@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kapadokya Bölgesini Kapsayan Kanun Değişiklikleri YayımlandıTBMM Genel Kurunda kabul edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 Kasım 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32357

KANUN

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA VE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7464

Kabul Tarihi: 25/10/2023MADDE 21- 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ç) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları
d) İdareye kiralanan taşınmazlar ile İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanmasından, işletilmesinden ve işlettirilmesinden elde edilen gelirler
e) Marka ve patent gelirleri
f) Kapadokya Alanında İdareye yapılacak başvurular ve İdarece sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler
g) Kapadokya Alanındaki işletme ve faaliyet gelirleri
ğ) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri, fikrî mülkiyet haklarından kaynaklı gelirler
h) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri
ı) İdare gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler
i) Diğer gelirler”

MADDE 22- 7174 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (g) ve (ğ) bentleri hariç İdarenin bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.”
MADDE 23- 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elli bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası” ibaresi “aşağıda belirtilen idari para cezaları” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde, “beş yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası” ibaresi “aşağıda belirtilen idari para cezaları” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler, dördüncü fıkrasına “9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu,” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“a) Fiziki ve inşai uygulamalarda yapısal uygulamalar yönünden;
1) Kapadokya Alanında izinsiz yeni yapı yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz dört bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
2) İzinsiz kaya oyma mekan yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda altı yüz sekiz bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
b) Mevcut yapılarda izinsiz ruhsata tabi uygulamalar yönünden; yapıda kütle, gabari özelliklerini değiştiren kat ilavesi, kat yüksekliği değişikliği, mekan ilavesi, teras kapatılması uygulamalarının yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz dört bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
c) Strüktürel özelliklerini değiştiren taşıyıcı öğelerin eklenip kaldırılması, çatı biçimi ve taşıyıcı sistemin değişikliği uygulamalarının yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz dört bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
ç) Planda mimari elemanların biçim, boyut ve malzeme özelliklerinde duvar ekleme, duvar çıkarma, plan şemasının değişimi, döşeme ve tavan malzemelerinin değişimi, mevcut kaya oyma mekanlarda her türlü fiziki ve inşai uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda iki yüz yirmi sekiz bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında dört yüz elli altı bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
d) Dış cephe malzeme özelliklerinde, kapı ve pencerede boyut ve/veya malzeme değişikliği, dış cephe kaplaması değişimi, sıva raspası, yeni sıva, sıva niteliği değiştirilmesi uygulamaları yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz dört bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
e) Yapı sahibinin komisyon kararında belirtilen süre içerisinde yapısını ruhsata uygun hale getirmemesi durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üç yüz seksen bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beş yüz otuz iki bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
f) Peri bacalarına ve doğal peyzaj değeri olan jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlara yapısal ve fiziksel nitelikte izinsiz müdahaleler yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda altı yüz sekiz bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
g) Doğal dokuyu bozacak şekilde 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi kapsamı dışında kalan alanlardan izinsiz taş, toprak, kum alınması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
ğ) İzinsiz dolgu, kazı, arazi tesviyesi uygulamaları yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda dört yüz elli altı bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
h) İzinsiz çevre ve peyzaj düzenlemeleri kapsamında kent mobilyaları, heykel, ikon, maket konulması, bitkilendirme, döşeme yapılması, bahçe duvarı veya çit yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında yüz seksen üç bin Türk lirası, tescilli parsellerde iki yüz on üç bin Türk lirası,
ı) Yapının izinsiz yıkılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altı yüz sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde altı yüz sekiz bin Türk lirası,
i) Tarım ve ormancılık faaliyetleri yönünden; 1. ve 2. derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz yeni tarımsal alanların açılması durumunda üç yüz dört bin Türk lirası; 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarında ve höyük ve tümülüslerde izinsiz ağaç dikilmesi durumunda üç yüz dört bin Türk lirası,
