@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Avukatın, Meslekten Çıkarma Cezası Sicilden Temizlenemez
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, meslekten atılan bir avukatın adli yargı kararı ile geri dönmesinin ardından sicil kayıtlarında yer alan meslekten çıkarma cezasının silinmesi istemini red ederek, bunun mümkün olmayacağı yönünde karar verdi.
İşte o kararın tam metni ;

"Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararı
Tarih : 17.06.2023
Esas 2023/422
Karar 2023/519

* Avukatlık Kanunu’nun 160. maddesine göre, meslekten çıkarma cezalarının sicilden silinmesi mümkün değildir. Bu nedenle itirazın reddine, usul ve yasaya uygun Baro Disiplin Kurulu kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir. (Av. Yas. m. 160 )

Talepçinin disiplin sicilinde bulunan meslekten çıkarma cezasının silinmesi talebinin, Baro Disiplin Kurulu’nun 14.04.2023 günlü kararı ile; “Adli yargı tarafından verilmiş mahkumiyet kararının kanuni düzenleme neticesinde yeniden yargılama yapılarak yeni bir karar verilmiş olması veya verilmiş mahkumiyet kararının sonuçlarının bir kısmının yine adli yargı tarafından verilen memnu hakların iadesine ilişkin bir kararla ortadan kalkması yargı kolu gözetildiğinde; idari soruşturma ile tesis edilmiş ve kesinleşmiş yönetsel işlem niteliğindeki disiplin cezası ve sonuçlarına etkili olabileceğine dair hukuki bir düzenleme bulunmadığından, disiplin kurulu kararı ile verilmiş olan disiplin cezasını ortadan kaldırabilecek niteliği bulunmamaktadır.” gerekçesiyle talepçi hakkında verilen Baro Disiplin Kurulu’nun 06.05.2016 gün ve 2009/342 esas, 2016/95 karar sayılı meslekten çıkarma cezasının sicilinden silinmesi talebinin reddine karar verilmiştir.
Talepçi 11.05.2023 kayıt tarihli itirazında özetle, meslekten çıkarma cezası verilmesine gerekçe gösterilen ceza davasında memnu hakların iadesine karar verildiğini belirterek Baro Disiplin Kurulu kararının kaldırılmasını, meslekten çıkarma cezasının sicilden silinmesini talep etmiştir.
İncelenen dosya kapsamından; Baro Disiplin Kurulu’nun 06.05.2016 gün ve 2009/342 esas, 2016/95 karar sayılı kararı ile talepçi hakkında; … 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 18.09.2014 gün ve 2014/117 esas, 2014/248 karar sayılı kesinleşen kararını konu eylemi nedeni ile Avukatlık Kanunu’nun 34. ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3, 4 ve 43. maddelerine aykırı davrandığı sonuç ve kanaatine varıldığından, sicil dosyasının incelenmesinden tekerrüre esas teşkil eden ve kesinleşen üç ay süre ile işten çıkarma cezasının bulunduğu göz önünde bulundurularak Avukatlık Kanunu’nun 136/3. maddesi yollaması ile Avukatlık Kanunu’nun 135/5. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Kurulumuzun 09.08.2016 gün ve 2016/620 esas, 2016/549 karar sayılı kararıyla onandığı, Kurulumuz kararının Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2016 günlü Olur’u ile onaylanarak kesinleştiği ve cezanın infaz edildiği anlaşılmaktadır.
Avukatlık Kanunu madde 160, “Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz. Meslekten çıkarma ve işten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen avukatlar, uyarma, kınama ve para cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra disiplin kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebilirler. İlgilinin yukarıdaki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış olması halinde, disiplin cezasının silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki bölümü çıkartılarak yenisi düzenlenir.” hükmünü amirdir.
Avukatlık Kanunu’nun 160. maddesine göre, meslekten çıkarma cezalarının sicilden silinmesi mümkün değildir. Bu nedenle itirazın reddine, usul ve yasaya uygun Baro Disiplin Kurulu kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
Gereği düşüldü:
Talepçinin itirazının reddi ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Meslekten Çıkarma Cezasının Disiplin Sicilinden Silinmesi Talebinin Reddine” ilişkin 14.04.2023 gün, 2023/40 D. İş sayılı kararının ONANMASINA, kararın onay için Avukatlık Kanunu’nun 157/7.maddesi gereğince Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine, Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : Türkiye Barolar Birliği - 2023 - @erolkaranet

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.