@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sözde Fetvacıdan Ele Verir Talkını.. Abdestsiz Kuran 

İnternette bulunan bir haber sitesinde "FETVA İSTE" başlığı altında dini konuda yazılar yazan ve okurlarının sorularına cevap veren bir ilahiyatçı "Kur’an’a Abdestsiz dokunulur mu? sorusuna verdiği cevap ile okurlarını şaşırttı.
Verdiği cevapta "Bismillah… Ben Kur’ân hafızıyım. 55 yıldır Kur’ân’ı abdestli olarak okurum. Bu benim tercihimdir. Ama Kur’ân abdestsiz olarak okunabilir. Abdestli olarak okunmasını emreden bir âyet veya bir hadîs yoktur. Bu konuda tek ölçü vardır. O da Kur’ân’ın, kendisinin E’ÛZU çekilip Şeytandan Allah’a sığınılarak okunmasına ilişkin emridir. (Nahl 98) Abdestsiz Kur’ân okuduğu için kendisini eleştirenlere Hz. Ömer çok sert bir dille eleştirmiş ve onlar İslâm dışı kaynaklardan ilham almakla suçlamıştır. ( Muvatta)" ( 1 - 2 )" diyen yazar yüzyıllardır "temiz olanlar dokunur" ayeti uyarınca "abdest almadan Kuran-ı Kerim'e dokunarak, yüzüne bakarak okunamaz" kuralını bozacak şekilde açıklamada bulundu.
Cevabında "Kur’ân abdestsiz olarak okunabilir. Abdestli olarak okunmasını emreden bir âyet veya bir hadîs yoktur." diyen yazara "Vakıa süresi 79. ayeti" delil olarak hatırlatılsa da, bu cevaba da sayfasında yer verilmedi. 
Aşağıda yer verdiğimiz değişik kaynaklardan edinilen bilgilerde görüleceği gibi bir insan eline alarak, sayfalara dokunarak hatta mobil telefonlara yüklediği Kur'an-ı Kerim'i dahi cep telefonu elinde iken açıp okuyamayacağı ilahiyat alimleri tarafından sık sık dile getirilmesine rağmen yılların ilahiyatçının bu cevabı tepkilere neden oldu.
Din alimlerinin "cenabet olanın dahi Kur'an-ı Kerim'i ezbere dahi okuyamaz" şartını da vurgulayarak, "abdestsiz bir insan kutsal kitabımızı sadece ezbere okuyabilir, zikir halinde dile getirebilir sadece onu açıp okuyamaz" açıklamsında bulunmaktadır. 
Yazarın verdiği cevapta ayrıca "Ben Kur’ân hafızıyım. 55 yıldır Kur’ân’ı abdestli olarak okurum" dedikten sonra okurlarına "abdest olmadan ele alınabilir, okunabilir" cevabı da " ele verir talkını kendi yutar salkımı" atasözünü hatırlattı.

İşte abdestsiz Kur'an-ı Kerim'in dokunularak okunmayacağına ait değişik kaynaklardan cevaplar..

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Kur’an-ı Kerim’in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir (Nevevî, el-Mecmû‘, II, 69). Ancak, Kur’an’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur’an’ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir (Bkz. Merğinânî, el-Hidâye, I, 33; Nevevî, el-Mecmû‘, II, 65; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî’den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). 
Bu görüşün delili “Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir” (Vâkı‘a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Amr b. Hazm’a gönderdiği mektupta yer alan “Kur’an’a ancak temiz olan dokunsun” (Muvatta, Kur’an, 1) hadis-i şerifidir.
Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur’an’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur’an’ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur’an’ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi, ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir. (3)

*****************
Şüphesiz, “Ona/Kur’an’a ancak temizler dokunabilir." (Vakıa, 56/79)
mealindeki âyetin ilk ve en açık manası “Allah’tan Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed (asm)’e inen Kur’an vahyinin arılığını, duruluğunu bozan şeytan, cin gibi hiçbir müfsit yaratığın eli dokunmamış, fikri karışmamış, kuruntuları bulaşmamıştır...” şeklindedir.
Cünüp olan bir kimse ise Kur'an’a el süremediği gibi onu okuyamaz da. Ayetü'l-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi âyet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa bir sakıncası olmaz. (bk. Hamdi Yazır, Tefsir, Vakıa 79. âyetin izahı; Celal Yıldırım, İslam Fıkhı, IV/157)
Âlimler âyette geçen “la yemessuhu” (Kur’an’a dokunamazlar) ifadesini, görünürde ihbar cümlesi olmakla beraber, gerçekte bir inşa cümlesi olup bir nehiy/yasaklama ifadesi olduğunu düşünüyorlar. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/295)
- İmam Nevevî de abdestsiz Kur’an’a dokunmanın haram olduğunu belirtmiş, delil olarak da ilgili âyeti ve şu hadisi vermiştir: Rivayete göre, Peygamber Efendimiz (asm), Hakîm b. Hizam’a hitaben: “Kur’an’a dokunurken mutlaka abdestli olmalısın.” (Nevevî, el-Mecmu; II/65)
- Keza şafii alimleri Vakıa sûresinin ilgili âyetinde yer alan “Tenzil” kavramının kesinlikle Mushafa işaret ettiği görüşündeler. Çünkü, bu kavram, Levh-i Mahafuz’a değil, Hz. Peygambere (asm) indirilen Kur’an’a bakar. (bk. Nevevî, a.g.e, II/72)
- İmam Nevevî’nin belirttiğine göre, abdestsiz Kur’an’a dokunmanın haram olduğunda alimlerin ittifakı, icmaı vardır. İmam-ı azam, İmam-ı Malik, İmam-ı şafii, İmam-ı Ahmed b. Hanbel de aynı görüştedir. (bk. Nevevî, a.g.e, II/72) (4)

**********

Notlar : 

  1.  Abdestsiz Kur’an’a dokunabilir miyiz? https://www.mirathaber.com/abdestsiz-kurana-dokunabilir-miyiz/
  2. Kur’an Abdestsiz Okunur mu? https://www.mirathaber.com/kuran-abdestsiz-kunur-mu/
  3. https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/782/kuran-i-kerime-abdestsiz-dokunmak-caiz-midir
  4. https://sorularlaislamiyet.com/abdestsiz-kuran-okumanin-ve-mushafa-dokunmanin-hukmu-nedir
Erol Kara - 2023 - @erolkaranet 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.