@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Mevlid Kandiline Özel Dua
Mevlid Kandili duası
Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah
Estağfirullâh el azim el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hû el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh
Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin
Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-alîm.
Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-rahîm.
Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm.
Va’fu ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.
Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn yâ erhamer-râhımîn.
Elhamdülillahi Rabbilâlemin vel akıbetül muttakin
Esselatü vesselamü alâ Resulina seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.
Allah’ım
Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!
Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.
Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.
Sen ayetlerinde buyuruyorsun ki:
"Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben, onlara çok yakınım. Dua edenin duasını, bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki; doğru yolu bulmuş olsunlar." 
İşte bizler senin bu çağrına imanla icabet ediyor, ısrarla dualarımızın kabulünü istiyoruz.
Ya İlâhel âlemin! Bizi yoktan var eden sensin, sen yaratansın biz kuluz, bunu böyle kabul ediyoruz. Bizi kendine kul kabul eyle ya Rabbi.
İki cihan serverini tanıyor ve peygamberliğine iman ediyoruz, bizi ona ümmet, ondan bize şefaat nasip eyle ya Rabbi.
“İnnemel mü’minune ihvetün” ilkene bağlı kalarak Mü’minleri kardeş biliyoruz, bu kardeşliğe şuur ihsan eyle Ya Rabbi.
Ya Rab! Sevdiklerini bize de sevdir, yerdiklerini bize de yerdir. Dost ve düşmanlarımızı tanıma gayreti ver ya Rabbi
(Ey) Mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter.
Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Öyleyse sen bizim imanımızı bağışla, bizi ateş azabından koru. Ya Rabbi.
Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma! Bizi ve bizden sonra gelecek olan nesillerimizi de bağışla Ya Rabbi.
Allah’ım kalbimi hidayete erdirecek, dağınık işlerimi toplayacak, kopuklarımı bir araya getirecek, seninle olan ülfetimi geri getirecek, dini hayatımı ıslah edecek, kaybettiklerimi tekrar kazandıracak, müşahede halimi artıracak, amellerimi temize çıkaracak, yüzümü ağartacak, rüşde erdirecek ve beni her türlü kötülüklerden koruyacak rahmetini diliyorum.
Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerine vaad ettiğin şeyleri ver, bizi kıyamet günü rezil etme Ya Rabbi.
Rabbimiz! İndirdiğine inandık, elçine uyduk, öyleyse bizi şahitlik edenlerle birlikte yaz.
Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi tarafından bir rahmet bağışla, şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın bağışla bizi ya Rabbi.
Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ya Rabbi.
Rabbimiz! Bize dünyada güzel olanı ver, ahirette de güzel olanı ver, bizi ateşin azabından koru. Ya Rabbi.
Rabbimiz! Senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla; onları cehennem azabından koru. 
Rabbimiz! İnananları ve onların babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin devamlı mutluluk cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, bilge olan ancak sensin. Onları kötülüklerden koru! O gün kötülüklerden kimi korursan, ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur. Bizi büyük kurtuluşa nail eyle ya Rabbi.
Ya ilâhel âlemin! İmanla yaşamayı bizlere nasib-i müyesser eyle. Son nefesimizde Kelime-i Şahadet ki; (buyurun hep beraber) “Eşhedu ella ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Resuluh” kelime-i mübinini söyleyerek imanla huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
Ey bütün işleri çekip çeviren Allah’ım! Ey gönüllere şifa veren Allah’ım! Ey azgın denizlerin dalgalarında boğulmak üzere olan zayıf kullarını selamete çıkaran Allah’ım! Beni cehennem azabından koru. Ölümün tehlikesinden ve kabrin fitnesinden muhafaza eyle. 
Kulluğumuzun bütün noksanlıklarına “Estağfirullah el Azim" diyoruz. Ümmet adına istiğfarımızı kabul eyle ya Rabbi.
Allah’ım! Duamız budur. Ancak bu kadar yapabildik, sen kabul eyle. Sana dayanarak gücümüzü kullandık, zira güç ve kuvvetimiz ancak seninledir. Kopmayan ipin sahibi sensin. Ceza gününün dehşetinden sana sığınıyorum, senden emniyet diliyorum. Cennetini talep ediyorum. O ebedi günde çokça rüku eden, secde eden, sözlerinde sadık kalan özel dostluğunu hak eden sana yakın kullarınla beraber olmayı diliyorum. İzzetle ihsan eden  ve izzetle konuşan, eksik ve noksan sıfatlardan münezzeh olan sensin. Fazilet ve niyet sahibi sensin. Cömertlik ve ikram sahibi sensin. Her şeyi ilmi ile sayan ve bilen sensin.
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) onun kardeşleri olan diğer peygamberlere salat ve selam olsun. Yine her birinin aline, ashabına salat ve selam olsun. İzzet. Sahibi olan Allah (C.C) kafir ve münafıkların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) salat ve selam olsun. Alemlerin Rabbi’i olan Allah’a da sonsuz hamd ve şükürler olsun!
Dualarımızı; kabul edilen duaların, içimizdeki beli bükülmüş ihtiyarların, masum yavrularımızın ve senin yanında hatırı olanların hürmetine kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi! Âmin
Amin Amin Amin
Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. vel akibetu lil muttekin
Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah'a ki, hamd ancak kendisine mahsustur.
“ve ahiru de’vahum enil hamdu lillahi Rabbil âlemin.” El fatiha…

Derleme @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.