@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Haciz İşlemi Dosyada Olmayan Bir Adreste Yapılır mı ?
Yargıtay, 12. Hukuk dairesi bir haciz işlemi sırasında alacaklı tarafından, dosyada bulunmayan bir adrese yaptığı yönlendirme ve o adreste borçluya ait hacze uygun bir mal bulunduğunda haciz işleminin uygulanmasında hukuka aykırılık olmadığı yönünde karar verdi. 

12. Hukuk Dairesi
2022/7940 E.
2023/1077 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi
Taraflar arasındaki İcra Müdürlüğü işleminin şikayeti nedeniyle yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulüne ve takip dosyasında 28.12.2020 tarihli icra memur muamelesinin iptali ile borçlu adına kayıtlı taşınmazlara konulan hacizlerin kaldırılmasına ve bakiye borç muhtırasının iptaline karar verilmiştir.
Kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden esas hakkında karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı alacaklı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Borçlu şikayet dilekçesinde; İcra Müdürlüğünce alacaklının talebi doğrultusunda borçluya ait olduğu iddiasıyla meçhul bir adreste 6 adet at haczedildiği, ancak borçlunun ... ilçesinde hiç bir atı olmadığından haczedilen atlarla borçlunun bir ilgisi bulunmadığı, atların kime ait olduğunun da belli olmadığı, söz konusu tutanakta haciz yapılan yerin açık adresine yer verilmediği, bu haliyle söz konusu haczin nerede yapıldığının anlaşılamadığı, dolayısı ile haczedilen atların cinsine, kimliklerine ve sahiplerine ilişkin ayırt edici açıklamalara yer verilmediği, ayrıca taşınır malların hacizle birlikte muhafaza altına alınması veya bir yediemine teslim edilmesinin yasal zorunluluk olmasına rağmen somut olayda bu işlemlerin uygulanmayarak atların haczedilip mahallinde bırakıldığı haczin usule aykırı olduğu, öte yandan; 26 ZF **** plakalı motosikletin de borçlunun bildiği kadarıyla ... isimli şahsa ait olduğu, Trafik Tescil'de de bu şahıs üzerine kayıtlı olduğu, söz konusu motorsikletin o gün için haciz yapılan adreste geçici olarak bulunan bir araç olduğu ve borçluya ait olmadığı, kaldı ki anılan adresin, borçluya değil ... Tarım Ürünleri Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti'ne ait olduğu, motorsiklet dışında haczedilen malların da bu şirkete ait olduğu şikayeti ile davanın kabulü ile 28.01.2019 tarihinde 6 adet atla ilgili olarak yapılan haciz işleminin iptaline ve 28.01.2019 tarihinde ... Mah. ... Cad. No:96/A .../... adresinde, 1 adet...plakalı motorsiklet ile detayları ve miktarları haciz tutanağında belirtilen ezme çuvalı, gübre, tohum ilacı, hidrofer, şekerpancarı tohumu (tarım ilaç ve gübre malzemeleri) ile ilgili olarak yapılan haciz işlemlerinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Davalı alacaklı cevap dilekçesinde; borçlunun açmış olduğu ... bu davanın hukuki yarar yokluğundan reddi gerektiği, borçlunun açmış olduğu davada 3. kişilerin hakkını savunmasının mümkün olmadığı, borçlunun mevcut icra dosyaları olan ... İcra Müdürlüğü 2018/410E. sayılı dosyasına kardeşi olan ... ...'a istihkak iddiasında bulunduğu ve sürecin devam ettiği, borçlunun mal kaçırma çabasına girdiği, davaya konu ettiği atların, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kuruluna yazılan 27.11.2018 tarihli haciz müzekkeresi ile cevaben gelen 12.12.2018 tarihli 94307197-643.01.01 Sayılı yazısı ila haciz konduğu, gelen müzekkere cevabında da görüleceği üzere satışını istedikleri atların kimlik bilgileri ana- baba adı cinsi dahi yaşı yazmakta olup borçlu adına kayıtlı olduğunun aşikar olduğu, davacının kötü niyetli olduğu, davaya konu ... Mah. ... Cd. No:96/A .../... adresinde yapılan hacizde, haciz mahaline bulunduğu yerin muhtarının çağrıldığı, haciz mahalinin kapılarının açık, içeride elektrikli soba yanar vaziyette iken haciz yapıldığı, haciz mahalinde bulunduğu ancak görevlileri görünce haciz mahalini terkettiği açık olan borçlunun haciz yapılmadan önce aranmış olduğu, daha