@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Terekenin Tespiti Davası Dilekçe ÖrneğiTerekenin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

TALEPTE BULUNAN MİRASÇI    : Adı Soyadı – TC Kimlik No -  Adresi -  Telefonu
Diğer Mirasçılar: Adı Soyadı – TC Kimlik No -  Adresi -  Telefonu ( Kaç Kişi Varsa )

KONU       : Tereke tespiti istemi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                     :

 1. Ekte sunduğumuz veraset ilamında da belirtildiği üzere, vefat etmiş olan .................. TC Nolu, ......... nüfusuna kayıtlı doğum tarihli ............................'nin oğlu (torunu) olup, yasal mirasçılarından biriyim. Muris ........ tarihinde vefat etmiştir. 
 2. Murisin malvarlığı konusunda fazla bilgiye sahip olamadığımız için bu davayı açmış bulunmaktayız.. 
 3. Müteveffanın sağlığında taşınır, taşınmaz taşınmazlar edindiğini bilmekle birlikte, nerede, neyin olduğu tarafımızca bilinmemektedir.  
 4. Hatta, Muris, bazı çocuklarını mirastan yoksun bırakmak amacıyla bir takım mal varlığını gerçekte bağışladığı halde, tapuda satmış gibi muvazaalı işlem yapmak suretiyle varislerden ...................... 'e devrettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
 5. Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-2) da anlaşılacağı üzere, istemde bulunanlar murisin mirasçılarıdır.
 6. Miras hakkımız esas olacak şekilde 

 • Türkiye genelinde herhangi bir tapu müdürlüğünde adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığının sorulması için TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE müzekkere yazılarak, ilgili gayrimenkullerin ayrıntılı takyidatları ile birlikte sorulmasını, var ise devredilen taşınmazların kim tarafından, ne zaman devralındığına dair satış, kayıt ve ayrıntılı bilgilerin istenmesini,
  ileride muris muvazaası sebebiyle açacak davalarda diğer varislerin ispat yükü ve somutlaştırma külfeti altında bulunması sebebiyle; muris .........................adına kayıtlı iken bir başkasına devredilen taşınmaz olup olmadığının, varsa kime devredildiğinin, devir sebebinin, varsa satış bedelinin, işlem vekâletname ile yapıldı ise vekâletname örneğinin sorulmasını ve istenilmesini,
 • TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNE müzekkere yazılarak murisin bankalar nezdinde bulunan Türk Lirası ve Yabancı Para cinsi üzerinden herhangi bir hesabının olup olmadığını, muris adına kayıtlı hesapların tespit edilmesi durumunda işbu hesap bakiyelerinin ölüm tarihinde ne tutarda olduğunun ve ayrıca murisin tespit edilen hesaplarında geriye dönük tüm hesap döküm hareketlerinin istenmesini,
 • EGM TRAFİK SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE müzekkere yazılarak Muris adına kayıtlı araçlar bulunup bulunmadığının ve daha önce adına ticari taksi bulunup bulunmadığının sorulmasını, varsa devredilen araçların kim tarafından, hangi tarihte devralındığına dair satış, kayıt ve ayrıntılı bilgilerin istenmesini,
 • GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA müzekkere yazılarak muris adına kayıtlı vergi kaydının ve vergi borcunun bulunup bulunmadığının sorulmasını,
 • Son ikametgahına bağlı olarak BELEDİYE BAŞKANLIĞINA müzekkere yazılarak muris adına taşınmaz kaydının ve emlak borcunun bulunup bulunmadığının sorulmasını
 •  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA Murisin resmî kurumlardan hak edişlerinin belirlenmesi için müzekkere yazılmasına

Yukarıdaki belirtilen kurumlardan gelecek cevaba göre başkaca hak ve alacaklarının tespit edilmesi halinde diğer talep haklarımızın saklı kalması kaydıyla gerekli araştırmanın yapılmasını, Tespit edilecek tereke değerleri bakımından ihtiyati tedbire karar verilmesini ve terekenin tespiti için gerekli işlemlerin yapılmasını arz/talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER             : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu
HUKUKİ DELİLLER               : Nüfus kayıtları, banka kayıtları, tapu kayıtları, trafik tescil kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi ve ilgili sair deliller.
SONUÇ VE İSTEM                 :  Yukarıda belirtilen nedenler ve gerekçelendirilen hususlarla miras bırakan …………………….’ın terekesindeki malvarlığının tespitinin TMK madde 589 uyarınca tespitine karar verilmesini ve tespit edilecek tereke konusu taşınır / taşınmaz ve banka hesaplarının üzerine 3. kişilere devir ve temliklerinin önlenebilmesi için ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep ederim.

Varisler Adına
Ad Soyadı İmza 

EKLER:

.....................Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen mirasçılık belgesi

Derleme : Erol Kara - @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.