@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Fatura Ödemeyen Koca Haksız Bulundu. Nafaka İsteyen Kadına Red..Aile mahkemesi ‘ekonomik şiddet’ kavramını kullanıp bunu ‘ağır kusur’ sayarak çiftin boşanmasının yerinde olduğunu kabul ederek çifti boşadı. Kadın Tazminat ve yoksulluk nafakası istedi.
Aile mahkemesi "erkeğin eşini sosyal açıdan kısıtladığı, komşularıyla görüşmesine sınırlama getirdiği, evin ısınmasını engellediği, doğal gaz yaktırmadığı, eşini ve çocuğunu bu şekilde yaşamaya zorladığı, eşinin şahsi ihtiyaçlarını karşılamadığı, eşine hakaret ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı erkeğin tam kusurlu olduğu kabul edilerek, tarafların boşanmalarına, davacı-davalı kadın yararına 11.000,00 TL maddi, 9.000,00 TL manevi tazminata (TMK m. 174/1 -2) tazminatlara kesinleşme tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verilmişti. Ayrıca kadın yoksulluk nafakası istemişti.
İstinafa giden kocaya Bölge adliye mahkemesi tazminatı iptal etti. Yoksulluk nafakasının yerinde olduğuna kanaat getirdi. Bu kez dosya Yargıtay'a gitti.
Yargıtay . Dairesi dosyayı inceledi. Emsal olacak kararda, "Kadın yararına TMK m. 174/2 koşulları oluştuğundan ilk derece mahkemesince kadın yararına manevi tazminata hükmolunması netice itibariyle isabetlidir." diyerek Bölge Mahkemesinin red ettiği kararın hatalı olduğuna ve kadının işyeri sahibi olup, yoksulluk nafakasını hak etmediği gerekçesiyle "kadının yoksulluğa düşeceğinden bahsedilemez." diyerek yoksulluk nafakasını reddetti. Ve dosyayı geri gönderdi.


İşte o karar metni

"İçtihat Metni"
2. Hukuk Dairesi
2017/5433 E.
2019/2996 K.
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVACI-DAVALI : ...
DAVALI-DAVACI :...
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından kusur belirlemesi ve reddedilen manevi tazminat talebi yönünden; davalı-davacı erkek tarafından ise kusur belirlemesi, maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-İlk derece mahkemesince; davalı-davacı erkeğin eşini sosyal açıdan kısıtladığı, komşularıyla görüşmesine sınırlama getirdiği, evin ısınmasını engellediği, doğal gaz yaktırmadığı, eşini ve çocuğunu bu şekilde yaşamaya zorladığı, eşinin şahsi ihtiyaçlarını karşılamadığı, eşine hakaret ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı erkeğin tam kusurlu olduğu kabul edilerek, tarafların boşanmalarına, davacı-davalı kadın yararına 11.000,00 TL maddi, 9.000,00 TL manevi tazminata (TMK m. 174/1 -2) tazminatlara kesinleşme tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verilmiş, davalı-davacı erkeğin istinaf kanun yoluna başvurması üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi 2017/401 esas - 2017/479 karar sayılı kararla; dosya kapsamındaki delillerden davalı-davacı erkeğin eşine ve kızma ekonomik şiddet uyguladığının, yüksek fatura geldiğinden bahisle evin yeterince ısınmasını engellediğinin, eşine ve çocuğuna yeterli ekonomik destekte bulunmadığının anlaşıldığını, ancak ilk derece mahkemesi tarafından erkeğe kusur olarak yüklenen diğer vakıaların ise bunlara ilişkin tanık beyanlarının görgüye dayalı olmaması sebebiyle erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceğini, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı erkeğin tam kusurlu olduğunu, erkeğin kabul edilen kusurlu davranışlarının kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığını belirterek, davalı-davacı erkeğin kusur belirlemesi ve kadın yararına hükmolunan manevi tazminat yönünden istinaf talebinin kabulüne, erkeğin sair istinaf taleplerinin reddine ve kadının manevi tazminat talebinin reddine karar vermiştir. Davalı-davacı erkeğin bölge adliye mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen "Yüksek fatura geldiğinden bahisle evin ısınmasını önlemek suretiyle eşine ve kızına ekonomik şiddet uygulaması" şeklindeki kusurlu davranışı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Kadın yararına TMK m. 174/2 koşulları oluştuğundan ilk derece mahkemesince kadın yararına manevi tazminata hükmolunması netice itibariyle isabetlidir. Gerçekleşen bu durum karşısında bölge adliye mahkemesince kadının manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
3- Davacı-davalı kadının ekonomik ve sosyal durumunun araştırılmasına yönelik kolluk tutanağı ve dosya kapsamında yer alan diğer delillerden kadının "Gelin Tacı Çeyiz" isimli iş yerini işlettiği, sürekli ve düzenli gelirinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davacı-davalı kadının yoksulluğa düşeceğinden bahsedilemez. Öyleyse, davacı-davalı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Hal böyleyken, mahkemece kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddine karar verilecek yerde yetersiz gerekçeyle kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temviz edilen hükmün, yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 19.03.2019 (Salı )

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.