@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Müslüman Olmayan, İnsanlara Faydalı Olanlar Cennete Girmeyecek mi ?Yüzyıllardır aynı soru.. Yüzyıllardır bitmeyen tartışma. Yüzyıllardır cevabı aranılan konu..

Dürüst, hak yemeyen, alın teriyle geçinen, riyasız, yalansız bir hayat süren hatta insanlık için çok büyük keşif, icat yapmış biri.. İster deist, ateist, sağcı, solcu, Yahudi, Hindu vs. vs. neye inanıyorsa inansın cennete girmeyecek mi. ? Öyle Müslümanlar var ki, kırk telde oynuyor. Zulüm yapıyor, her türlü ahlaksızlığı yapıyor ve ibadetten uzak şerli mi şerli bir insan cennete girecek. Bunun aksi tüm hayatı boyunca İslam ahlakı gibi bir ahlakla yaşayacak ama sadece Allaha inanıp başka dinden olunca cennete girmeyecek. Hani Allah'ın adaleti..(Haşa)

Sözü uzatmıyoruz. Ve Kuran-ı Kerim'e bakıyoruz. Ayetler ne diyor.

Bismillahirahmanirrahim / Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla

Önce Bakara süresi 62'ye Maide 69'a dayalı olarak pek çok gayrimüslimin ve hatta Müslüman ilahiyatçıların bazılarının iddia ettiği gibi "iyi işler yapan Hristiyan ve Yahudiler de cennete girecektir" diyerek kanıt olarak gösterdiği ayetlere yer verelim.

اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِـ۪ٔينَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Türkçe Okunuşu * İnne-lleżîne âmenû velleżîne hâdû ve-nnesârâ ve-ssâbi-îne men âmene bi(A)llâhi velyevmi-l-âḣiri ve’amile sâlihan felehum ecruhum ‘inde rabbihim velâ ḣavfun ‘aleyhim velâ hum yahzenûn(e)

Bakara Süresi 62. ayeti "Şüphesiz iman edenlerle, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp da sâlih amel işleyenler var ya, artık onların mükâfatı Rableri katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir." 

Hasan Basri Çantay Meali "Şüphe yok ki (senden evvel peygamberlere) iman edenler (olsun, Musa dinini kabul eden) Yahudiler (olsun), Nasrânî (Hristiyan) ve Sabiîler (olsun) kim (peygamberin şerîatine göre) Allaha ve âhiret gününe inanır, bununla beraber (o şerîatin emri vech ile) saalih (iyi) amel (ve hareket) de bulunursa elbette onların Rableri katında ecirleri (mükâfatları) vardır. Hem onlara bir korku da yokdur, onlar mahzun da olacak değillerdir."

Diyanet İşleri (Yeni) Meali Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir).

Maide süresi 69.ayette de buna benzerdir. 

اِنَّ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَالَّذٖينَ هَادُوا وَالصَّابِـؤُ۫نَ وَالنَّصَارٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

İman edenler, Yahudiler, Sâbiîler ve Hristiyanlar, (bunlardan) Allah’a ve ahiret gününe inanıp dünyaya ve ahirette yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.

Bakara 62. ayetinin nüzul sebebi olarak rivayet edilen hâdise şöyledir: 

Ashâb-ı kirâmdan Selmân-ı Fârisî, önce Hristiyan iken Medine’ye geldikten sonra Müslüman olmuştur. Bir defasında Peygamberimiz (s.a.s.)’e, kendileriyle arkadaşlık yaptığı Hristiyanların amellerinden, hal ve davranışlarından bahsedince Efendimiz: “Onlar İslâm dini üzere ölmediler” buyurmuştu. 
Bunu duyan Hz. Selman son derece üzülmüş ve dünyası kararmıştır.
Sonra Efendimiz’e tekrar tanıdığı bir kısım Hristiyanların dini gayretlerini ifade etmeye çalışmıştı. Bunun üzerine bu ayet nazil olur. Ardından Allah Resûlü (s.a.s.) Selmân’ı çağırıp şöyle buyurdu: “Bu âyet senin arkadaşların hakkında indi. Kim benim peygamber olarak geldiğimi işitmeden önce İsa’nın dini ve İslâm üzere ölürse o hayırdadır. Fakat bugün kim beni iştir de bana iman etmezse o da helak olmuştur.” (Taberî, Câmi‘u’l-beyân, I, 461)

Klasik tefsirlere göre bu ayette zikredilen İslâmiyet dışındaki dinlerin mensupları, Hz. Muhammed’e ve Kur’an’a inanıp “İslâm milleti”ne girmedikçe iman etmiş sayılmayacaklar, bu sebeple de ayette ifade buyurulan ahiret ecrine ve güvenliğine nail olamayacaklar, yani ebedî olarak cehennemde kalacaklardır (meselâ bk. Zemahşerî, I, 73; Şevkânî, I, 102).

