@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 2024
Adalet Bakanlığının "2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'nin 31.12.2023 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 Aralık 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32416

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2024 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 


Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücretinin sınırları
MADDE 4- (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.
(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

MADDE 5- (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Uzlaştırmacı giderleri
MADDE 6- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.

Uygulanacak tarife
MADDE 7- (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Tarife
MADDE 8- (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 590-885 TL,
b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.775-2.375 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.375-2.965 TL,
3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.965-3.560 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 3.560-4.155 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 885-1.180 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 1.180-1.480 TL,
3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 1.480-1.775 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1.775-2.070 TL,
arasında ücret ödenir.

Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynak : Resmi Gazete - 2024 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.