@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


El-Âhir - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
Bismillahirrahmanirrahim
El-Âhir - celle celallahu - الآخر - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Âhir - Ebedi olan -Varlığının sonu olmayan anlamına gelmektedir. 

Ahir, Allah'ın bir öncesinin olmadığı gibi bir sonunun da olmadığı anlamına gelir. O, tüm zamanlardan münezzehtir. Evreni yaratmadan önce de vardı, kıyamet günü her şey helak olduktan sonra da yalnızca O olacak demektir. Hesapların görülüp cennet ve cehennemliklerin yerlerine gönderilmesinden sonra her şeyin hükmü elinde olan Allah c.c. varlığını sürdürecektir.
Ayetlerden ve Allâh’ın el-Âhir isminden yola çıkan bâzı bid’at ehli zevât, âhirette cehennem azâbının bile sonlu olduğuna kanâat getirip kâfirlerin ateşte ebedî kalmayacaklarına hükmetmişlerdir. Bu yaklaşım Kur’ân ve sünnetin bütünlüğüne aykırıdır. Ayrıca bilinmeli ki Allâh’ın Bâkî ve Âhir olması Kendindendir; zâtının gereğidir. Kâfirlerin cehennemde kalmaları ise ilâhî irâde ile mukayyettir. Dolayısıyla Allâh’ın irâdesine bağlı olan bir durum ile küfür ehlinin ebedî cehennemde kalması tevhîde aykırı değildir.
Allah'ın varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. 
Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Her şeyin başlangıç nedeni ve kaynağı O'dur.
Kasas Suresinin 88. ayetinde, Allah'ın zatından başka her şeyin helak olacağı bildirilir. Her insan ölümlüdür ve fani dünyadaki süresi kısıtlıdır. Kullar, yeniden diriltilene kadar salih ameller işlemeli, her şeyin Allah'tan geldiğini bir an olsun unutmamalıdır.
O, zamânın ve mekânın üzerindedir, çünkü onları yaratan O’dur. O ezelî ve ebedîdir. Var ettikleriyle bir tek Rabb ve yegâne ilâh olarak O,) apaçık ortadadır, (fakat Zâtıyla) gizlidir, (hiç kimse O’nun mâhiyetini tam olarak kavrayamaz fakat) O, herşeyi (en mükemmel şekilde) bilir.”(Hadîd, 57/3) Kur’ân-ı Kerîm’de el-Âhir ismi sâdece bu âyette geçmektedir. Peygamber Efendimiz de duâsında Allah Teâlâ’nın el-Âhir oluşuna işâret etmiştir: “Allâhım! Sen evvelsin, Senden önce hiçbir şey yoktur ve Sen âhirsin, Senden sonra da hiçbir şey yoktur.” (Müslim, Ẕikir, 61; Ebû Dâvûd, Edeb, 109.) el-Âhir ismini Rasûlullah, esmâ-i hüsnâ içerisinde saymıştır. (Tirmizî, Daavât, 82.)

“(Yâni) Allah ile berâber bir başka tanrıya el açıp yalvarma! Bil ki O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun yüce Zâtından başka her şey, yok olup gitmeye mahkûmdur. (Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nun elinde olduğu gibi, Hesap Gününde de nihâî) hüküm yalnızca O’na âittir ve (hepiniz, yaptıklarınızın hesâbını vermek üzere, bir gün mutlakâ) O’nun huzûruna çıkarılacaksınız.” (Kasas 28/88)

Cenab-ı Hak buyuruyor:
 • "O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır. O, her şeyi bilendir." (Hadid, 3)
 • Hiç bir şey yok iken Allah vardı ve her şey yok olduktan sonra Allah yine var olacaktır.
 • "O'nun zâtından başka her şey helak olacaktır..." (Kasas,88),
 • "Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak, ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak." (Rahmân, 26,27)

El-Âhir Faziletleri Nedir?
 • İlahi yardım görmek ve düşmanları elak edebilmek adına bu İsmi Şerif 801 kere okunmalıdır,
 • Eğer her gün sabah ve akşam 100 defa okunursa kalp saf hale gelir ve kalpten masivaullah çıkar,
 • 5 vakit namazdan sonra 801 kez bu İsmi Şerifi okuyan kişiler, ahiret ile beraber dünyada huzura erer, saadete kavuşur,
 • Konuşmakta zorluk çeken insanlar günde bu İsmi Şerifi 801 kez bir bardak suyun üzerine okursa ve içerse, bu sorunundan kısa süre içerisinde kurtulur,
 • Genellikle El- Evvel esmasıyla birlikte zikredilen El-Ahir, kişinin düşmanlarına karşı zafer elde etmesini sağlar. Namazlardan sonra 33 kez zikredilmesi, kulun hem ilmini hem de maneviyatını arttırır.
 • El-Ahir ism-i şerifi, İlahi yardım görmek ve düşmanların helakı için, "Ya Ahir Celle Celalühü" diyerek 801 kere okunur.
 • 5 vakit namazdan sonra 801 kere ” Ya Evvel, Ya Âhir celle celâlühû ” zikrine devam eden dünya ve ahiret saadetine kavuşur.
 • Her gün 100 kere ” Ya Âhir celle celâlühû ” ismi şerifini okuyanın kalbinde yalnız Allah (c.c.) sevgisi olur.
 • Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır.
 • Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur.
 • Yâ âhıru” ismini günde (100) defa okumaya devam edenlerin kalbinden Hakk’tan başkası çıkar.
 • Yatsı namazlarının sonunda “Yâ âhıru celle celâlühû” diye (100)’er defa okuyanın ömrünün sonu hayırla nihayete erer.
 • Düşmanları tarafından sıkıştırılan, bu ismi şerifi okumaya devam ederse, artık ona karşı düşmanlık yapamazlar. * Allah (c.c.) düşmanlarına karşı kendisine güç ve kuvvet ihsan eder.
 • Günde 100 defa okuyan, kalbini temizler.
 •  Günde 800 defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar.
 • Günde 1000 defa okuyanın kalbi Allah sevgisi ile dolar.
 • Cuma günleri 1000’er defa okuyanın rızkı artar.”Yâ âhıru celle celâlühû” ismi celilini okumayı sürdürenlere düşmanlık edenler, helak olurlar.
 • Hergün sabah ve akşam El-Ahir ism-i şerifi, 100 kere"Ya Ahir Celle Celalühü" diyerek okunursa kalb safileşir ve kalbten masivaullah çıkar.

Derleme - @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.