@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Abonelik Alacaklarının Süresi Beş Yıla Çıkarıldı
Abonelik sözleşmesi kaynaklı alacağın takibinin otomatik olarak sona erdirilmesinde sınır 5 yıla çıkarıldı.
Abonelik alacaklarına ilişkin icra takibinde, tebligat yapılamaması veya haciz talep edilmemesi hallerinde takip 5 yıl sonra düşecek.
Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğine göre, bu kapsamdaki alacağın "tebliğ imkansızlığı" nedeniyle alacaklı avukat tarafından kapatılmaması hâlinde, dosyanın otomatik olarak kapatılması için belirlenen süre sınırı, son işlem tarihinden itibaren 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.
Değişiklik düzenlemesi uyarınca, tebligat yapılamadığı haller ile borçlunun yurt dışında ikamet ettiği durumlarda alacaklı avukatının takibi kapatmaması halinde takip işlemi son işlem tarihinden itibaren 5 yıl geçince otomatik olarak kapatılacak. Bu süre daha önce 2 yıl olarak belirlenmişti. Ayrıca ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren beş yıl içinde haciz talep edilmezse takip düşecek. Bu süre de daha önce 2 yıl olarak bildiriliyordu.

AVUKATLARIN DİKKATİNE  
Abonelik alacaklarına ilişkin cebri icra yürüten alacaklı avukatı, UYAP üzerinden borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilecek; ancak borçlunun mal, hak veya alacağının varlığı tespit edilse bile, UYAP üzerinden haciz talep edemeyecek.
Yönetmelik kapsamında abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmeti sunan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin yetkilileri, UYAP Kurum Portal üzerinden dilekçe ve şirket yetkilisi olduğunu gösteren belge ile sicil tasdiknamesini tarayıp güvenli elektronik imza ile imzalayarak Bakanlığa gönderecekler. Bunun için daha önce imza sirküsü isteniyordu.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik Değişikliği

21 Aralık 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32406

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:


ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “imza sirküsünü” ibaresi “sicil tasdiknamesini” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

@erolkaranet - 2023


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.