@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Et-Tevvâb - Günahları bağışlayan - En Güzel İsimler Allahındır
Et-Tevvâb - التوّاب - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Et-Tevvâb kulların yönelişlerini kabul edendir.
Et-Tevvâb kulların kendisine döndüklerinde af ve bağış kapılarını açandır.
Et-Tevvâb Kullarının dönmesini bekleyendir.

Et-Tevvâb Esmaül Hüsna isimlerinden birisidir. Allah'ın diğer isimleri gibi Et-Tevvâb isminin de bir anlamı bulunmaktadır. Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvâb ismi anlamı kulların dönüşlerini kabul eden ve cezadan vaz geçen anlamında gelmektedir. Tevbe kelimesi ise dönmek yönelmek manasına gelmektedir.
Et-Tevvab anlamı genel olarak tövbeleri kabul eden, bağışlayan demektir.. Et-Tevvâb, insanlara istedikleri zaman tövbe etme imkanı verendir. Allah, günahlarından sonra samimi bir şekilde tövbe etmeleri için insanlara sebepler vermiştir. İnsanın üzerine düşen ise işlediği günahlardan sonra samimi bir şekilde Allah'a karşı tövbe etmektir. Bunun yanında insan günahlarının farkına varıp Allah'a sığındığında Allah'ın onu bağışlayıcı olarak bulacağından şüphe yoktur.

Allahu Teala (c.c) TEVVÂB ismi ile :
 • Kullarını tövbeye teşvik eder,
 • Günahta da olsa kulunu bağışlar,
 • Kulunun tevbesini kabul eder,
 • Tövbeyi kabulü rahmet nazarı gereğidir, tövbe eden kulun rahmet muamelesi yapar.
 • Günahlardan, tâatlere, tâatlerden daha üstün tâatlere ulaştırır,
 • Kulu tevbe ettiği takdirde günahı ne kadar büyük olursa olsun bağışlar,
 • Günah tekrarlanmış olsa da tevbe tekrarlanmışsa tevbe kabul edilir. (Lâubalilikten kaynaklanmamışsa),
 • Tevbe eden kulunu hiç günah işlememiş kılabilir,
 • Günah işleyenlerin geçmişteki hayırlarını silmez,
 • Gönüllere tövbe arzusu yerleştirir.
Peygamberimiz (s.a.v.) Masum olmasına rağmen kulluk gereği olduğu için, Ümmetine öğretmek için, Ümmetinin bağışlanması için, devamlı surette tevbe-istiğfarda bulunurdu ve günah işleyenleri tövbeye teşvik ederdi

Kur'an-Kerim'de Et-Tevvâb esmasının geçtiği bazı ayetler
 • “Ve dedik ki: “Âdem! Sen ve eşin şu bahçeye yerleşin, orada canınızın çektiği her şeyden serbestçe yiyin, şu ağaca da yaklaşayım demeyin, sonra zalimlerden olursunuz. Fakat Şeytan onların ayaklarını kaydırdı, böylece sahip oldukları müstesna konumdan uzaklaştırdı. Ve biz dedik ki: “Birbirinize düşman olarak çıkıp gidin!” Zira yeryüzünde, geçici bir hayat alanı ve tadımlık bir haz sizi bekliyor!” Fakat Âdem Rabbinden aldığı bir takım kelimelere sığındı (Allah) da onun tevbesini kabul etti: çünkü Tevvâb, Rahîm ancak O’dur.” (Bakara 2:35-37)
 • “Ey kendilerinin aleyhinde (günahta) haddi aşanlar! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin… Çünkü Allah, bütün günahları affeder.” (Zümer Suresi/53)
 • “(Rabbimiz) bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet! Kuşkusuz sen tevbeleri çokça kabul edensin(Tevvâb), kullarına rahmetle muamele edensi!”(Bakara 2:127)
 • “Allah (c.c) tövbe edenleri sever.” (Bakara Sûresi /222)
 • Tövbe edenlerin günahlarını hasenata çevireceğini bildirir. (Furkan sûresi /70)
 • Tövbe edip etmeyeceklerini bir takım olaylarla da sınar. (Tevbe Sûresi /126)
 • “Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah; Alîm’dir (bilen), Hakîm’dir (hikmet sahibi, hüküm sahibi).” (Tevbe suresi 15. ayet)
 • “ Rabbimiz! Biz kendi kendimize zulmetmişiz; eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz!” (A’raf 7:23)
 • “O zaman Rabbini hamd ile tespih et. Ve O’ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri kabul edendir.” (Nasr suresi 3. ayet)
 • “Allah’ın kullarından, tövbeleri kabul ettiğini ve sadakaları aldığını (kabul ettiğini) bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul eden ve Rahîm (rahmet nuru gönderen)’dir.” (Tevbe suresi 104. ayet)
 • “Ve O, kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini (günahlarını) affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir.” (Şura Suresi 25. ayet)

Et-Tevvâb Faziletleri Nedir?

 • ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek 409 kere okuyan kişi, günah işlemekten kurtulur, rızkı ve kazancı bereketli olur.
 • Duha namazından sonra Et-Tevvâb ismi ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek 360 kere okuyan kişinin tevbesi kabul olur.
 • Kişi zalime karşı Et-Tevvâb ismini ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek okur ise, zulmünden kurtulur.
 • 5 vakit namazdan sonra ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' zikrine 409 kere devam edilir ise o kişinin tövbeleri kabul olur.
 • Geçim sıkıntısı çekenler ise 667 defa ''Ya Rahim, Ya Tevvab'' şeklinde okumaya devam ederse kısa zamanda çektiği sıkıntılardan kurtulması için bazı yerlerden destek görecektir.
 • Kötü alışkanlıkları olan kişilere karşı ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' her gün 409 kere okunur ise dua okunan kişi kötü alışkanlıklarından kurtulur.
 • Bir günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişi, dünyevi ve uhrevi bütün işleri hallolur.
 • Bir tabak içine "Ya Tevvab" isminin vekfini yaparak, üzerine (409) defa okunduktan sonra su ile silinerek 7 gün İçki veya kumar müptelası olan bir kimseye içirilirse, o kişi kısa zamanda içki veya kumardan nefret etmeye ve tövbe etmeye başlar.
Kur’an da tevbe kavramı;
 • Tevbede pişmanlık duyguları ve samimiyet esastır. 
 •  Allah’ın (cc) öncelikle kabul edeceği tevbe; bilmeden yapılan kötülüğün hemen ardından yapılan tevbedir.  
 • Kötülükleri yapıp yapıp ta ölüm gelip çatınca, gözlerinin önüne ahiret halleri gelmeye başlayan kimsenin yapacağı tevbe kabul edilmez. 
 • Cehennemin en alt katına layık olan, asla yardımcı da bulamayacak olan münafıklardan a)Samimiyetle pişman olarak tevbe edip, 
  b) hallerini düzeltenler,
  c) Bundan sonra da ibadetlerini sade Allah (cc) icin yapanlar müminlerle aynı haklara sahip olurlar. 
 • Müminlerden de kim bilmeden bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edipte kendisini ıslah ederse onu Allah (cc) bağışlar, çünkü Allah (cc) Merhamet etmeyi kendine yazmıştır. 
 • Allah’a (cc) sirk koşan, haksız yere adam öldüren ve zina edenler önce tevbe etmeli, sonra iman etmeli, sonra salih amel islemelidir.
 • Günahtan sonra tevbe etmemek zulümdür
 • Bütün bunların yanında Allah (cc) dilediği kullarının tevbesini kabul eder. 
 • Allah (cc) tovbe edenleri sever. 
Et Tevvab esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

Rabbimizin rahmet ve affından hiçbir zaman ümidimizi kesmemeliyiz. Allah her türlü günahı bağışlayan ve kullarının yönelişlerini kabul edendir.
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Hatalarınız göğe ulaşsa sonra tevbe etseniz yine de Allah kulun tevbesini kabul eder.” 
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Ey insanlar! Rabbinize tevbe edin. Canımı elinde bulunduran Allah‟a yemin ederim ki, ben günde yetmiş defadan fazla Rabbime tevbe ederim.”
Her gün pek çok hata işlediğimizi en iyi bilen olduğu halde Rabbimiz tevbe etmemizi ve O’na yönelmemizi beklemektedir.
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Kul tevbe edince Allah Azze ve Celle birinizin kaybolan hayvanını bulduğu andaki duyduğu sevinçten daha çok sevinir.”
Tevbemizin gerçek bir tevbe olması ve Allah tarafından kabul edilmesi için, bir daha tevbe ettiğimiz davranışa dönmemeliyiz. Üzerinde olduğumuz şerri ve isyanı bırakıp hayra ve itaate doğru adım atmalıyız. En önemli tevbe, sonuna kadar kendisinden vazgeçilmeyen tevbedir.
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Mü’min, kulluk elbisesi günahlarla yıprandığında onu tevbeyle yamayandır. Asıl mutlu kişi ise, tevbesi üzere ölendir."

Derleme @erolkaranet - 2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.