@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Maliye, İki Bin Memur Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını açıkladı. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde;
"Başkanlığımızca açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. 16 Aralık 2023 Cumartesi Günü Saat 10.00'da Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.
Sınava başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. 
- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. 

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak, 
- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak, 
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 

IV - SINAV BAŞVURUSU 
- Başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir. 
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. 
- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi; Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler). İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar. Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap. 

VI - DEĞERLENDİRME 
- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 
- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
- Sözlü sınav, adayların; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
- Adaylar, sınav kurulu tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. - Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 
- Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 
- Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. 
- Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine kadar yedek aday belirlenir. 
- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır. 
- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 
- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar ve her durumda sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yılı aşmamak kaydıyla geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer. 
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. 
- Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adaylar Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecek ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenecektir

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak : Resmi gazete - 2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.