evvelinde de haciz için farklı alacaklılarca ... İcra Müdürlüğünce mevcut adrese gelinmiş olup haczedilen ürünlerin daha evvelinde farklı alacaklılarca haczedildiği iddiaları ile davanın reddine, karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; İİK haciz tutanağı tanzimi başlıklı 102. maddesindeki düzenlemeye göre, haciz yapılan adresin tutanakta yer almasına dair bir ibareye yer verilmediği, ancak yönetmeliğin 41. maddesinde düzenlendiği, haciz yapılan atlara ilişkin haciz tutanağında haczin yapıldığı yer yazılmamış olsa da, haciz yapan memurun duruşmada alınan beyanında haciz yapılan yerin adresinin bilinen bir yer olmadığı, alacaklı vekilinin yer göstermesiyle gittikleri, boş bir yer olduğu, adres tespitinin mümkün olmadığını beyan ettiği, kaldı ki Yargıtay 29.04.2005 tarihli, 5912/9244 sayılı kararında haciz saati ve borç miktarının tutanakta yer almamasının sonradan tamamlanabileceğinden haczi geçersiz kılmayacağına dair daire görüşü ve diğer tüm hususlar bir arada değerlendirildiğinde söz konusu haciz tutanağında adresin yer almamasının haczin geçerliliğine etki etmeyeceği, haciz yapılan atların borçluya ait olmadığının anlaşılması karşısında mülkiyet sahibinin itiraz edilebileceği anlaşılmakla davacının iddialarının yersiz olduğu, borçlunun söz konusu haczedilen atların, tarım aletlerinin, motorsikletin kendisine ait olmadığı yönündeki iddiasının ise istihkak iddiası niteliğinde olduğu ve dinlenemeyeceği, hukuki yararının da bulunmadığı, borçlunun tarım aletlerinin ... Tarım Ürünleri Mad. San. Ve Tic. A.Ş'ye ait olduğu, haciz yapılan adresin yine bu şirkete ait olduğu iddiasına yönelik olarak asıl icra dosyası içerisinde bulunan söz konusu şirkete ait imza sirkülerinde şirket yetkilisinin davacı borçlu olduğu, söz konusu istihkak iddiasının şirket adına ileri sürülmesi gerektiği, dosya içerisine göre de şirket adına istihkak iddiasında bulunulmuş olduğu görülmekle, yapılan itiraz sebeplerinin yerinde olmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu tarafından istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Borçlu istinaf dilekçesinde; şikayet dilekçesini tekrarla, ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulunun 12.12.2018 tarihli yazısı ile borçluya ait atlara haciz uygulandığı belirtilse de haczedilen atların yazı cevabındaki atlarla aynı olup olmadığının anlaşılamadığı, yazıda belirtilen atların bazılarının öldüğü, kalan kısmının da ... ilçesinde bulunmadığı, yazıda yer verilen atların cins ve sayı bilgileri ile haczedilen atlara ilişkin tutanakta yer verilen cins ve sayı bilgilerinin de birbirini tutmadığı, haczedilen menkullerin muhafaza altına alınması ya da yediemine teslimi gerekirken bu işlemlerin yapılmadığı iddiasının mahkemece değerlendirilmediğinden bahisle mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; 28.01.2019 tarihli saat: 10:40'da yapılan hacze ilişkin tutanak başlığında "... Mahallesi ... Caddesi No:96/A .../..." adresine yer verilmiş ise de gerek tutanak içeriğinden gerekse 14.01.2020 tarihli duruşmada dinlenen tanığın, alacaklı asil tarafından haciz mahalline götürüldükleri, ancak buranın boş bir alan olduğu, adresi tespite yarar bilgi ve belge bulunmadığı, alacaklı asilin talebi doğrultusunda gösterdiği atların haczedildiği, etrafta araştırma yapılabilecek kimse bulunmadığı, şeklindeki beyanından haciz mahalline ilişkin bir adres tespiti yapılmadığının anlaşıldığı, diğer yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kuruluna gönderilen müzekkere ile kayden borçlu adına kayıtlı atlara haciz uygulanmış ise de, kayden haczedilen atlar ile fiilen haczedilen atların aynı olup olmadığının haciz tutanağında ayırt edici özelliklere yer verilmediğinden tespitinin de mümkün olmadığı dolayısı ile haczin yapıldığı adresin yazılmamasının sonradan tamamlanabilecek nitelikteki bir eksiklik olmadığı gerekçesiyle mahkemece bu hacze ilişkin şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddinin