@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sınır Dışı Kararının İptali Dava Dilekçesi
Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi
................................... NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir


DAVACI: AD, SOYAD, YABANCI PASAPORT NO, (……. Vatandaşı) (Yabancı Kimlik No: …..)
ADRES : Genellikle (........... Göç İdaresi Müdürlüğü - Geri Gönderme Merkezi) olmaktadır.
VEKİLİ : AD, SOYADI, TCKN., Baro Sicil No., 
ADRES : 
DAVALI: .............................. VALİLİĞİ (İl Göç İdaresi Müdürlüğü), 
ADRES :  .............................. 

KONU: Müvekkil aleyhine ..................... Valiliği tarafından verilmiş olan …/…/…. tarihli Sınır Dışı kararının yürütmesinin durdurulması ve Sınır Dışı Kararının İPTALİ talebini içerir dava dilekçemizdir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ     : …/…/2023

AÇIKLAMALAR:
Bu bölümde, sınır dışı kararının neden hukuka aykırı olduğu detaylı bir şekilde belirtilmelidir. .........................................
Sayılan nedenlerle anılan kararın iptali hakkında karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

NEDENLER:
 1. Dava dilekçesinde, sunulacak delillerin bir listesi ve bu delillerin nasıl kanıt oluşturduğuna dair açıklamalar yer almalıdır
 2. ................
 3. ................
 4. ................
 5. ................
MÜVEKKİLİN ADLÎ YARDIM TALEBİ KABUL EDİLEREK HAKKINDAKİ DAVANIN YÜRÜTÜLMESİ GEREKMEKTEDİR

2577 s. İYUK m. 31 gereğince HMK 334 vd. maddeleri idarî yargılamada adlî yardımla ilgili hususlardaki düzenlemeyi oluşturmaktadır. 
6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) m. 81/2 maddesinde Barolara pozitif yükümlülük getirilmiştir. 
Bu madde uyarınca … Barosu Adlî Yardım Bürosunun görevlendirmesi ile davacı hakkında Adlî Yardım kapsamında vekil olarak atanmış bulunuyoruz.
Ülkesinden can güvenliği tehdidi ile çıkan ve hâlihazırda … yaşında eşi ve … çocuğu olan ve herhangi bir geliri, mal varlığı bulunmayan müvekkilin HMK madde 334 vd. maddeleri gereğince yargılama gider ve masrafları hakkında adlî yardımdan yararlanmasını öncelikle talep etmekteyiz.
 1. Müvekkilin Başına Gelen Olaylar Silsilesi, Hayatındaki Önemli Noktalar,   
 2. Neden Türkiye’ye Geldiği, 
 3. Hakkında Verilen Sınır Dışı Kararı Ve Bu Kararın Hukuka Ve Kanuna Aykırı Olduğu... 
 4. Müvekkil YUKK Uyarınca Geri Gönderilemeyecek Kişiler Kategorisinde İse Bu Da Belirtilmelidir. 
 5. Müvekkile Ait Kısa Dönem İkâmet İzni Veya İnsanî İkâmet İzni Başvurusu Olup Olmadığı 
 6. Müvekkilin Kendi Ülkesinde Can Güvenliği Olmadığına Dair Durumlar 
 7. Sınır Dışı Kararının Tebliğindeki Usulsüzlükler
Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere, işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKÎ SEBEPLER: 
 1. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 
 3. 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi (Mültecilerin Hukukî Statüsüne Dair Sözleşme), 
 4. T.C. Anayasası, 
 5. 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
 6. 7201 s. Tebligat Kanunu, 
 7. 28184 s. Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 
 8. 2577 s. İdarî Yargılama Usul Kanunu, 
 9. 6100 s. Hukuk Muhakelemeri Kanunu.
HUKUKÎ DELİLLER: 
 1. ......................... İl Göç İdaresi’nde bulunan müvekkil dosyalarındaki her türlü bilgi ve belge,
 2.  …/…/… tarihli sınır dışı edilme dosyasının kararı (Mahkemenizce ilgili kurumlardan istenmesini talep ederiz.)
 3. ...................Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün vermiş olduğu sınır dışı etme kararı (Mahkemenizce ilgili kurumdan istenilmesini talep ederiz.)
 4. Raporlar 
 5. Ve her türlü sair delil.
NETİCE-İ TALEP: 
 1. Yukarıda açıklanan nedenler ve re’sen tespit edilecek nedenlerle; 
 2. (varsa) ADLÎ YARDIM talebimizin kabulüne, 
 3. Kanunlara, usule, uluslararası sözleşmelere ve hakkaniyete aykırı olarak ................Valiliğince müvekkil hakkında alınan …/…/… tarihli sınır dışı kararının yürütmesinin durdurularak İPTALİNE, 
 4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
  karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. ..../....../.2023

Av....................................
DAVACI VEKİLİ
(e-imzalıdır)
EKLER:
 1. ......................... 
 2. ......................... 
 3. ......................... 
 4. ......................... 

Derleme @erolkaranet / 2023 

Önemli Not : Her dilekçe ait olduğu duruma göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle mutlak surette taslak olarak verilen dilekçenin aynısını kullanmayınız. Dilekçeler fikir olsun diye yayınlanmaktadır: Bireyler bu konularda bir avukattan mutlaka yardım almalıdır.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.