@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kudüs DuasıKudüs Duası

Kubbe-tüs-Sahra için, Mescidi Aksa İçin, Kudüs İçin, El Halil için, Eriha için, Gazze için ve tüm Filistin ve zulüm altında yaşayan tüm Müslümanlar için Dua 

Amin... 
Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle lütufta bulunan, Kur’an-ı Kerim ile elçisi ve kulu Hazreti Muhammed aleyhisselam ile hidayetin ve iyiliğin yollarını gösteren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. 
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nur'u var eden Allah'a aittir. 
Kuluna kitabı indiren, ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamd olsun. 
O her şeye gücü yeten, hükmünde hikmet sahibi olandır 
Allah, her türlü eksikliklerden münezzehtir. 
Şüphesiz O, işitendir, görendir. 
Yardımıyla İslam’ı aziz kılan, kahrıyla şirki zelil kılan, emriyle bütün işleri evirip-çeviren, kendisine yapılan şükürle nimetleri devam ettiren, 
Adaletiyle bu günleri sırayla dolaştırarak kâfirlere yavaş yavaş tuzağını kuran, lütfuyla sonucu muttakilerin lehine kılan, sayesinde kullarına ganimet veren, 
Dinini, bütün dinlere üstün kılan, Kulları üzerindeki kahrı önlenemeyen, Yarattıkları üzerindeki zuhuru tartışılmayan, 
Dilediği gibi emredip geri çevrilemeyen, 
Dilediği gibi hükmedip karşı koyulamayan Allah’a hamdolsun
Hz. Âdem aleyhisselamdan beri hakkın, hakikatin ve iyiliğin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa âlemlere rahmet olarak gönderilen, güzel ahlakıyla insanlığa önder ve rehber kılınan Hâtemü’l-enbiya, Burhanü’l-asfiya, Habib-i Huda, Şefîi rûz-i cezâ Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimize, O’nun ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun. 
******
Ya Rabbi, 
Kur’an-ı Kerim’de bize mübarek belde olarak tanıttığın peygamberler şehri Kudüs’e, zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayasızca bir işgal ve tecavüze karşı burada, huzurunda toplandık, ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah’ım! 
Peygamberlerin uğrak yeri, Evliyanın hedefi, Peygamberlerin kabristanı, Vahyin indiği yer, Emir ve yasakların indiği topraklar, Mahşer yeri, yeniden diriliş toprağı, Kitab-i Mübin’inde, “Mukaddes toprak” dediğin bu yerler kafirlerin, müşriklerin ayakları altında kirleniyor. 
Sen Müslümanların buraları tekrar fetih etmesini nasip ederek, bu kirli yerlerin temizlenmesini ümmeti Muhammed'e tekrar nasip eyle, 
Allah'ım, Tevhit üzerine kurulan bu güzide toprakları, öncesinde ve sonrasında temeli takva üzerine atılan bu eşsiz toprakları Babamız İbrahim aleyhisselamın vatanı, Hazreti Süleyman peygamberimizin ülkesi, Peygamberiniz aleyhissalatü vesselamın Miraca, sidretül müntehara yükseldiği bu yerlerin müminler tarafından aklanıp sadece senin dininin yankılandığı yerlerden eyle. 
Kudüs yollarındaki şirk, teslis, pis ve açık isyan itikadının yok olmasını, yok edilmesini bunun için rızanı kazanacak Cihatların yapılmasını bu son ümmete nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. 
Burası, Allah Rasulü’nün, “Mukarreb Melekler”ine namaz kıldırdığı yerdir. 
Burası Allah’ın kulu, elçisi, Hz. Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve ruhu olan Hz. İsa’yı gönderdiği, Rasullüğüyle ikram ettiği, Nebiliğiyle şereflendirdiği, kulluk rütbesinden uzaklaştırmadığı, İslam’ın ilk yıllarında kendisine doğru namaz kıldığınız kıblemizdir. 
Bu kıble olarak kabul ettiğimiz, sayısız mümin kullarının kendilerine arkadaşlık ettiği kabirlerde bulunan kıymetli peygamberlerimizin şerefli yataklarını o Nemrut'un, Firavunun soyuna, o peygamberleri katleden lanetlenmiş Yahudi halkının iğrenç ve pislik dolu vücutlarıyla doldurmasına fırsat verme Allah'ım..
Ya Rabbi
Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz! 
Ey Yüce Rabbimiz! 
Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. 
Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız, çaresiz, bırakma Allah’ım! 
Ya Rabbi, Kur’an-ı Kerim’de bize öğrettiğin dua ile sana niyaz ediyoruz. 
