@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Ünlüleri İle Meşhur Mütevazi İlçe , Taşköprü
Tarihin, kültürün, eğitimin, medeniyetin beşiği Taşköprü, tarihe mal olmuş geçmişi ile asırlardır Kastamonuluların gurur duyduğu mütevazi ilçelerinden biridir. Tek başına tarihi bir ansiklopediye sığamayacak kadar geçmişe sahip bu ilçede doğmuş, Romalılardan Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlılara, Osmanlılardan günümüze sayısız kişinin ilk nefes aldığı yer olmuştur. Ve asla öne çıkmayı düşünmemiş, il olma heveslisi olmamış Karadeniz'in en sakin ilçe olma özelliğini korumuştur.
Bugün iki kişi karşılaşsa "memleket neresi" diye sorulduğunda "Kastamonu" cümlesini tamamlamadan, "Taşköprü'den mi ? " diye sorulduğuna çokça tanık olmuşuzdur Biz sözü daha fazla uzatmadan bu yazımızda Taşköprü'de ilk nefesini alan yaşamın her güzergahına imza atmış o güzel insanlardan söz etmek istedik. 

Taşköprü'nün gönüllere yer eden ünlüleri
 • Şeyh Şaban-ı Veli hazretleri
  Şeyh Şa'ban-ı Veli Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nin Gökçeağaç Bucağı'na bağlı Çakırçayı Köyü'nün Cimdar Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir.
 • Taşköprülüzadeler
  Taşköprülüzade Ahmed, Taşköprüzade Ahmed Efendi ya da tam adıyla Taşköprülüzade İsameddin Ahmed bin Mustafa, Osmanlı Devleti'nin ilk bilim tarihçisi ve ilk ansiklopedi yazarıdır. Osmanlı ulemasından olan Taşköprülüzade Ahmet Efendi, Biri "ilimler"i, diğeri ise "bilginler"i konu edinen eserleri kaleme almıştır.
 • Delibeyoğulları
  Oğuzların Kayı boyundan olup Moğolların istilası nedeniyle Taşköprülüzadeler gibi zamanında Taşköprü'ye yerleşen köklü bir geçmişi olan bir soydur.
 • Muzafferettin Yavlak Aslan Gazi Hazretleri
  Beldenin fatihi Selçukluların XII. yüzyıl sonlarında Kastamonu’da tesis ettikleri bir Türkmen beyliği olan Çobanoğullarının başında bulunan hükümdarlar, Selçuklu sultanlarının destek ve himayelerinde XIII. yüzyıl boyunca siyasi ve askerî faaliyetler yürütmüşler; yaptıkları yatırımlarla Kastamonu ve havalisinin sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan kalkınmasına öncülük etmişlerdir. Beyliğe adını veren Selçuklu komutanı Hüsameddin Çoban Bey ve torunu Muzaffereddin Yavlak Arslan zamanlarında Kastamonu güvenli bir sığınak olarak kabul edildiği için pek çok ilim adamı, şair ve edip bu şehre gelip yerleşmiş ve bu hükümdarların himayesi altında yaşamıştır. Yavlak Arslan devrinde Kastamonu’da cami, medrese, dârüşşifa, hamam, kervansaray, zaviye vb. eserler inşa edilmiş; Kastamonu’nun nüfusunun artması ve şehirleşmesi bakımlarından büyük mesafeler kaydedilmiştir 
 • Seyyid Hüsamettin
  Salnamelerin ifadesiyle kibar evliyadan
 • Hızır Baba
 • Şeyh Abdullah
 • Fikir Baba
 • Kara Seydi
 • Dede Müezzin
 • Şeyh Sa’dullah
 • Gaygunca Emrullah Sultan
 • Yavaşça Sultan
 • Şeyh Musa
 • Salih Fakih
 • Şeyh Abdal Hasan
 • Ömer Fuadi 
  Şeyh Şaban-ı Veli’nin tarikat Şeyh’liğini üzerine almış, bilgin ve fazilet sahibi bir insandı. Uzun müddet Kastamonulular tarafından unutulmamış ve adından saygıyla bahsedilmiştir. Velüd bir yazardır. Eserleri sırasıyla; Miyer-üt tarika, Risale-i Tevhidiyye, Divan, İslahünnefis, Tarifat-ı İlmi Nahiv, Risale-i Dürriye, Makale – i Ferdiye, Pendname ve Devranüs Sofgye İla…..
