@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kira Sözleşmesi Nasıl Fesh Edilir
Bilindiği gibi, kiracıyla yapılan bir sözleşme süreli olsun süresiz olsun kiracı fesh etmedikçe ilk 10 yıl içerisinde bozulamıyor. Kiracı çıkmak istediği zaman 15 gün önceden haber verirse kiralanan yeri o zaman boşaltabiliyor. Ancak , süreli bir sözleşmede kiracı zamanından çok çok erken tahliye ederse o durumda aradaki farki mal sahibine ödemek zorunda kalıyor.
Pekala, kiracı ile yapılan sözleşmede ev sahibinin " süren doldu, çık git" demesi imkansız iken bunun bir başka çaresi yok mu diyeceksiniz. 
Biraz zor olsa da kira sözleşmesinin önemli sebeplerle feshini düzenleyen TBK m.331, hem kiracıya hem de kiralayana, kira ilişkisinin devamını kendileri için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı halinde, sözleşmeyi yasal fesih bildirim sürelerine uyarak her zaman feshetme imkânı vermektedir.
Kira sözleşmesinin önemli sebeplerle feshi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kiraya ilişkin genel hükümleri kapsamında, sözleşmenin olağanüstü feshi nedenlerinden biridir.
Tarafların sözleşmeyi feshedebileceği olağanüstü haller
 • Kiranın ödenmemesi
 • Kiranın eksik ödenmesi
 • Kiranın parça parça verilmesi
 • Kiranın sürekli olarak geç ödenmesinin alışkanlık haline getirilmesi
 • Bina ortak giderlerinin kiracıya düşen kısmının ödenmemesi
 • Kiracının başka şehre tayini
 • Kiracının iflas etmesi
 • Kiralanan yerin özenle kullanılmaması
 • Komşularla olan geçimsizlik
 • Kiranın PTT kanalıyla gönderilmesi halinde ev sahibine ulaştırılmaması
 • Mal sahibinin kiralanan yere ihtiyacının olması 
 • Kiralanan yerin onarım ihtiyacının doğması
 • Sözleşme şartlarından birine uyulmaması
 • Kiralanan yerin bir başkasına kiracı tarafından devredilmesi
 • Kiracının nüfusunun doğal olmayan şekilde artması. 
 • Bina ortak alanlarına yasal olmayan şekilde müdahale
 • Kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi,
 • Abonelik alınması gereken su, elektrik, gaz gibi kurumlarla sözleşeme yapmaması
 • Kiracının hırsız olduğunun ortaya çıkması
 • Savaş, ekonomik kriz
 • Kiracının ağır hastalığı
 • Kiracının terör olaylarına karışması
 • Kiracının kiraya verene veya yakınlarına karşı suç işlemesi vb.
Türk Borçlar Kanununun 315. maddesine göre: “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan giderleri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür.”
Türk Borçlar Kanununun 316. maddesine göre: “Kiracı kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur.” Süre sonunda kiracının aykırılığı gidermemesi halinde kiraya veren sözleşmeyi feshedebilir.
Türk Borçlar Kanununun 350. maddesine göre gayrimenkul sahibinin konut ya da iş yeri olarak kullanma ihtiyacı olduğu ya da gayrimenkulün yeniden imarı ve tamiri durumlarında dava açılarak kira sözleşmesi feshedilebilmektedir.
Bunların yanı sıra; 
Kiracı, evi belirli bir tarihte boşaltacağını yazılı olarak beyan ettiği halde boşaltmazsa gayrimenkul sahibi, kira sözleşmesini feshetmek için icraya başvurabilir. Kiracının kira bedelini ödememesi durumunda da gayrimenkul sahibi, dava yolu ile kira sözleşmesinin feshini talep edebilir.
Kira bedelini ödemediği için iki kez ihtarda bulunulan kiracıya dava açılarak kira sözleşmesi sonlandırılabilir. Gayrimenkul sahibi, kira süresinin ya da bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının sonundan itibaren 1 ay içerisinde dava açabilir.
Bazı hallerde kiraya verenin kiracıya süre vermesine gerek olmadan kira kontratı feshi mümkündür. Şöyle ki:
Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi,
Kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması
Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Kiracının kiralananın tesliminin ardından iflas etmesi halinde de kiracı kira bedellerinin ödeneceğine ilişkin kiracıdan bir güvence verilmesini isteyebilmektedir. Kiraya veren kiracı tarafından ve iflas masasından güvence verilmesi için süre verir. Sürenin ardından güvence verilmezse kiraya veren herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın sözleşmeyi feshedebilir.
Kiraya verenin sözleşmeye konu kiralananı kiracıya kullanıma elverişli vaziyette teslim etme borcu bulunmaktadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi halinde de şartlarına uyulmak kaydıyla kiracının sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.
Borçlar Kanunu m. 333’e göre: “Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler”

@erolkaranet - 2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.