@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Allah - Eşi Benzeri Olmayan - En Güzel İsimler
Allah - الله (C.C.) - Eşi benzeri olmayan - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Allah c.c , kainatı yaratan, her şeye gücü yeten, doğmamış ve doğurmamış olan, kudret sahibi demektir. İlah, yüce, ulu olan anlamına gelir. İslam inancına göre keşfedilmiş ve keşfedilmemiş, görünen ve görünmeyen her şeyi yaratan, bütün övgülere layık olan tek ilah Allah’tır (cc). Allah, gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz bütün âlemlerin sâhibi ve mâliki, kâinatın yegâne yaratıcısı, her türlü övgüye ve ibâdete lâyık olan yüceler yücesi Rabbimizin doksan dokuz isminin bütün hususiyetlerini kendinde toplayan en kapsamlı özel adıdır. (Tirmizi, Ebu Davud) Bizi yaratan Rabbimiz’den (cc) başka hiçbir kimseye verilemeyecek bu ad çok özeldir. Arapçada olarak yazılır. Allah (cc) anlamını sayfalarca yazsak yetmez ve bitiremeyiz. Hatta bir insanın ömrüne bile yetmeyecek kadar detaylı bir şekilde açıklaması tam olarak yapılamaz..
Allah (cc) ismi celal-i yüz isimden oluşan Esma-ül Hüsna’nın hepsini kendi içinde barındırır. Allah (cc) diyen bir kimse Rabbimizi bütün güzel isimleriyle zikretmiş olur. Arapça ’da beş harfle yazılan ismin her harfi tek tek atılsa bile Allah’ın isminden hiçbir şey eksilmez. İlk elif harfi çıksa ‘lillah’ kalır. Bu da ‘Allah için’ demektir. Birinci lam harfi çıkarılsa ‘lehu’ ismi kalır. Türkçe ’ye çevirdiğimizde Allah için anlamını alırız. Lam atılsa hu kalır. Bu da O (cc) demektir. Tek tek harflere bile ayırınca Allah (cc) ismi çıkan bu kelime hiçbir dile çevrilemez. Eşi benzeri olmayan bu özel ismin yeri hiçbir şekilde doldurulamaz. Allah ismi, ifade ettiği ilâhî manasıyla yalnız Allah'a aittir ve hiçbir kelime bu ismin anlamını ve muhtevasını ifade gücüne sahip değildir. Bu isim başkası için de kullanılamaz. (Tirmizi)

“Lafza-i celâl” denilen Allah kelimesi, Cenâb-ı Hakk’ın zat, sıfat ve fiillerini hep birlikte ifade eder. Bütün kemal sıfatları bu kelimede toplanmıştır. Dilcilerin kuvvetli görüşüne göre, bu kelime Arapça olup, herhangi bir kelimeden türemiş değildir. Yalnız Cenâb-ı Hakk’a ait özel isimdir. İkil veya çoğulu yoktur. Bir dilde, cinsleri olan varlıkların isimleri çoğul yapılabilir. Ancak çeşitli dillerde Allah-u Teâlâ’nın değişik isimleri olabilir. Türkçe’de Rab; Farsça’da Hudâ ve Yezdân; İngilizce’de God; Fransızca’da Dieu gibi isimler her ne kadar Allah isminin yerine geçmezse de ilâh, rab, ma’bud, mevlâ gibi âyet ve hadislerde geçen Allah’ın diğer isimlerinin yerine kullanılabilir. Arapça’da ilâhın çoğuluna “âlihe”; rabbın çoğuluna “erbâb”; Farsça’da Hudâ’nın çoğuluna “Hudâyân” denildiği gibi, Türkçe’de de “ilâhlar, rabler, ma’budlar” şeklinde çoğul yapılır. Her ne kadar bazıları tanrı kelimesini kullansa da, tam olarak Allah kelimesinin yerini tutmaz. Ve tanrı kavramı genellikle insanların ürettiği putlar için kullanılır. Allah c.c için Tanrı kelimesini kullanmak yanlıştır ve bu kelime hiç bir şekilde Allah c.c'nın ismini karşılayamaz.

Buna göre, İslâm’ın temel ilkesi olan, “Lâ ilâhe illâllah (Allah’tan başka ilâh yoktur)” tevhid kelimesi, tercüme edildiği zaman “(İlâhtan başka ilâh yoktur)” şeklini alır ki, Allah kelimesi “ilâh” kelimesiyle tercüme edilmiş bulunur. Bu da yanlış bir tercüme olur. Çünkü ilâh cins isim, Allah ise özel isimdir. “Tanrıdan başka Tanrı yoktur” tercümesinde de aynı yapıyı görmek mümkündür. Ancak bu durum, yüce yaratıcı kastedilerek başka isimlerin kullanılamayacağı anlamına gelmez. Cenâb-ı Hakk’ın doksan dokuz isminin bulunması ve Kur’an-ı Kerim’de en güzel isimlerin O’na ait olduğunun bildirilmesi, bu isimlerden arzu edilenle veya istenilecek konuya uygun olarak seçilecek bir isimle dua etmenin caiz olduğunu gösterir. Bu isimlerin başka dile tercümesi mümkündür. Bunlardan her biri Cenâb-ı Hakk’ın sıfatlarıyla yakından ilgili ve genel olarak onlardan alınan isimlerdir.

