@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Banka Hesabı Olanlar Dikkat.. Resmi Gazetede..
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti.
BDDK'nin söz konusu kararı Resmi Gazete'nin 23 Ocak 2024 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, kişilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanıtlanabilir onay veya talep olmadan kişiler adına kredili dahil herhangi bir hesap açılamayacağı, hesap limit artışı ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacağı belirtildi
Düzenlemeye göre, kar zarar ortaklığı sözleşmesi ve yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesaplarının işletilmesinde, her sözleşme türünün kendi altında ayrı havuzlar oluşturulabilecek ve bu havuzlar kendi içinde birleştirilebilecek.
Katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, yeni yönetmeliğe göre, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.
Katılım fonu hesapları üzerinde hesap sahibinin talep hakkı ve katılım bankasının ödeme yükümlülüğü; özel cari hesaplarda yatırılan tutar, katılma hesaplarında ise vade sonunda geçerli birim hesap değeri kadar olacak. Tahmini kar oranı belirlenerek yapılan yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarında ise birim hesap değerinin, yatırılan tutar ve tahmini kar toplamı ile sınırlı olması öngörülüyor.
Ayrıca, zamanaşımına uğrayan hesaplar için asgari limit tutarı olan 250 liranın Fonun görüşü alınarak değiştirilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna yetki verildiği duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin tam metni

23 Ocak 2024 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32438

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE

ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1- 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “katılma” ibaresi “katılım” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile beşinci fıkrasında yer alan “kâr ve zarara” ibareleri “kâra” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açılamaz, kredili hesabın limiti artırılamaz ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamaz. Kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilir. Dördüncü fıkranın (e) bendi uyarınca yenilenen hesaplar, bu fıkra kapsamında hesap açılışı sayılmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “kâr ve zarara” ibareleri “kâra” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Katılma hesapları, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine veya kamu kurum ve kuruluşları ile fonlar ve tüzel kişi müşterilerle akdedilecek yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılabilir. Kurul, yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesapları için yatırılabilecek asgari tutar ve/veya katılma hesaplarının belli bir oranı şeklinde sınır tesis etmeye yetkilidir. Her iki sözleşme türüne dayalı olarak açılan katılma hesapları ayrı fon havuzlarında işletilir ve her sözleşme türünün kendi altında ayrı havuzlar oluşturulabilir. Katılma hesabı sahiplerinin menfaatlerine zarar vermemek ve önceden belirlenmesi halinde toplanan fonun kullanım amacı dışına çıkmamak kaydıyla kâr zarar ortaklığı sözleşmesine ve yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları için açılan havuzlar kendi içinde birleştirilebilir, bölünebilir, havuzlar arasında aktarım yapılabilir ve vade sonunda tasfiye edilebilir.”

“(4) Katılım fonu hesapları üzerinde hesap sahibinin talep hakkı ve katılım bankasının ödeme yükümlülüğü; özel cari hesaplarda yatırılan tutar, katılma hesaplarında ise vade sonunda geçerli birim hesap değeri kadardır. Tahmini kâr oranı belirlenerek yapılan yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarında ise birim hesap değeri, yatırılan tutar ve tahmini kâr toplamı ile sınırlıdır.

(5) Katılma hesaplarının işletilmesi sonucu oluşan kâr veya zarar tutarlarının belirlenmesi amacıyla, farklı para cinsi, kâra katılma oranı, sözleşme türü ve bunların alt kırılımlarına göre oluşturulan fon havuzları bazında yapılacak günlük birim değer hesaplamalarına ilişkin tablo Kurulca belirlenecek sürelerde Kuruma gönderilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kurul, Fonun görüşünü almak suretiyle bu fıkrada yer alan tutarı değiştirmeye yetkilidir.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete - 2024 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.