@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hakim ve Savcı Yardımcısı Kimler Olabilir
Hakim ve Savcı Yardımcısı olmanın şartları nelerdir. ?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkim ve savcı yardımcılığına atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: 
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
 • Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak,
  (Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olup Mülakata Başvurmak İsteyenler Adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı ile idari yargı hâkim yardımcısı adaylarından hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ve Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığına geçmek isteyenlerden yazılı yarışma sınavının yapıldığı tarih itibariyle fiilen 3 yıl avukatlık ve hukuk alanında doktora yapmış olanlar giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış olmak kaydıyla yazılı sınavdan muaftırlar. Bu şartları taşıyan adaylar sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır.)
 • Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı hakim ve savcı yardımcıları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 
 • İdarî yargı hâkim yardımcıları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak, 
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, 
 • Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak, 
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak, 
 • Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.
Serbest Avukatlık Yapanlar
aa) Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslını,
ab) Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum ve kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, (Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını, çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir) 
b-) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında Kadrolu veya Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Avukatlar İle Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Hukuk Müşavirleri İçin:
ba) Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,
bb) Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını, bc) Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest avukatlıkta geçirdikleri süreyle 6 birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını, başvuru yaparken getirmek zorundalar

Sınav Konuları
Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur. 
 • Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (6 soru), 
 • Matematik (6 soru), 
 • Türk Kültür ve Medeniyetleri (6 soru), 
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) 
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan, 
Ortak Alan Bilgisi Testi: 
 • Anayasa Hukuku (7 soru), 
 • İdare Hukuku (7 soru), 
 • İdarî Yargılama Usulü (7 soru), 
 • Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) 
 • Medeni Hukuk (7 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur. 
Adli Yargı Testi: 
 • Borçlar Hukuku (6 soru), 
 • Ceza Hukuku (6 soru), 
 • Ceza Yargılama Usulü (6 soru), 
 • Ticaret Hukuku (6 soru), 
 • İş Hukuku (5 soru), 
 • İcra ve İflas Hukuku (6 soru) 
Adli Yargı-Avukat Testi: 
 • Borçlar Hukuku (6 soru), 
 • Ceza Hukuku (6 soru), 
 • Ceza Yargılama Usulü (6 soru), 
 • Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), 
 • İcra ve İflas Hukuku (6 soru) 
İdari Yargı Testi: 
 • Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), 
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), 
 • Vergi Hukuku (7 soru), 
 • Vergi Usul Hukuku (7 soru), 
 • Maliye-Ekonomi (7 soru) 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.