@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

El-Bâsıt - Dilediğine Bolluk Veren - En Güzel İsimler Allahındır
El-Bâsıt - الباسط - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Ferahlatan, genişleten.
El Basıt esması Allah'ın genişlik veren istediğinde rızkı artıran istediğine hayrı veren tek yaratıcı olduğunu ifade etmektedir. El Basıt esması Allah'u Teâlâ'nın rızasının en yüksek derece olduğunu Onun rızasını kazanmanın en büyük hayır olduğunu göstermektedir. Allah dilerse her şeyi bollaştırabilmektedir. Allah dilerse bütün hayırları vermektedir. El Basıt esması bu hali ortaya çıkaran bir esmadır.
Allah'ın bir sıfatı olarak Kur'ân-ı Kerîm'de geçmemekle birlikte "bast" kavramını niteleyen, on beş âyette Allah'a nisbet edilmiştir. Bu ayetlerin çoğunda "rızkı (daraltan ve) genişleten", bir kısmında da "insanların ilmî ve bedenî imkânlarını geliştiren" tabirleri hakimdir. Bir örnek verecek olursak Allah Maide Suresi'nin 64. ayetinde, "O Yahudiler, "Allah'ın eli bağlıdır. " dediler. Böyle söylemelerinden dolayı elleri bağlandı ve söyledikleri yüzünden lanetlendiler. Oysaki O'nun iki eli de açıktır. Nasıl dilerse öyle infak eder. Yemin olsun ki sana Rabb'inden indirilen şey onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz de aralarına Kıyamet Günü'ne kadar düşmanlık ve nefret yerleştirdik. Savaş için ateş yaktıkları her seferinde Allah onu söndürdü. Yeryüzünde bozgunculuk için koşuşuyorlar. Ve Allah bozguncuları sevmez" buyurmuştur. 
Burada Allah'ın cömertliği anlatılır.
Yağmurlar bu ismin tecellisi ile yağar, toprak bu ismin tecellisi ile rahmetin bir kazanı olur, türlü türlü nebatatı içinde pişirir. Bu ismin tecellisiyle yeryüzü bir sofra, bahar o sofranın bir gül destesi, ağaçlar rahmetin bir eli ve çiçekler o rahmetin güzel bir hediyesi olur. Yine bu ismin tecellisi ile anlaşılması zor olan bir mesele insana açılır, kesat giden işler bol kazanca ve berekete dönüşür, hayat insanlara kolaylaşır, maddi ve manevi sıkıntılar yerlerini ferah ve mutluluğa bırakır.
El-Bâsıt, canlıları ölümden sonra diriltirken ruhlarını bedenlere yayan, zenginlerden sadaka ve zekât alıp bununla fakirlerin rızkını bollaştıran anlamlarına da gelir. Yüce Allah bu ismin tecellîsiyle insanların kalplerini, ilâhî âleme yönelik ilgilerini çoğaltmak sûretiyle genişletendir.
Bu isim Allah Teâlâ’nın ilim, kudret ve irâde sıfatlarıyla çok yakından ilgilidir. Evrendeki varlıklar bu isimle Allâh’ın rızıklarına nâil oldukları gibi çeşitli hikmetlere binâen bāzı insanlar, zenginlik verilerek yine bu isimle imtihân olunmaktadırlar. Yüce Allah, lütfunun gereği bāzı kimselere el-Bâsıt olarak tecellî ettiği gibi, adâletinin gereği bāzılarına da tecellî etmeyebilir. Allah hakkında hiçbir şey zorunlu değildir. O, mutlak irâdenin, gücün ve kuvvetin sâhibidir. Bu isim Allâh’ın çok yönlü sonsuz cömertliğini ifâde ettiği için, ismi sâdece mal-mülk vermesine indirgemek doğru değildir. Rahmetini farklı şekillerde ve farklı varlıklara tecellî ettirip yayması bu ismin anlamıyla ilgilidir.
Allahu Teala bolluk ve bereket vererek kullarına yardım eder

El basıt esmasının Kur'an'da geçen ayetleri şu şekildedir;

"Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır…" (Rad Suresi, 26. Ayet)
“Kim Allah’a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah’tır ve O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara, 245)
“Allah kullarından dilediğine rızkı yayar (genişletir) da kısar da. Şüphesiz Allah her şeyi bil
“Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm’a açar; kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır.” (En’am, 125)
"Eğer Allah, kulları için rızkı (sınırsız) geniş tutup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak o, dilediği miktar ile indirir. Çünkü o, kullarından haberi olandır, görendir." (Şura Suresi, 27. Ayet)

El-Bâsıt Faziletleri Nedir?
 • Ya Basit” ism-i şerifini 72 defa her gün sabah namazından sonra vird edinip okuyan kimse, rızık bolluğuna, mala-mülke kavuşur, dünyalık sıkıntılarından kurtulur.
 • Her gün “Ya Basit” ism-i şerifini 72 defa okuyup vird edinen kimse, herkes tarafından sevilip sayılır, çevresi genişler, kapalı kapılar açılır, malı ve parası artar.
 • “Ya Basit” ism-i şerifi ruhsal hastalıklara, bunalımlara iyi gelir. Bütün sıkıntılar ve üzüntülerin kaynağı olan ruh, Kabz halinde iken sıkılıp daralır. El-KABZ ismi ile daralan, sıkılan insan EL BASIT ismi ile rahatlar, huzura erer.el_basit_00114
 • Her gün 72 kere “Ya Bâsıt, Allâmü’l-guyûb celle celâlühû” zikrine devam edenin rızkı artar, unutkanlığı varsa geçer.
 • “Ya Basit” ism-i şerifini vird edinen kimsenin kalbi genişler, keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır.
 • Her gün sabah namazından sonra 72 defa “Ya Bâsıt” ismini zikreden kimsenin rızkı bollaşır.
 • “Ya-Basit” ism-i şerifini zikreden kişi, korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider.
 • Üzüntülü ve kederli olan kimseler, “Ya Basit” ism-i şerifini devamlı zikrederlerse, üzerlerindeki korku ve keder gider, sevinç ve neşeye dönüşür.
 • Duha (kuşluk) namazından sonra 10 kere zikreden kimsenin rızkı, ilmi, şerefi ve itibarı artar. Ellerini semaya doğru kaldırıp 72 kez zikrederek yüzüne süren fakirlik çekmez. Maddi ve Manevi zenginliklere kavuşur.
 • Her gün bir bardak suya 72 kere ”Ya Bâsıt celle celâlühû” okuyup içenin kalbinde hikmet pınarları kaynamaya başlar.
 • Her gün bir bardak suya ''Ya Bâsıt celle celâlühû'' 72 kere okunur ise kişinin kalbinde hikmet pınarları kaynar.
 • Her gün ''Ya Bâsıt, Allâmü'l-guyûb celle celâlühû'' zikrine devam edilir ise rızk artar ve unutkanlıklar kişilerde var ise geçer.
 • Haftanın cuma gününde 5184 kere bir bardak su ile psikolojik rahatsızlığı olan birine içirilir ise kısa zamanda iyileşir ve şifa bulur.
 • Ya Bâsıt ismini zikreden vatandaşlar güven içinde olurlar. Korku ve endişelerden uzaklaşırlar.
 • Kalbi geniş olur, keyif ve neşesi artar. Çevresinde rızkı ve itibarı artarak kalp gözü açılır.
 • Her gün sabah namazından sonra 72 kere Ya Bâsit ismi zikredilir ise zikreden kişinin rızkı bollaşır.
 • Bâsıt adını sürekli anan kişiler şiddetli üzüntü ve kederlerinden uzaklaşarak, kederleri sevince ve neşeye dönüşür.
 • Bâsıt ismi cuma gününde mühüre kazıyıp üzerinde taşıyan kişiler kalp huzuru içinde yaşar.
 • Rızkının artması ve varsa unutkanlığının geçmesi,
 • Varsa, psikolojik rahatsızlığının iyi olması ve şifa bulması, 
 • Korku ve endişeden uzaklaşması,
 • Kalbi genişlemesi keyif ve neşesinin artması,
 • Çevresinde rızkının ve itibarının artarak kalp gözünün açılması,
 • Şiddetli üzüntü ve kederlerinden uzaklaşması,
 • Huzuru içinde yaşaması umulur.

Derleme @erolkaranet - 2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.