 • Ahmet Hilmi Efendi
  İstanbul medreselerinde uzun yıllar müderrislik yapmış, H.1275 yılında Galata Mollası, 1282 de Sofya Mollası iken 1285 yılında Divan-ı Ahkam-ı Adliye üyeliğine getirilmiş. 12952 yılında da temyiz mahkemesi başkanı olmuştur. Mekke-i Mükerreme, İstanbul ve Anadolu payelerini almış 1305 yılında İstanbul’da ölmüştür. Fatih Sultan Mehmedin türbesi yanında gömülüdür
 • Ali Haydar Efendi
  Zamanında büyük Molla, büyük Haydar olarak tanınırdı. Uzun yıllar İstanbul’da profesörlük yapmış, devrinin sayılı hukuk bilginlerindendi. Daha sonra şurayı devlet Tanzimat dairesi reisliği, maarif meclisi reisliği, doğu Rumeli nazırlığı ve Anadolu Kazaskerliği görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda şair olan Ali Haydar H. 1319 yılında ölmüştür.
 • Ahmet İsamuddin
  Devrinin sayılı müderrislerinden olup, aynı zamanda Hattattır. Hocalığı sona erdikten sonra Bursa’da kadılık yaptığından bazı Osmanlı Muelliflerince Bursa’lı olarak zikredilmekte ise de aslen Taşköprülüdür. H.968 yılında vefat etmiştir.
 • Kemal Biselman
  1931-1999 Gazeteci, yazar. Taşköprü’de doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı (1951). Ankara Hukuk fakültesi’nde bir süre okuduktan sonra Son Telgraf, Gece Postası’nda muhabir olarak çalıştı. Hürriyet, Milliyet, Son Havadis, Tanin, Şehir gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, sekreterlik, muhabirlik yaptı. Yeni gazete (1965-1968) ve Milliyet gazetelerinde yazdığı fıkralarla tanındı. Daha sonra yayımlamaya başladığı Ortam (1971), Yeni Ortam (1972-1974) dergi ve gazetelerinde yazılarını sürdürdü.
 • Hüseyin Abdullah ALPDOĞAN
  1878; Taşköprü, Kastamonu - 9 Nisan 1972), Türk asker ve siyasetçi.
  1878 yılında Abdullah Efendi'nin oğlu olarak dünyaya geldi. 1902 yılında Harp Okulunu Mülazım (Teğmen) rütbesiyle piyade sınıf onikincisi olarak bitirdi. 1905 yılında Erkân-ı Harbiye Mektebini Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle bitirerek Osmanlı Ordusuna katıldı. Seyyar Topçu alayı 1.Tabur Subaylığı, Nizamiye 3.Alayı 3.Tabur 3.Bölük Subaylığı, Erkân-ı Harbiye 1. Şube Subaylığı, Edirne İstilaat Komisyonu Üyeliği, 2.Tekirdağ Kolordusu Kurmay Subaylığı, Kale-i Sultaniye 2. Kolordu Kurmay Subaylığı, 2.Kolordu Erkan-ı Harbiye Subaylığı, 5. Ordu Erkan-ı Harbiyesi 9. Şube Müdürlüğü, 11. ve 21. Kolordu Erkan-ı Harbiye Subaylığı, 9., 41. ve 61.Fırka Komutanlğı, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 4. Şube Müdürlüğü, Merkez Ordusu Erkan-ı Harbiye Subaylığı, Milli Müdafaa Vekaleti Ordu Dairesi Başkanlığı ve Müsteşar Muavinliği, 1.Ordu Müfettişliği Erkan-ı Harbiye Subaylığı, Tunceli Valiliği ve Komutanlığı, 4. Umumi Müfettişliği, 8. ve 17. Kolordu Komutanlığı, 1 Süvari Tümen Komutanlığı, TBMM VII. Dönem (Ara Seçim) Bolu, VIII. dönem Kastamonu milletvekilliği yapmıştır. 2. Sınıf Demirsalip, Muharebe Gümüş İmtiyaz, Kılınçlı 3. Mecidi Nişan, Harp Madalyası ve Takdirname sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Dersim isyanını bastıran Korgeneral olarak bilinir.
