@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kargoyu Hasarlı Teslim Eden Şirkete Karşı Dava Dilekçesi Örneği
…. NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ..................... (AD Soyad ve TC Numarası ) (Adresi ve sair iletişim bilgileri)
DAVALI : ..................... Kargo A.Ş (Biliniyorsa vergi numarası/Ticari Sicil kayıt Numarası/Adresi vs) 

TALEP KONUSU : ............... Kargo şirketi tarafından taşıma esnasında zarar görüp teslim alınmayan cihaza istinaden fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla tazminat ve mahrum kalınan kârın bedeli olarak ................ TL'nin tazmini ve ..../...../2023 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi, ücreti vekalet ve yargılama giderleri ile birlikte tahsiline ilişkin belirsiz alacak davasına dair talebimiz hakkında.

HARCA ESAS DEĞER : 00.000000 TL )

OLAYLAR :
 1. (EK 1) 'de detayları belirtilen ürünü ............  Kargo Şubesi vasıtası ile (EK 2)’de yer alan teslim alma belgesi sunulan … irsaliye numaralı ürün /eşyayı müvekkilime ulaştırılmak amacıyla 00.00.2023 tarihinde ....................... Gönderi takip numarası ile kargoya teslim ettik..
 2. Ürün/Mal / Eşya, 00/00/2023 tarihinde taşıma esnasında ....... Kargo tarafından taşındığı esnada zarar görmesi nedeniyle alıcı alıcı (.........) tarafından teslim alınmadı.
 3. Gönderinin zarar görmesi nedeniyle teslim alınmadığını bildiren ve zararın ivedilikle tazmin edilmesi istemine ilişkin dilekçe tarafımca şubeye teslim edilmek istendi ve şube dilekçeyi kabul etmedi. 
 4. Bu kez aynı dilekçe hem eposta (faks) ile / hem de ıslak imzalı olarak PTT kanalıyla iadeli taahhütlü posta ile ........... Kargo Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. 
 5. Ancak yapmış olduğu tüm başvurular semeresiz kalmış, davalı Kargo tarafından olumlu ya da olumsuz hiçbir dönüş yapılmamıştır.
AÇIKLAMALAR
 1. Kargo şirketinin sorumsuzluğu hem satıcı olarak tarafımı hem de alıcı tarafı ciddi surette mağduriyete sebep olmuştur.
 2. TTK 1178/2; “Taşıyan, eşyanın zıyaı veya hasarından yahut geç tesliminden doğan zararlardan, zıya, hasar veya teslimde gecikmenin, eşyanın taşıyanın hâkimiyetinde bulunduğu sırada meydana gelmiş olması şartıyla sorumludur.” Uyarınca kargo şirketinin cihazın teslim edilmemesinden ve cihazın hasara uğramasından doğan zararı ve bundan dolayı mahrum kalınan karı tazmin etmesi istemiyle işbu belirsiz alacak davasını açmak zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : TBK, TTK, tüm yasal mevzuat
HUKUKİ DELİLLER: 
 1. Bilirkişi incelemesi, 
 2. Tanık beyanları, 
 3. .................... Kargonun sitesinden sorgulanmış gönderi bilgileri, 
 4. Kargo şubesi vasıtası ile gönderilen ürünü teslim alma belgesi, 
 5. ............... Kargo Genel Müdürlüğüne yazılan tazminat istemli dilekçe örneği, 
 6. Yargıtay kararları ve sair deliller.
NETİCE VE TALEP : 
Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımızın saklı kalmak kaydıyla, ................. Kargo şirketi tarafından taşıma esnasında hasara uğraması nedeniyle alıcı alıcının teslim alamadığı ürünün 00.000 TL bedelinin ve mahrum kalınan kârın tazminini, olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. 00.00.2023

Saygılarımla
Ad Soyad Tarih  / İmza
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.