@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcradan Satışların İlan Ücretleri Ne Kadar 2024
23 Ocak 2024 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32438

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA YAPILACAK SATIŞLARIN

İLANLARINA İLİŞKİN PARASAL LİMİTLERİN

GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ


Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendinde ve 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2023 yılının Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar
MADDE 3- (1) Gazete veya internet haber sitesinde Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan ilanlarda esas alınacak muhammen bedele ilişkin parasal limitler aşağıda gösterilmiştir:

 

Mezkûr Kanun ve

Yönetmelikteki Parasal Limitler

1/2/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak

 Parasal Limitler

Gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek ilanlara ilişkin parasal limitMuhammen bedeli
500.000,00 TL’ye kadar olanlar için
Muhammen bedeli
720.000,00 TL’ye kadar olanlar için
Satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde yapılacak ilanlara ilişkin parasal limit
Muhammen bedeli
500.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.000.000,00 TL’nin altında olanlar için


Muhammen bedeli
720.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.885.000,00 TL’nin altında olanlar için
Bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılan ilanlara ilişkin parasal limitMuhammen bedeli
2.000.000,00 TL ve üzerinde olanlar için
Muhammen bedeli
2.885.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

(2) Parasal limitlerin belirlenmesinde ilan talebi tarihindeki güncel limitler esas alınır.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete - 2024 - @erolkaranet

 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.