@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tanıdıkları Borç Para İstedi, Gönderdiler, Bir Daha AlamadılarAslında borç vermek günümüz şartlarında akıl işi değil. Çünkü, son yıllarda borç para verenler bilhassa bankadan havale ile gönderenler başlarını taşa vurmayı son çare olarak görmek zorunda kalıyor. Bir akrabanız, dostunuz, arkadaşınız sizden borç para istedi,. O kadar ısrar etti ki, kırmadınız. Kendisine ya istediği kadar ya da elinizden geldiği kadar banka havalassi, eft yaparak para gönderdiniz.Ya da bir mal alımı için, bir ihtiyacınızın giderilmesi için birine para gönderdiniz.
Açıklama hanesine de "Bu parayı borç olarak gönderiyorum" veya " "Falan işin yapılması için", "Alınacak olan eşya, ev her neyse kaporası için " gibi bu tarz bir yazı yazmayı da o kişinin kalbi incinir, gururu kırılır veya ayıp olur diye belirtmediniz. Parayı gönderdiniz. Borçlanan kişi size bir vade vermişti, o vade geldiğinde baktınız kimseden ses yok. Bir iki yokladınız. Paradan, borç ödemesinden söz eden yok. En sonunda dayanamadınız, "yahu şu borcu ödesene" dediniz. O da güldü. "Ne borcu" diye yüzsüz yüzsüz güldü. Siz önce şaka yapıyor sandınız. Ne var ki, gerçek. İyilik yapıp, darda kalmasın diye kendi boğazınızdan kestiğinizi o kişi inkar yoluna gitti. İcraya gittiniz, diyelim İnkar etti. Ona borç gönderdiğinizi ispatlayamadınız. Siz bir de burada kaybettiniz.
Yargıtay'a kadar uzanan bir uğraşıdan da eliniz boş döneceğinizi de aşağıda verdiğimiz emsal kararlardan da öğrenmiş olacaksınız.
Önce şu noktaya dikkat edelim.
Hangi mahkeme olursa olsun, Yerel, Bölge ya da Yargıtay, davacının paranın borç olarak verildiği yolundaki iddiasını ispatlamakla yükümlü olduğuna hükmeder.
Ve şu sözleri duymuş olacaksınız.
"Mahkemece, davalının icra takibine verdiği itiraz dilekçesinde takip konusu alacağın, davalıya borç olarak gönderilen para olmadığı vurgulanmıştır. Tersine kendisinin davacıdan alacaklı olduğu, alacağının dayanağı senet bedeline karşılık olarak ....... liranın davacı tarafından kendisine gönderildiği savunulduğundan, ispat yükünün davalıya geçtiği belirtilmiştir. İsticvap (cevap isteme) davetiyesine rağmen davalının gelmediği gerekçe gösterilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmişse de, havale bir ödeme vâsıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir.
Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir.
Emsal kararları yazmadan önce şunu unutmayınız. Banka havalesi ile kime ne gönderirseniz gönderin açıklama hanesine neden gönderdiğinizi mutlaka yazın. Karşınızdaki ne düşünürse düşünsün.


Emsal Karar Örnekleri

13. Hukuk Dairesi         2014/42117 E.  ,  2015/34744 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalının banka havalesine dayanılarak kendisi hakkında takip başlattığını, oysa ki kendi hesabına gönderilen havalenin aslında dava dışı bir şirkete vermesi için gönderildiğini, davalıya borcu olmadığını belirterek, davalıya borcu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı, davacıya banka havalesi yoluyla ödünç verdiğini ileri sürerek, alacağının tahsili için takip başlatmış, davacı ise borç verme iddiasının gerçek dışı olduğunu, davalının havaleyi dava dışı bir şirkete vermesi için kendisine gönderdiğini savunarak, borçlu olmadığının tespiti istemiştir. Hemen belirtmek gerekir ki havale ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Bu durumda ödünç ilişkisini ispat etme yükümlülüğü, onu iddia eden davalıya aittir. Davada dayanılan 17.07.2012 tarihli havale dekontunda gönderilen paranın ne için gönderildiğine dair bir açıklama yoktur. HMK’nun 203. maddesi gereğince miktar itibariyle olayda tanık dinlenmesi de mümkün değildir, o halde davalının iddiasını yasal delillerle ispat etmesi gerekmektedir. Mahkemece, tüm bu hususlar göz ardı edilerek, paranın başkasına verildiğini ispatlamadıkça paranın davacının uhdesinde olduğu sayılacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 30.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

********

13. Hukuk Dairesi         2015/39198 E.  ,  2017/12733 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, emlakçı olan davalı ile taşınmaz satışı hususunda görüştüklerini, davalının satış işlemlerinin devam edebilmesi için bir miktar kapora gönderilmesini talep etmesi üzerine 5.000 dolar kapora bedelini sehven iki kez gönderdiğini ve taşınmaz satışının da gerçekleşmediğini ileri sürerek göndermiş olduğu 10.000 dolar karşılığı 21.378,00 TL nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, eft ile gönderilen kapora bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davacı tarafından davalıya 23.01.2014 tarihinde 11.350,00 TL ve aynı tarihte 10.048,91 TL gönderildiği ve havalelere herhangi bir açıklama yazmadığı anlaşılmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki havale ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Bu durumda ödünç ilişkisini ispat etme yükümlülüğü, onu iddia eden davacıya ait olup davacı taraf, davalıya borç olarak para havale ettiği iddiasını yasal delillerle ispat etmek zorundadır. O halde mahkemece, davacının dayanmış olduğu diğer deliller de gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*******

13. Hukuk Dairesi         2014/27506 E.  ,  2015/2152 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, borç olarak davalıya banka havalesi ile 49.737,50 TL gönderdiğini, borç verdiği paranın ödenmesini istemesine rağmen ödeme yapılmadığını, bunun üzerine alacağının tahsili için icra takibine giriştiğini ve yapılan takibe haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacıdan borç para almadığını, banka havalesi yolu ile gönderilen paranın kendisinin çalışmakta olduğu otelin ortağı olan dava dışı ... isimli şahsın davacıdan olan alacağının geri ödemesi olduğunu, davacının borcunu ödemek amacıyla bu parayı dava dışı ...' ye vermesi için kendisine yolladığını ve yapılan takibin haksız olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalıya banka havalesi ile borç para yolladığını ancak geri alamadığını iddia etmiş, davalı ise bu paranın davacının patronuna olan borcunun geri ödemesi olup, kendisine de patronuna ulaştırması için yollandığını savunmuştur. Mahkemece, davalının yaptığı savunma ile ispat yükünü üzerine aldığından bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir. Havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Davalı savunmasında, 2014/27506 2015/2152
borcu kabul etmemiş ve gerekçeli inkarda bulunmuştur. Öte yandan havale makbuzunda gönderilen paranın borç verildiğine dair herhangi bir şerhin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle havale, paranın borç olarak gönderildiğini ispata yeterli değildir. Somut olayda, davalı karz ilişkisini inkar ettiğine göre karz ilişkisinin varlığını davacının kanıtlaması gerekir. İspat yükü davacıdadır. Hal böyle olunca; mahkemece, bu yönde araştırma yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde yanlış değerlendirmeyle davanın kabulüne dair hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 2.2.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*********

13. Hukuk Dairesi         2014/32140 E.  ,  2015/26810 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalıya borç olarak banka havalesi ile 23.380,00 TL yolladığını, davalının bu parayı geri ödemediğini, davalı aleyhine başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalıya banka havalesi ile 23.380,00 TL yolladığını, davalı tarafından bu borcun geri ödenmediğini iddia etmiş, davalı ise davacı ile gönül ilişkileri olduğunu, bu paraları birlikte harcadıklarını, paranın bir kısmının da ablası tarafından davacıya verilen borcun geri ödemesi olarak yollandığını savunmuştur. Mahkemece, dekontta açıklama olmasa da, davacının bu paraları davalıya borç olarak yolladığı kanaatine varıldığından bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir. Her ne kadar mahkemece, havale olarak gönderilen paranın borç olarak yollandığı kanaatine varılarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Tarafların delil olarak dayandığı banka havalesinde paranın gönderiliş nedenine ilişkin herhangi bir şerh bulunmamaktadır. Hal böyle olunca TMK.’ nun 6. maddesi ve HMK hükümleri gereğince, paranın ödünç olarak verildiğini ispat yükü davacıya ait olup, davacı ödünç ilişkisini müddeabihin miktarı itibariyle kesin delillerle kanıtlamakla yükümlüdür. Bu durumda mahkemece, somut olayda davacının iddiasını ispatlar nitelikte her hangi bir yazılı,somut ve kesin delili olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 14.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.