j) Altyapı uygulamaları yönünden; her türlü altyapı uygulamalarının izinsiz yapılması durumunda elektronik haberleşme altyapıları bakımından 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümleri saklı olmak üzere; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında iki yüz yirmi sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde üç yüz dört bin Türk lirası; su kuyusu, foseptik, su deposu, LPG deposu, enerji sistemleri uygulamalarının izinsiz yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında iki yüz yirmi sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde üç yüz dört bin Türk lirası,
k) Kamusal alanların plan koşulları ve amacı dışında kullanılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüz elli iki bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında iki yüz yirmi sekiz bin Türk lirası, tescilli parsellerde üç yüz dört bin Türk lirası,
idari para cezası verilir.”
“a) Fiziki ve inşai uygulamalar yönünden; mevcut yapılarda ruhsata tabi olmayan basit onarım kapsamında ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olmayan malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanmaksızın, özgün biçimlerine uygun olmadan yenilenmesi durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda bin altı yüz Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on bir bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,
b) Mevcut yapılarda ruhsata tabi uygulamalar yönünden; yapının kütle, gabari ve strüktürel özelliklerini değiştiren kat ilavesi, mekan ilavesi, teras kapatılması, taşıyıcı öğelerin eklenip kaldırılması, çatı biçimi ve taşıyıcı sisteminin değişikliği ile mevcut kaya oyma mekanlarda her türlü fiziki ve inşai uygulamalar veya planda mimari elemanların biçim, boyut ve malzeme özelliklerindeki yapılan uygulamalar ile dış cephe malzeme özelliklerini değiştiren duvar ekleme, duvar çıkarma, duvar malzeme değişikliği, plan şemasının değişimi, döşeme ve tavan malzemelerinin değişimi, kapı ve pencerede boyut ve/veya malzeme değişikliği, dış cephe kaplaması değişimi, sıva raspası, yeni sıva, sıva niteliği değiştirilmesi uygulamaları yapılması durumunda on altı bin Türk lirası,
c) Dış cephede tabela, klima motoru, tente, sundurma, reklam, ilan ve tanıtıma yönelik uygulamalar ve görüntü kirliliğine yol açan uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda bin altı yüz Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on bir bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,
ç) Bina içinde veya dışında izinsiz tesisat uygulamaları yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda bin altı yüz Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında bin altı yüz Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,
d) Doğal dokuyu bozmayacak şekilde; müştemilat, kömürlük, kümes, garaj, depo, konteyner, vinç, karavan, çadır, bahçe duvarı veya çit yapılması, izinsiz bağımsız birim uygulamaları yapılması durumunda on altı bin Türk lirası,
e) Doğal dokuyu bozmayacak şekilde; 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi kapsamı dışında kalan alanlardan taş, toprak, kum alınması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda on bir bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on altı bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,
f) İzinsiz kadastral uygulamalar yapılması durumunda on altı bin Türk lirası,
g) Diğer izinsiz uygulamalar yönünden; film, dizi, belgesel, aktüel, reklam, drone çekimleri, haber reklamları, fotoğraf, video çekimleri ve gelir karşılığı yapılan izinsiz çekimler veya izinsiz materyal ile yapılan çekimlerde on altı bin Türk lirası; izinsiz etkinlik, festival, organizasyon faaliyetleri yapılması durumunda on altı bin Türk lirası; kamusal alanda izinsiz tabela, levhalar, çeşitli tür ve büyüklükte reklamlar, ilanlar ve görüntü kirliliğine sebep olan uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda beş bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on altı bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,
ğ) Yapının yapı kullanma belgesi ve işletme ruhsat ve izninde belirtilen fonksiyona aykırı kullanımı durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yedi bin Türk lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında on altı bin Türk lirası, tescilli parsellerde on altı bin Türk lirası,
idari para cezası verilir.”
“(6) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar uyarınca idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İdarece çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.
(7) Komisyon, bu madde uyarınca aykırılık bulunduğu kararını vermesi halinde idari para cezası uygulanacak hükümleri belirler. İdare, bu madde çerçevesinde, Kapadokya Alanı içinde yasaklanan fiillerin ve bunlara verilecek idari para cezalarının tespitini yapmak ve uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmekte yetkilidir.
(8) Başkan, turizm amaçlı sportif faaliyetlere aykırılık durumunda, 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belirlenen tutar kadar idari para cezası vermeye yetkilidir.”
MADDE 24- 7174 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(7) İdare, Kapadokya Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapar.
(8) İdare, Kapadokya Alanında ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapmakta yetkilidir.”

Resmi Gazete - 2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.