi’l-aħbâri’l-mevżûǾa (nşr. Ebû Hâcer M. Saîd b. Besyûnî Zağlûl), Beyrut 1405/1984, s. 74, 89, 111; İbn Âbidîn, Reddü’l-muĥtâr (Kahire), II, 26, 48, 235; Îżâĥu’l-meknûn, II, 196; Cemal Sofuoğlu, “Regaib Namazı Hakkında Bir Münazara”, DÜİFD, VII (1992), s. 13-45; Mebrûk eş-Şeybânî el-Mansûrî, “Śalâtü’r-Reġāǿib: Muĥâveletü teǿvîl”, IBLA, sy. 187 (2001), s. 29-66.

Hamdi Tekeli
Kaynak : https://islamansiklopedisi.org.tr/regaib-gecesi
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.