Ya Allah Zikri Fazileti ve Faydaları
Bakara Suresi 152. Ayette: “Siz Ben’i anın ki Ben de sizi anayım.
Kudsi bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur: “Kim Ben’i gizlice zikrederse, Ben de onu gizlice zikrederim.
Hz. Peygamber; İsm-i Azam ile dua edildiği takdirde Allah-u Teâlâ’nın o duayı kabul edeceğini haber vermiş, ancak Esmâ-i Hüsnâ’dan hangilerinin İsm-i Azam olduğunu açıkça bildirmemiş, fakat bazı işaretlerde bulunmuştur. Meselâ, şu iki âyette İsm-i Azam’ın bulunduğunu bildirmiştir.
İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmân’dır, rahîm’dir.” (Bakara, 2/163)
Elif. Lâm. Mîm. Hayy ve kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Âl-i İmrân, 3/1-2)

Hz. Enes şöyle anlatır:
Resûlullah mescide girdiği bir esnâda bir adam namaz kılmış dua ediyor ve şöyle diyordu: 
Ey Allah’ım, senden başka ilah yoktur, ancak sen varsın, sen bol bol verensin. Ey göklerin ve yerin yoktan var edicisi, ey Celal ve ikram sahibi.” Resûlullah:
Onun Allah’a ne ile duâ ettiğini biliyor musunuz? O, Allah’a İsm-i Azam ile duâ etmiştir. Bu isimle dua edildiğinde Allah o duayı kabul eder ve bu isimle kendisinden bir şey istendiğinde verir” buyurdu.[5]
Allah (cc) esmasının çokça zikredilmesi oldukça tercih edilir. Lafza-i Cemal olarak da bildiğimiz isim çok faziletlidir. Allah’ın (cc) bütün isim ve sıfatları içinde olduğundan hem bu dünyadaki yaşadığımız sorunlar için hem de ahiretteki güzel hayatı kazanmak için çekilebilecek bir zikirdir. Ya Allah esması zikir çekilirken yapılacak ilk tercihlerden olmalıdır. Maddi ve manevi sıkıntılardan hep Allah’a (cc) sığınırız. Bütün kâinatı ve bizleri yaratanın en önemli ve en anlamlı ismi Allah’tır. Maneviyatımızı güçlendirmek için Allah zikri en büyük anahtardır. Hiç uzaklaşmamız gereken İslam, bu zikirle adeta insanları koruma kalkanına alır. Şeytanın şerrinden korunmak için kullanılır. Sırat köprüsünden rahat geçebilmek için anahtar cümlenin yani şehadetin içindedir. Kitabımız Kuran-ı Kerim’de toplam 2697 yerde geçen Zat-ı Akdesin ism-i Allah (cc) bütün esmaların sultanıdır.
Ya Allah” ism-i şerifini her gün zikreden kimse Allah’u Teala’nın sevgisini kazandırır. İslam’ın ruhu, dinin kaynağı, saadet ve kurtuluşun sebebi ancak sevgidir. Kim Allah’ın sevgisine erişmek isterse Allah’ı bol bol zikretmelidir.
  • Ya Allah” ism-i şerifini her gün en az 66 kere zikr eden kimse için şeytan ondan uzaklaştırır ve şeytanın o kişi üzerindeki gücünü kırar.
  • “Ya Allah” ism-i şerifini zikretmek Allah’ın rıza ve hoşnutluğuna sebep olur. Kalpten düşünce ve üzüntüyü giderir. Yüzü ve kalbi nurlandırır.
  • "Ya Allah” ism-i şerifi kişiye gelecek rızkı çoğaltır.
  • Zikretmekle insanı ihsan derecesine ulaştıran bir hal nasip olur. İhsan derecesi, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet yapmanın nasip olmasıdır. (İşte bu tasavvuf ehlinin erişmek istedikleri en son hedeftir.)
  • Zikir Allah’a yöneltir. Allah’ı zikreden insan, gitgide öyle bir hale gelir ki, her meselede Allah’u Teala, onun sığınağı, barınağı ve korunağı olur.
  • Ya Allah” ism-i şerifini zikreden Allah’a yakınlık meydana getirir. Zikir ne kadar fazla yapılırsa, yakınlık o kadar artar. Zikirden ne kadar gafil olunursa o kadar Allah’tan uzaklaşılmış olur.
  • Ya Allah” ism-i şerifini zikreden kimsenin kalbine Allah’u Teala’nın heybet ve büyüklüğünü yerleştirir. Ayrıca kişi Allah’ın huzurundaymış gibi olur.
  • Zikir kalp ve ruhun gıdasıdır. Kalbe ve ruha gıda verilmemesi bedene gıda (yemek) verilmemesi gibidir.
  • Zikir kalbin pasını siler. Tertemiz hale getirir.
  • Kim rahatlık zamanlarında Allah’ı anarsa, musibet zamanlarında Allah onu anar. Yani ona rahmet eder.
Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allah-ü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları için aşağıdaki linke tıklayınız

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız

Derleme @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.