 • Hacer Dicle
  (d. 1902, Taşköprü, Kastamonu) - (ö. 18 Nisan 1966), Türk siyasetçi.
  Kastamonu Kız Muallim Mektebi mezunudur. Kastamonu Riyazetü’l-Benât İlk Mektebi Başmuallimliği, 2. İlk Kız Mektebi, Zafer Mektebi ve Gazipaşa İlk Mektebi Başmuallimliği, Merzifon Kara Mustafa Paşa Muallimliği ve Başmuallimliği, Kastamonu Rumsındı Mektebi, Muratbey Mektebi Öğretmenlikleri, Kastamonu Vilâyeti Umûmî Meclis ve Daimî Encümen Azalığı, TBMM VI. Dönem Kastamonu Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk annesidir
 • Cihan Ünal
  Sinema ve tiyatro sanatçısı Cihan Ünal, 1949 yılında Kastamonu, Taşköprü'de dünyaya geldi. İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de, orta okulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda, liseyi ise Ankara Kurtuluş Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Ortaokul ve lise döneminde Ankara Radyosu Çocuk Saati ve Halkevleri Tiyatro Bölümü'nde amatör çalışmaları oldu.
 • Hasan Altan
  (d. 1 Şubat 1948, Taşköprü, Kastamonu) Türk siyasetçi.
  İlk ve ortaokul eğitimini Taşköprü'de tamamladı. Kastamonuspor'un 1984-1987 yılları arasında 3 sezon başkanlığını yaptı. 1991 ara seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 1994, 1999 ve 2004 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildi. 2005-2007 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Kastamonu milletvekili seçildi. 1'i kız 2'si erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.
 • Mehmet Serdaroğlu
  (d. 1947, Harmancık/Taşköprü, Kastamonu), Türk siyasetçidir.
  İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Serbest İnşaat Mühendisliği, Müteahhitlik, Taşköprü Belediye Başkanlığı, TBMM XXI. ve XXIII. Dönem Kastamonu Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.
 • Musa Sıvacıoğlu, 
  (d. 1 Ocak 1955, Kapaklı, İhsangazi, Kastamonu), Türk siyasetçi.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı Fakültede Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fransızca Bölümü, Fransa ve Belçika Brüksel’de Avrupa Birliği Konusunda Master Düzeyinde Eğitim almıştır. İmranlı, Beşiri, Mengen, Orta Cumhuriyet Savcılıkları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği ve Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara Cumhuriyet Savcılığı yapmıştır. TBMM XXII. ve XXIII. Dönem Kastamonu Milletvekilidir. XXIII. Dönem Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği, Türkiye - Fas Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır. Arabulucu ve avukat unvanlarına sahiptir. Çok iyi düzeyde Fransızca, iyi düzeyde Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
 • Nuri Çilingir 
  (d. 1952, Alasökü, Taşköprü, Kastamonu) - (ö. 28 Temmuz 2013), Türk siyasetçi.
  İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi mezunudur. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde Kontrol Mühendisliği, Serbest İnşaat Mühendisliği ve Müteahhitlik, AS-KON İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, TBMM XXII. Dönem Manisa Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 • Refik Ilgaz,
  (d. 1890, Karapürçek, Taşköprü, Kastamonu) - (ö. 15 Şubat 1962), Türk siyasetçi.
  Rüştiye mezunudur. Ziraat Bankası Çerkez Sandığı Muhasebe Refikliği, Ziraat Bankası Bafra Sandığı Muhasebe Katipliği, Eskişehir Sandığı Memurluğu, Edirne Sandığı İkrazat Mukayyitliği, Kütahya Sandıgı Muavinliği, Kastamonu Şubesi Muavinliği, Memurin Kalemi Mümeyyizliği, Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi Müdürlüğü, TBMM III. ve IV. Dönem Kastamonu Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.
erolkaranet - 14.06.2013 - Güncelleme 13.07.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.