@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Diyanetin İslam Ansiklopedisi Neden GüncellenmiyorTürkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde pek çok maddenin aylardır, hatta yıllardır güncelleme yapılmaması, araştırma yapanlar tarafından tepkiyle karşılanmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılan akademik çalışmalarda sıkça başvuru yapılan kapsamlı bir kaynak olarak kabul edilmektedir.
Ansiklopedi, https://islamansiklopedisi.org.tr internet adresinden açık erişim olarak hizmete sunulmuş ve yurt içinden ve yurt dışından sayısız araştırmacının, yazarın, akademik tez hazırlayanların erişim sağladığı müthiş bir kaynak olarak kabul edilmektedir.
2013 yılında 44 cilt olarak baskısı tamamlanan ansiklopedi, ardından iki ek cildi yayımlanarak, 2014'ten itibaren internet üzerinden ücretsiz erişime açılmış ve 2018'den itibaren de bir elektronik ansiklopedi haline getirilmişti.
Yaklaşık 17 bin madde içeren ansiklopedinin mevcut maddelerinin güncelleneceği ve binlerce yeni maddenin ilave edileceği İkinci Edisyon çalışmalarının bir kaç yıl önce başlayacağı duyurulmuştu. 
Onlarca cilde sahip olan ansiklopedinin tüm maddelerinin özgün erişim adresine sahip sayfalarında halen açıklaması bulunmayan yüzlerce maddenin varlığı da tepkilere neden olmaktadır.
Bu durum hem araştırmacıların zaman kaybına yol açmakta hem de girilen bilgilere ulaşamama sıkıntısı doğurmaktadır. Hatta, ansiklopedi içerisinde öyle maddeler var ki, bugün farklı kaynaklarda çok geniş bilgilere ulaşma imkanı bulurken, İslam Ansiklopedisinde yer almaması ansiklopedinin başarısına gölge düşürmektedir. Aşağıda halen "Madde güncellenmektedir" şeklinde yer alan "Allah c.c'nın isimleri", "Besmele'nin anlamı", "Dabbetül Arz", "İslamcılık", "İsrail", "Rasathane" ve "Sancak-ı Şerif" gibi sayısız başlıklarında aralarında bulunduğu konuların detaylarının bulunmaması ansiklopediye olan güveni, ciddiyeti azaltmaktadır.

İşte @erolkaranet olarak tespit edebildiğimiz madde başlıklarından güncelleme bekleyenlerin bir kısmı

 • AFÜV  - Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
 • el-AHRUFÜ’s-SEB‘A - Kur’ân-ı Kerîm’in lafızları ve kıraati ile ilgili yedi vecih veya lehçe.
 • ALÎM - Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
 • AZÎM - Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
 • AZÎZ - Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
 • el-BAHRÜ’l-MUHÎT- Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin (ö. 745/1344) nahvî-edebî tefsiri.
 • BA‘L  - Başta Ken‘ânîler olmak üzere eski Yakındoğu topluluklarının çoğunda Tanrı’ya verilen ad.
 • BEDÎ -Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
 • BER - Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
 • BESMELE - “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla” anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” cümlesinin adı.
 • BİKĀÎ - Müfessir, muhaddis, Şâfiî fakihi, tarihçi ve edip.
 • el-BURHÂN fî ULÛMİ’l-KUR’ÂN - Zerkeşî’nin (ö. 794/1392) Kur’an ilimlerine dair eseri.
 • DÂBBETÜ’l-ARZ Kıyamet alâmetlerinden biri olarak kabul edilen yaratık.
 • ed-DÜRRÜ’l-MENSÛR - Süyûtî’nin (ö. 911/1505) rivayet tefsiri.
 • HÂRİKULÂDE - Alışılmışın dışında tabiattaki işleyişi belirli zamanlarda bozan tabiat üstü olaylar için kullanılan terim.
 • İBNÜ’n-NAKĪB el-HALEBÎ - Hekim ve çok yönlü âlim.
 • İSLÂMCILIK  - XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
 • The ISLAMIC QUARTERLY  - İslâm kültürü hakkında İngiltere’de üç ayda bir çıkan akademik dergi.
 • İSRAİL  - Akdeniz’in güneydoğu kıyısında bir devlet.
 • el-İŞÂA li-EŞRÂTİ’s-SÂA - Berzencî’nin (ö. 1103/1691) kıyamet alâmetlerine dair eseri.
 • KANDİLLİ RASATHÂNESİ  - Osmanlı döneminde kurulup çalışmalarına halen Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde devam eden rasathâne.
 • KASSÂB - Hadis ve tefsir âlimi.
 • KETHÜDÂZÂDE ÂRİF EFENDİ  - Osmanlı âlimi.
 • KUR’AN - İslâm dininin kutsal kitabı. 
 • İ‘CÂZI ve ÜSLÛBU
 • LUTHER, Martin  - Protestan mezhebinin kurucusu ve Alman teologu.
 • MAHMÛD PAŞA el-FELEKΠ - Mısırlı astronomi âlimi, coğrafyacı, mühendis ve devlet adamı.
 • MEÂNİ’l-ÂSÂR - Tahâvî’nin (ö. 321/933) muhtelifü’l-hadîse dair eseri.
 • MONTAGU, Lady Mary Wortley  - İngiliz seyyahı ve yazar.
 • MUHAMMED b. EBÜ’l-FETH - Mısırlı astronomi âlimi.
 • MUVAKKİTHÂNE - Muvakkitlerin görev yaptığı yer.
 • MÜNECCİMBAŞI  - Osmanlılar’da astronomi ve astrolojiyle ilgili işlere bakan görevli.
 • MÜŞKİLÜ’l-ÂSÂR - Tahâvî’nin (ö. 321/933) müşkilü’l-hadîs konusundaki eseri.
 • MÜŞKİLÜ’l-HADÎS - İbn Fûrek’in (ö. 406/1015) haberî sıfatlara ilişkin meşhur hadislerin yorumuna dair eseri.
 • MÜŞTEBİH - İsim, nisbe, lakap veya künyelerinin yazılışı aynı, okunuşu farklı olduğu için karıştırılan râviler hakkında kullanılan bir terim.
 • RÂGIB PAŞA  - Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
 • RASATHÂNE - Astronomi gözlemleri yapılan kuruluş, gözlemevi.
 • RIDVÂN el-FELEKÎ - Mısırlı astronomi bilgini ve alet yapımcısı.
 • SA‘D b. HAYSEME - Bedir Gazvesi’nde şehid düşen sahâbî.
 • SAÎD - İman edip iyi ameller işlemesi sayesinde âhirette mutluluğa erecek mümin anlamında bir terim.
 • SAÎD b. ÂMİR - Sahâbî.
 • SAÎD b. ÂS - Sahâbî, vali ve kumandan.
 • SEKÛNÎ - Eş‘arî kelâmcısı.
 • SEMERKANT RASATHÂNESİ - İslâm dünyasında kurulan ikinci büyük rasathâne.
 • SIRAT - Cehennem üzerine kurulacak köprü anlamında bir terim.
 • SİLÂH -
 • SİYÂLKÛTÎ - Dil, belâgat, tefsir, kelâm ve mantık alanlarında hâşiyeleriyle tanınan Hindistanlı âlim. 
 • SMITH, