@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Muharrem Ayında Okunacak Dua
Aşağıdaki duâ, üç defa okunmalıdır:

1. Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-gadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlüke’l-‘azîm ve cûdüke’l-‘amîmü’l-mu‘avvelü ve hâzâ ‘âmun cedîdün gad agbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ yugarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâm ve sallâ’llâhu ‘alâ Muhammedin-i’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihî ve ashâbihi’t- tayyibîne’t- tâhirîne ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.

2. 365 defa Âyete’l-kürsî,

3. 1000 defa İhlâs-ı şerîf,

4. 1 defa Zümer sûresi okunmalıdır.

5. Bütün bunların sonunda 1 defa:

Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl denilmelidir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

El-hamdü li'llâhi rabbi'l-alemîn.

Ve's-salâtü ve's-selâmü 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihî ecma'în.

Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-hayyü'l-kerîmü'l-han-nânü'l-mennânü ve hâzihi senetün cedîdetün es'elüke fîhe'l-ısmete mine'ş-şeytâni'r-racîm.

Ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

Ve sallallahu ve selleme 'alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi ecmaîn.

*****

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla....

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsusutur.
Salatu Selam da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun.
Ey Rabbim, sen Ebedî, Ezelî, Hayy, Kerîm, Hannân, Mennânsın.
Bu gelen, yeni bir yıldır.
Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum.
Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum.
 Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasip et.
Ey Celal ve İkram sahibi Rabbim.
Rahmetinle Ey Merhametlilerin en Merhametlisi.....

@erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.