@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcra Dairelerinde Yapılacak Satışlarda Satış Giderleri Ücretleri
İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesi gereğince 2024 yılında icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar

21 Aralık 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32406

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tarife, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Satış giderinin avans olarak ödenmesi
MADDE 3- (1) Satış talep edilmesi halinde ücret tablosunda yer alan satışı istenen mahcuz mala ait satış giderlerinin peşin olarak yatırılması zorunludur.
(2) Satış işlemleri sırasında bu Tarifede belirtilen ve peşin olarak yatırılan miktarın yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından miktarın tamamlanması için satış isteyene on beş günlük süre verilir.

Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri
MADDE 4- (1) Taşınmaz malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.
(2) Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.
(3) İcra dosyasından birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde, bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır. Diğer taşınmazlar için ise ücret tablosunda belirtilen satış giderinin toplamından belirli miktarda indirim yapılmak suretiyle avans olarak depo edilmesine icra müdürü tarafından karar verilebilir. Bu indirim tabloda belirtilen gider avansının yarısından fazla olamaz.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri
MADDE 5- (1) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.
(2) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri; aracın muhafazası, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Taşınır mallara ilişkin satış gideri
MADDE 6- (1) Taşınır malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.
(2) Taşınır mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Diğer mallara ilişkin satış gideri
MADDE 7- (1) Bu Tarifede satış gideri belirtilmeyen malların satışının talep edilmesi halinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde satış gideri tablosunda yer alan ücretler esas alınır.

Satış giderleri
MADDE 8- (1) Bu Tarifeye göre yatırılması gereken satış giderleri aşağıda gösterilmiştir:

Taşınmaz Mallar İçin

25.000,00 TL

Sicile Kayıtlı Motorlu Kara Araçları İçin

Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları

15.000,00 TL

Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Arazi Taşıtı

16.000,00 TL

Kamyon, Otobüs, Çekici (Tır)

18.500,00 TL

İş Makineleri, Römork, Çekici+Römork

20.500,00 TL

Taşınır Mallar İçin

2.000,00 TL


Uygulanacak tarife
MADDE 9- (1) Satış giderinin belirlenmesinde, satış talebinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır. Bu Tarifenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

@erolkaranet - 2023


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.