@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

En Kıymetlimizin Teşrif Edeceği Aya Girdik
Rebiülevvel ayı, Kamerî ayların üçüncüsü; Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir.
Bu ay, adını, Arapça “bahar” demek olan “rebi” kelimesinden almıştır. Araplar “Rebiu’ş-Şuhür” ve “Rebiul-Ezmine” şeklinde iki baharlı bir zaman anlayışına sahiptiler. Rebiu’ş-Şuhür, Safer ayını takip eden iki aydır. Rebiul-Ezmine ise, bahar ve güz mevsimlerini ifade etmektedir. Çiçeklerin açtığı zamana Rebiul-Evvel, meyvelerin olgunlaştığı zamana da Rebiu’s-Sani denilmekteydi.
Rebiülevvel ayı Müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşandığı aydır.
Allah-u Teala Enbiya Suresinde “Biz seni, tüm kâinata rahmet olarak gönderdik.” diye buyurduğu alemlerin efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu ayın 12.gecesi dünyaya teşrif etmişlerdir. Bu vesile ile ayın en önemli olayı bu kutlu doğumdur. 
Her Müslüman'ın bildiği gibi Mevlid gecesi bu aydadır.
Bununla beraber, Peygamber Efendimiz (S.A.V)in doğumu, hicreti ve vefatı gibi hayatında dönüm noktaları olan işlerin meydana geldiği ay olması hasebiyle, O'nu tanımak, faziletinden haberdar olmak ve sünnetini öğrenmek Müminler için dünya ve ahiret saadetine vesiledir. 
İslam tarihinde Rebiülevvel ayı içerisinde başta Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in dünyayı teşrifi olmak üzere beraberinde Ebu Bekr es-Sıddık (Radıyallahu Anh) ile hicret seferine bu ayda başlamıştır. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 
12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır.
Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in vefatı da bu ayda vaki olmuştur. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.
*******
Miladi, yanı kullandığımız takvime göre bu yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesi Eylül ayının 26'ıncı gününe denk gelmektedir. 
26 Eylül 2023 gününü 27 Eylül 2023 gününe bağlayan gece Mevlid Kandilidir. 27 Eylül 2023 ( 12 Rebiüulevvel ) doğum günüdür.
Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimiz, Fil vakasından elli beş gün sonra Rebiülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’de doğmuşlardır. Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimizin dünyaya teşriflerinin Rebiülevvel ayında ve pazartesi gününde olduğuna ittifak edilmiştir.
Peygamberimizin dünyaya teşrifleri, dünyanın en büyük hadiselerinden birincisini teşkil eder. 
O’nun geleceği semavi kitaplarda bütün peygamberlere bildirilmiş ve onlardan da Resulullah’ı bildirmek için ahd alınmıştı. O’nun gelmesiyle yeryüzündeki zülmani hisler, batıl duygular zail olmuş, hak hakikat kaim olmuştur.
Mevlid yazarı Süleyman Çelebi Hz.nin dediği gibi; “ Semavat ve zemin O’nun doğuşu ile nura gark olmuştur.”
Hakikatı arayıcılar, O’nun ışığı altında yürümüşler hala da bu ışık devam etmekte, kıyamete kadar da devam edecektir.

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ
  • Enam suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler
  •  Gusül Abdesti:
Gusül esnasında "Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan,  maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile eyle" denir.
  • İki Rekat namaz: 
İlk rekâtında Fatiha'dan sonra Kul ya Eyyühel kâfurun ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.
Namazdan sonra her zamanki yaptığımız duâdan maada, niyaza şöyle son verilir
Allahümme inni eselüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi
ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter zukani rüyete cemâli vechikelkerimi ve rüyete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti.Amin bi rahmetike ya Erhamerrahimin El Fatiha.
25 Kelime-i Şahadet
101 Estağfirullah
(Yüzbirincide El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..)

1 Fatiha-ı Şerif
1 Amenerrasulü
7 Elemneşrahleke-i Şerif
 11 İhlas-ı Şerif
1 Muavezeteyn sureleri okunur.

Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin (sav) ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemi seyyidina ve ilâ ervahi cemi mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemi Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ ervahi cemi şühedai müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan imamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi bi mülham(küllühüm sıddıkün) el Fatiha.

Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi Mevlid Kandili gecesi yapılması gerekenler
İki Rekat namaz kılınır. Bu namazın hususiyeti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Derleme @erolkaranet

#yeniay #rebiulevvel #mevlid #mevlidkandili #mübarekay #hilal #süleymançelebi #alemlererahmet #HzMuhammed #kutluay #müjde #doğumgecesi #doğumgünü #doğum #kameriay #islamitakvim #resullullah #haber 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.