Allah’ım, hani Bedir’de Peygamber Efendimiz; “Ya Rabbi, İslam’ın bu ordusuna yardım eyle. Sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle” diye dua etmişti de; ayet-i kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştin. 
Yarabbi şu anda yine, Gazze’nin, Kudüs’ün mazlum mücahitleri başta olmak üzere, âlem-i İslam’ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir’de yaptığın gibi meleklerinde yardım eyle, nusretini göster, kudretinle şerefyab eyle Allah’ım. 
Bu azgın ve zalim topluluğa karşı Filistinli kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. 
Dostlarını yücelten, ortaya çıkaran ve kuvvetlendiren, dinine yardım edenlere yardım eden, tertemiz evini, Beytü’l Makdis’i şirkin kir ve pisliklerinden temizle Ya Rabbi. 
Ya Rabbi sana iman eden kullarının izzetini, şerefini, onurunu, harimi ismetini hiçbir zalim, zorba, işgalci güce çiğnetme! 
Allah’ım, kâfirlerin boyunlarını kır, Açıkça isyan eden facirlerin burunlarını sürt. Yâ Rabbi! 
Kudüs’ün yollarındaki şirk pisliğinin giderilmesini, Milletimizin ve bütün Müslümanların bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allahım. 
Dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere karşı bizleri uyanık eyle, zalimler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah’ım 
Bugün, Filistin başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, camileri, değerleri harab edilen, hakları hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle, bizi onlara yardımcı eyle, nusretinle inayetinle zaferler nasip eyle Allah’ım 
*****
Yâ Rahmân! Yâ Rahim! Yâ ALLAH Yâ Rabbe’l-Âlemîn! Yâ Erhame’r-Râhimîn 
Kudüs ve mescid-i aksa ve mazlum ümmet-i Muhammed için ellerimizi Sana açtık! 
Dualarımızı kabul buyur ALLAH’ım! 
Yâ Azîz! Yâ Hafîz! Yâ Kavî! Yâ Cebbâr! Yâ Vâhid’el-Kahhâr! 
Filistinli ve bütün mazlum kardeşlerimiz adına Senin bu güzel isimlerine sığınıyoruz... Bizi geri çevirme ALLAHım!... 
Yâ Kâdir! Yâ Muktedir! Yâ Mu’în! Yâ Metîn! Yâ Müste’ân! 
Kudüslü kardeşlerimiz adına Senden yardım diliyoruz... Yardımını esirgeme onlardan ALLAH’ım... 
Ey Müntakîm / Ey intikam alan! Ey Azîzün Züntikâm / Ey İntikam sahibi Azîz ALLAH’ımız
Mazlumların intikamını zalimlerden Sen al ve bizleri de intikamına vesile kıl. 
Ey Hayr’ün-Nâsirîn / Yardım edenlerin en hayırlısı olan ALLAH’ımız 
Yüreklerimiz Kudüste, Mescid-i Aksada
Yüreklerimiz buruk, yüreklerimiz kan ağlıyor! 
Ümmet kan ağlıyor! 
Kardeşlerimiz adına yalvarıyoruz: 
Bizleri yalnız bırakma ALLAH’ım! 
Bize katından koruyucu ve yardımcılar gönder ALLAH’ım! 
Kâbe’ni yıkmaya gelen Ebrehe ordularını yerle bir eden Ebabil kuşlarını, 
Mescid-i Aksâ’nı yıkmaya çalışan Kudüste kardeşlerimizi şehit eden katil İsrail ordusunun üzerine de gönder ALLAH’ım! 
Bedr’in arslanlarına yardım için gönderdiğin melekler ordusunu, Kudüs arslanlarının yardımına da gönder ALLAH’ım!.. 
Filistinlileri, Siyonistlerin elinde rüsvây eyleme ALLAH’ım! 
Onların üzerinden vahşi İsrail baskısını kaldır ALLAH’ım! 
Ey Hayr’ül-Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/hayırlı olan ALLAH'ım! 
Siyonist katillerin Filistinli müminler için kurdukları tuzakları boşa çıkar! 
Zalimlerin hazırladıkları sinsi tuzakları kendi başlarına geçir ALLAHım! 
Kardeşlerimiz adına yakarıyoruz: 
Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır ve selamet yağdır; ayaklarımızı sabit kıl! Ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!
Kudüslü mücahidlere yardım et; onları İsrail’e karşı galip eyle ALLAH’ım!.. 
ALLAH’ım! Kudüslü Müslüman kardeşlerimiz adına Sana yalvarıyoruz: 
Yâ Rabbi! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Yâ Rabbi! Kudüslü kardeşlerimizi her türlü felaketten, katliamdan, kötülükten Sen muhafaza eyle! 