doğru görülmediği, öte yandan borçlunun 28.01.2019 tarihli ... Mahallesi ... Caddesi No:96/A .../... adresinde saat:11:50'de gerçekleştirilen hacze ilişkin iddiasının incelenmesinde ise; hacze konu mallar bakımından haczin geçerliliğinin muhafaza işlemi yapılmasına bağlı olmadığı, bu nedenle belirtilen adreste uygulanan haciz işleminde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle borçlunun sözü edilen hacze yönelik iddialarına itibar edilmediği, şu halde, mahkemece borçluya ait olduğu iddiasıyla atların haczinin geçersizliğine ilişkin şikayet kabul edilerek haciz işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi isabetli görülmemiş ve borçlunun istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile İlk Derece Mahkeme kararının kaldırılmasına, 28.01.2019 tarihinde saat: 10:40-11:30 arasında gerçekleştirilen altı adet atın haczi işleminin iptaline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Alacaklı temyiz dilekçesinde; borçlunun hacze konu atları haciz işleminden kaçırmaya çalıştığı fakat başarılı olamadığı, işbu atların borçlu adına kayıtlı olduğu, mahkemece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kuruluna yazılan 27.11.2018 tarihli haciz müzekkeresine ve cevabı yazı dikkate alınmadan eksik inceleme ile hüküm oluşturulduğu, borçlunun açmış olduğu davada hukuki yararın mevcut olmadığı, kötü niyetli olduğu ve davanın reddi gerektiği iddiası ile kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık 28/01/2019 tarihli haciz işlemlerinin iptali istemine ilişkin şikayettir.
2. İlgili Hukuk
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri,
İİK 16, İİK Yönetmelik 41. ve sair ilgili madde hükümleri

3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 41. maddesinde ''Haciz tutanağında, alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı, alacağın miktarı, haciz tarihi ve saati, haczin nerede ve kimin huzurunda yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri, yediemine teslim edilmişse yedieminin adı ve soyadı, sıfatı ve yerleşim yeri adresi, kendisine takdir edilen ücret miktarı, ücret takdir edilmemişse sebebi, varsa borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları, başvurulmuşsa kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı, mesleği, adresi, kendisine takdir edilen ücret miktarı, başka alacaklıların iştiraki ve bu sebeple yapılan ilâve hacizler, haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği, sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar yazılır. Tutanağın altı, haczi yapan memur, hazır bulunan alacaklı, varsa temsilcisi veya vekili, borçlu, varsa temsilcisi, vekili veya haciz sırasında hazır bulunan diğer kişiler, yediemin ve bilirkişi tarafından imzalanır. Ayrıca, haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse ihtiyatî haciz sahibinin iştirak hakkı ile haczedilebilen malların değeri alacağı karşılamazsa veya borçlunun haczedilebilir malı bulunmazsa, bu durum tutanağa yazılır.
'' şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Somut olayda, temyize konu 28.01.2019 tarih 10:40-11:30 saatleri arasında gerçekleştirilen altı adet atın haciz işlemine ilişkin tutanağın incelenmesinde, hacze gidilen adres yazılı olduğu gibi yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi gereğince uygulanması gereken şekil kurallarına riayet edildiği ve yine haciz tutanağında yazılı adresten başka bir adrese alacaklının talebi üzerine gidilmesinin de hukuka uygun olduğu dolayısı ile anılan haciz tutanağında herhangi bir usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı görülmekle ve yine bahsi geçen iddiaların ancak istihkak davasında değerlendirilebileceği görülmekle temyize konu haciz tutanağı yönünden de şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA,
Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,
Dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
22.02.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.