@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Zorunlu Deprem Primleri 2024Zorunlu Deprem Primleri Ne Kadar Oldu

Zorunlu deprem sigortası tarifesinde asgari prim tutarları artırıldı.
Zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarı ve sigortaya esas metrekare bedeli artırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre,  Zorunlu Deprem Sigortası'nda tarife değişti.Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli de artırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tebliğine göre, asgari prim tutarları; risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 979 TL, 869 TL, 739 TL, 693 TL, 521 TL, 370 TL ve 252 TL’den az olamaz. Uygulama 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak.
Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ise, betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden başlamak üzere uygulanacak.
Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltildi.

İşte o karar metni

28 Aralık 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32413

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

MADDE 1- 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 979 TL, 869 TL, 739 TL, 693 TL, 521 TL, 370 TL ve 252 TL’den az olamaz.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “640” ibaresi “1 milyon 272” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada yer alan sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeller, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında artırılır. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınır. Aylık metrekare bedelindeki değişiklik Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sigorta şirketlerine otomatik olarak iletilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında belirlenen sigorta bedeli ile 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan bedel, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre zarfında sigorta bedelinin tespitine esas metrekare bedelinde artış olması halinde herhangi bir ek prim alınmaksızın artış oranında artırılır.

(4) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, birinci fıkra ile belirlenen, ikinci fıkraya göre endekslenen sigorta bedelini sigorta ve inşaat sektörlerindeki değişen koşullara göre yeniden belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan artışlar, ilk olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere uygulanır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile 4 üncü maddede yapılan değişiklikler, 1/1/2024 ve sonrası düzenlenen poliçeler için uygulanır.

(3) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2024 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 5- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.


Kaynak : Resmi Gazete - 2023- @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.