Onların şanlı şehidlerini vaad ettiğin Adn Cennetlerine koy! 
Yaralılarına acil şifalar ver! Gazilerine şecaat ve sabır ver ALLAH’ım! 
Kudüslü kardeşlerimize direnme gücü ver! Direnişlerini daim kıl! Bizleri de onlara destek eyle ALLAH’ım! 
Ya Rabbi! Kudüslü kardeşlerimizi o zalimler güruhunun eline ve insafına terk etme! 
Ya Rabbi! Filistinli kardeşlerimize Sen imdâd eyle! İmdâdına da bizleri vesile eyle ALLAH’ım! 
Ya Rabbi! onlar adına Sana Ashab-ı Kehf’in duasıyla sesleniyoruz: 
“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan bir kurtuluş/çıkış yolu hazırla (şu davamızda muzafferiyet ihsan eyle)!” 
Yâ Rabbi! 
“ALLAH, kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım eder. ALLAH Kavî ve Azîz’dir.” buyuruyorsun. 
Ey ALLAH’ım! Kavî ve Azîz ismine sığınıyoruz: 
Din’in için, Mescid-i Aksâ’n için savaşanlara yardımını esirgeme! 
Yâ Rabbi! Lût Aleyhisselam Sana şöyle yalvarmıştı: Ey Rabbim, ortalığı fesada veren bu topluluğa karşı bana yardım et! “Rabbim! Beni ve ailemi, onlardan ve onların iğrençliklerinden kurtar.” 
Şimdi biz, bu duayı Kudüs adına yapıyoruz: Tarih boyu yaptıkları fitne ve fesatla insanlığın baş belası olan hain Yahudilere karşı Kudüs'teki müminlere Sen yardım et ve onları bu zalimlerin elinden Sen kurtar ALLAH’ım! 
Yâ Rabbi! Zalim Firavun düzenine karşı direnen Musa Aleyhisselam’ın diliyle Sana sesleniyoruz: Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır lyağdır ve canımızı Müslümanlar olarak al.” Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için fitne konusu kılma (bizi onların işkencesiyle, katliamı ile deneme)! Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!” 
Onların mallarını-mülklerini (devletlerini-güçlerini) sil-süpür / yerin dibine geçir ALLAH’ım!.. 
Ve onların (kararmış, taş kesilmiş) kalplerine, şiddetli korku sal ALLAHım!” 
Korkularıyla gebersinler ALLAH’ım! 
Ve ALLAH’ım! Sana, Nuh Aleyhisselam’ın diliyle yalvarıyoruz ve bu bedduayı hep birlikte tekrarlıyoruz: 
Rabbim, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma!” “Zira Sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve kâfir nesiller doğururlar.” Sen, onların nesillerini kurut ya Rabbi! 
Ebu Leheb’in ellerini kuruttuğun gibi Siyonistlerin vahşi ellerini de kurut, soylarını da kurut ALLAH’ım!..
Ey Rabbim!.. 
İman edenleri bağışla, zalimlerin ise sadece helâkini artır.
Ya Şedîd’ul-Azâb / Azâbı en şiddetli olan Gönder azabını, zalim Siyonistlerin üzerine!.. 
Ya Şedîd’ul-İkâb / Cezâsı en şiddetli olan Gönder ikâbını, şu vahşiler sürüsünün üzerine!... 
Ya Şedîd’ul-Mihâl / Tuzağı en şiddetli olan Düşür tuzağına şu cani İsrail ordusunu!.. 
Ya Serî’ul-Hisâb / Hesabı çarçabuk gören Çabucak gör onların hesabını!.. 
****
Rabbimiz! Sen, mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eyle! Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma! Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz! Miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle, onların ruhlarını şad eyle. Onları Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle; cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah’ım! 
Bu kutsal dava uğrunda gaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah’ım! 
Ya Rabbi! Bugün, Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan; vatanları işgal edilen; camileri harap edilen; hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle, bizi de onlara yardımcı eyle, kardeşlerimize en kısa zamanda nusretinle zaferler nasip eyle Allah’ım! 
Rabbimiz! Müslümanlara zulmeden, mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz. Bu hainleri ve Din-i mübin-i İslam’ın düşmanlarını kahr u perişan eyle Allah’ım! 
Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah’ım! 
Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah’ım! 
Rabbimiz, bizim, İslâm ümmetinin ve özellikle Kudüslü kardeşlerimizin dualarını kabul buyur.
Şüphesiz, Sen işitensin ve bilensin 
Allahım, bu duaları etmemize, bu dualar için bir araya gelmemize sen yardımcı oldun.
