@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Yetkisiz İcra Dairesinde Dosya Açılırsa...
Yetkili  icra dairesi, icra takip işlemini başlatmaya yetkili olan icra müdürlüğünü ifade etmektedir.
Yetkili olmayan bir icra dairesinde takip başlatılması halinde ödeme emrine itiraz edilmesi ile icra takibi kendiliğinde duracaktır.
Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerde, yetkili icra dairesinin hangisi (neresi) olduğu İİK m. 50’de düzenlenmiş bulunmaktadır : (Madde 50: “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yoluyla tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe yetkilidir. Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur. İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 25. maddesi hükmü tatbik olunur.)
Borçlunun, ikametgahı (yerleşim yeri) sayılan yerdeki icra dairesi genel yetkili icra dairesidir. Borçlunun, takip tarihinden sonra ikametgahını değiştirmesi, takibin yeni ikamet­gahın bulunduğu yer icra dairesine nakledilmesini gerektirmez.
Gerçek kişilerin ikametgahı; yerleşmek niyetiyle oturdukları yerdir  Tüzel kişilerin ikametgahı  kuruluş belgelerinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği yerdir  Derneklerin merkezi, derneğin tüzüğünde ve ticaret ortakları (şirketleri)nin merkezi de, ortaklık kuruluş sözleşmesinde yazılı olduğundan, bunlara karşı yapılacak takiplerde genel yetkili icra dairesi, bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir.
Takip konusu borcun, birden fazla borçlusu bulunması halinde, alacaklı, bunlardan birisinin ikametgahının bulunduğu yerde -tüm borçlular hakkında- icra takibi yapabilir (HUMK m. 9/II). 
İcra takibi yetkisiz icra dairesinde yapılmış ise borçlu kendisine kanunen verilen süre içerisinde itiraz etmelidir. Bu itiraz şikayet şeklinde yapılmalıdır. Borçlu itiraz ederken yetkili icra dairesini de göstermelidir. Yetkiye ilişkin itirazları İcra mahkemesi inceler. İcra mahkemesinin yetkiye ilişkin kararı kesindir. Fakat mahkeme yetkisizlik itirazını kabul etmiş ise, alacaklı bu kararı temyiz edebilir.
Son olarak, Yetkisiz icra müdürlüğünün gönderdiği ödeme emri geçersiz olup yetkili icra müdürlüğünce borçluya yeni bir ödeme emri gönderilmelidir
Zira geçerli bir ödeme emri ile ödeme emrine geçerli bir itiraz, itirazın iptali davalarında özel dava şartıdır Yargıtay11.HDE:2022/6977,2023/1027

@erolkaranet - 2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.