Uhrevî kurtuluş konusunda Kur’an-ı Kerîm’in ısrarla üzerinde durup vazgeçilmez gördüğü şartlar, Allah’ın varlık ve birliği ile âhirete inanmak, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve öğretisini tanımak, Allah’ın razı olduğu güzel işler yapmaktır (özellikle bk. Bakara 2/136-137; Nisâ 4/47, 116, 136, 150-152, 171-173). 

Geçmişteki peygamberlerin tebliğ ettiği bütün ilâhî dinler gibi İslâmiyet’in de özü budur.

Şimdi de fazla ayrıntıya girmeden iyi işler yapsa da İslam olmayanların, Allaha, meleklerine, kitaplarına peygamberlerine , ahiret gününe, hayır ve şerrin Allahtan olduğuna,(Bakara Sûresi 285 ve Nisâ Sûresi 136. Âyet-i kerîmeleri ve benzer ayetler)  inanmayanların ve Rablerini inkâr edenlerin ve O'na başka tanrıları, başka putları, başka insanları ortak, eş, benzer koşanların ya da "Allah dünya işlerine karışamaz" gibi absürt, dengesiz, düşüncesiz söz edenlerin, ayrımcılık yapanların durumu Kur'anı Kerim'de şöyle bildirilmiştir.

"Onların işleri (yaptıkları ne kadar faydalı olursa olsun ) , fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu, derin sapıklıktır." (İbrahim 18)

Diğer benzer ayetler

 • Kıyamette onların yaptıkları her işi toz duman ederiz.(Furkan 23)
 • Kıyamette en çok ziyana uğrayanlar, iyi işler yaptıklarını sanıp da, bütün çabaları boşa gidenlerdir. (Kehf 103–104)
 • Kâfir olarak ölenlerin yaptıkları işler, dünyada da, ahirette de boşa gider, Cehennemde devamlı kalırlar. (Bakara 217)
 • Hak din yalnız İslam’dır. (Al-i İmran 19)
 • İslam dininden başka din isteyenlerin, dinlerini Allah kabul etmez. Bunlar ahirette en büyük zarara uğrayacaklardır.(Al-i İmran 85)
 • İman edip, salih amel işleyenler Cennete girer.(Kehf 107)
 • Müşrikler, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah’ın mescidlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedî olarak ateşte kalacaklardır. (Tevbe 17) veya aynı ayetin başka meali "O müşrikler, küfür içinde bulunduklarına söz ve eylemleriyle bizzat kendileri şâhit olup dururken, Allah'ın mescitlerini îmâr etmeleri tasavvur olunamaz. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar cehennem ateşinin içinde ebedî kalacaklardır."
 • Bunlara ahirette yalnız Cehennem vardır. Emekleri ahirette boşa gider. (Hud 15, 16)
 • Elbette, ehl-i kitaptan (Yahudi ve Hristiyan) olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür. (Beyyine 6)
 • Kim imanı [iman edilecek şeyleri] inkâr ederse onun ameli boşa gitmiştir. O, ahirette de ziyana uğrayanlardandır. (Maide 5)
 • (Resulüm!) Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun (farz-ı muhal) Allah`a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun (Zümer 65)
 • Onların yaptıkları her bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız) (Furkan 23)
 • İnkâr edenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder; nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanıbaşında da (inanmadığı, kendisinden sakınmadığı) Allah`ı bulmuştur; Allah ise, onun hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. (Nur 39)
Sonuç olarak, Yüce Allah c.c Kur!an-ı Kerim'de, yukarıda örnekleri verildiği gibi, pek çok yerde  Hristiyanların, Yahudileri ve sair din mensubu kimselerim içine düştükleri şirk ve peygamberlerden birini kabul edip diğerlerini red etmeleri, kitaplardan birini kabul edip diğerlerini red etmeleri gibi ya da farklı şekilde iman esaslarından bazılarını kabul bazıların red etmeleri yüzünden helak olacaklarını, büyük bir azabın kendilerini beklediklerini, ne kadar iyi iş yaparsa yapsın bir "kül" kadar değeri olmayacağını bildirmişse nasıl olur da onların cennetlik olacağını düşünebiliriz.
Böyle bir düşünce tövbe etmedikçe bir Müslümanı cehenneme yolcu eder.
Ve o cehennemden de asla dönüşü olmaz.

Hiç kimse Allah-u Teala'dan daha iyi bilemeyeceği gibi konunun doğrusunu da Allah-u Teala bilir.

 Derleme : Erol Kara - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.