Bu vesileyle yanan yürekleriyle senin önünde diz çöken bu kullarının içerisinde duası kabul olunanların hayrına, toprak altına senin dinin için can verip uyuyan cümle şehitlerimizin adına sana yalvarıyoruz. 
Yüzyıllardır Din-i Mübin-i İslam’a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin, umudu olmuş aziz milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele eyle, milletimizi ilelebet payidar eyle Allah’ım 
Din, iman, millet, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en büyük paye sayan inancı; kalbimizden, neslimizden asil milletimizin yüreğinden ebediyyen eksik eyleme Allah’ım. 
Miracın şehri Kudüs uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle, ruhlarını şad eyle, başta Sevgili Peygamberimiz (sas) olmak üzere Bedir ve Uhud şehitleri ile birlikte Hz. Aliyyü’l Murtaza, Seyyid-ü şüheda Hz. Hüseyin Efendimiz ile beraber haşrolmayı, cennet ve cemalinle müşerref olmayı nasip eyle Allah’ım! 
****
Ey İnsanlar 
Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.(Hamd) Rahmân ve Rahîm olan (Allah)'adır. (Hamd) Ceza gününün sahibi Allah'adır. Ey Allah’ın kulları günahlardan kaçının, İsyanlara dalmayın, Allahu Teala hazretlerinin uzattığı ipe , Kur’an’a sımsıkı sarılın ki, zafer Müminlerin olsun. Allah’ın dinine yardım ediniz ki, O da size yardım etsin. Allah’ın dinini koruyun ki, O da sizi korusun. Allah’ı zikredin ki O da sizi zikretsin. Allah’a şükredin ki (nimetini) artırsın ve şükrünüzü kabul etsin. Hastalığı bitirin, düşmanların kaynaklarını kesin, yeryüzünün geri kalan yerlerinde Allah’ı ve rasûlünü gazaplandıran pisliklerden temizleyin, kâfirliğin dallarını kesin, köklerini kazıyınız. 
Ve sonra Allaha el açıp  "Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz" deyin. 
"Bizi, doğru yola ilet". deyin 
"Kendilerine nimet verdiğin (Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salih) kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil" deyin ve zafer için Allah'tan yardım isteyin. 
Adı ne olursa olsun, Kafirin her türüne, Yahudi'ye, Siyonist'e, Hristiyan'a, Budist'e, şirkin tüm fertlerine karşı bir olun, birlik olun, dirlik olun.. 
Zulme ortak olmayın. 
Zalime ortak olmayın. 
Zalim olmayın 
Kafirle yatıp kalkmayın ki Allahu Teala biz Müslümanları muzaffer kılsın. 
*****
Ya Rabbi! Ümmet-i Muhammed’e birlik ve beraberlik lütfeyle! 
Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle! Her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah’ım! Birliğimizi ve beraberliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme! Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme! Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyen dahili ve harici hainlere fırsat verme Allah’ım! 
Peygamber Efendimiz (s.a.s) gibi zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı, iyiliği emredip kötülüğü engellemeyi, hakkın yanında olmayı, adalete ve merhamete çağırmayı bizlere nasip eyle Allah’ım! 
Ya Rab! Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın. Bütün mazlumlara ve bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. 
İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı ve Peygamberler şehri Kudüs’ü, mazlumların yurdu Gazze’yi zalimlerin işgalinden kurtar Allah’ım! 
Ya Rab! 
Miracın basamağı Mescid-i Aksa’yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle! 
Ümmet-i Muhammed’e birlik ve beraberlik ihsan eyle Allah’ım! 
Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan bütün mazlum Müslümanlara kurtuluş nasip eyle Allah’ım! Mazlumların umudu aziz milletimizi, gariplerin yurdu cennet vatanımızı her türlü tehlikeden koru Allah’ım! 
Rabbimiz! 
Sen bizim Mevla’mızsın, kâfirlere karşı bizlere yardım eyle! Zalimlere karşı bizlere yardım eyle! Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle! Yüce dinimiz İslam’a bizleri hizmetkâr eyle! 
Dualarımızı kabul eyle!
Allâhümme innâ nes‘elüke temâme’n-ni’meh. Ve devâme’l-âfiyeh ve hüsnel-hâtimeh. 
Allah'ım senden nimetin tamamı olan cenneti, afiyetin devamını ve iman üzere güzelce ruh teslim etmeyi, diliyoruz 
Amin Amin Amin Bi hurmeti’lFâtiha. 
****
Erol Kara tarafından yazılan bu dua başta Kuran-ı kerim olmak üzere, muhtelif kaynaklardan derlenmiştir. 

@erolkaranet /2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.