@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yargıtay, 15 Yaşındaki Kız Hamile Kalsa da Evlenemez
Bir Aile Mahkemesi 15 yaşında istismara uğramış hamile çocuğun evlendirilmesi için mahkemeye başvuran ailenin talebini onayladı. Adalet Bakanlığı yerel mahkemenin bu kararının kanuna uymaması gerekçesiyle bozulması için Yargıtay'a başvurdu.
Yargıtay, hamile kalsa da çocuğun 16 yaşını doldurmaması nedeniyle evlenmeyeceğine karar verdi. Yargıtay, emsal olacak bir karar verse de, mahkemenin bu kararını bozmadan evliliği örtülü olarak onayladığı görüldü.
Yargıtay, kararı “evlenmesine izin verilmesi istenen küçüğün 14 Eylül 2007 tarihinde doğduğu, karar tarihinde 15 yaş 1 ay 3 günlük olduğu” gerekçesiyle bozdu. Yargıtay kararında kanun hatırlatılarak evlenme yaşının 17 olduğu fakat hakimin “pek önemli bir sebeple” 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebileceği kaydedildi.
Yargıtay, kararında “her ne kadar küçüğün gebeliği düşük ile neticelenmiş ise de mevcut durum itibari ile evlenmek istemesi ve ailesinin de rıza göstermesi dikkate alınarak” Aile Mahkemesi’nin almış olduğu karar kanun yararına ve sonucu etkilememek üzere bozulmasına hükmetti.

İşte o karar;
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2023/2853 E.
2023/2023 K.

"İçtihat Metni"

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
SAYISI : 2022/754 E., 2022/669 K.
DAVACILAR : 1-... ... 2-... ...
KÜÇÜK : ... ...
DAVA TARİHİ : 03.10.2022
KARAR : Davanın kabulü

Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen evlenmeye izin davasında davanın kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf incelemesinden geçmeden kesinleşen İlk Derece Mahkemesi kararının kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiş olmakla; Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Davacılar dava dilekçesinde; çocukları ...`nın 14.09.2007 doğumlu olduğunu, kızlarının 2 aylık hamile olduğunu, ... adlı kişi ile evlenmesi gerektiğini bu nedenle kızları ... ...`in evlenebilmesi için evlenmesine izin verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

II. CEVAP
Dava hasımsız olarak görülmüştür.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, 14.09.2007 doğumlu ... ...`in Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 04.10.2022 tarihli rapor uyarınca hamile olduğu ve evlenmesinde sakınca bulunmadığının anlaşıldığı, her ne kadar küçüğün gebeliği düşük ile neticelenmiş ise de mevcut durum itibari ile evlenmek istemesi ve ailesinin de ... göstermesi dikkate alınarak davanın kabulü ile ... ...`in 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun (4721 sayılı Kanun) 124 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince evlenmesine izin verilmesine karar verilmiş, İlk Derece Mahkemesi kararı istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiştir.

IV. KANUN YARARINA TEMYİZ
A. Kanun Yararına Temyiz Yoluna Başvuran
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararının kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiştir.

B. Temyiz Sebepleri
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 21.03.2023 tarihli kanun yararına temyiz dilekçesinde; evlenmeye izin verilmesi istenen küçüğün 14.09.2007 tarihinde doğduğu ve dava tarihinde 15 yıl 0 ay 19 gün, karar tarihinde 15 yıl 1 ay 3 günlük olduğu ve henüz onaltı yaşını doldurmamış olduğu, buna rağmen mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüyle küçüğün evlenmesine izin verilmesine karar verildiği, 4721 sayılı Kanun`un 124 üncü maddesinde erkek veya kadının onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceği, ancak hâkimin olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebileceği, olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasinin dinleneceğinin düzenlendiği, mahkemece, evlenmesine izin verilmesi istenen küçüğün henüz onaltı yaşını doldurmamış olduğu gözetilerek talebin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararın kanun yararına temyizen incelenerek bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, evlenmesine izin verilmesi istenen çocuğun 4721 sayılı Kanun`un 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen on altı yaşını doldurup doldurmadığı noktasında toplanmaktadır.

2. İlgili Hukuk
1.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun (6100 sayılı Kanun) 363 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.
2.Temyiz talebi Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde, 6100 sayılı Kanun`un 363 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca karar kanun yararına bozulur ve bu bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz.
3.4721 sayılı Kanun`un 124 üncü maddesinin ikinci fıkrası

3. Değerlendirme
1-4721 sayılı Kanun`un 124 üncü maddesinde erkek ve kadının onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceği, ancak hakimin olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebileceği, olanak bulundukça karardan önce anne ve baba veya vasinin dinleneceği düzenlenmiştir.
2-Somut olayda evlenmesine izin verilmesi istenen küçüğün 14.09.2007 tarihinde doğduğu, karar tarihinde 15 yaş 1 ay 3 günlük olduğu, yasada öngörülen onaltı yaşını doldurma şartını taşımadığı anlaşılmaktadır. Buna göre İlk Derece Mahkemesince evlenmesine izin verilmesi istenilen küçüğün henüz onaltı yaşını doldurmamış olduğu gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

V. KARAR
Açıklanan sebeple;
Adalet Bakanlığının 6100 sayılı Kanun’un 363 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayalı kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA,
Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine,
27.04.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.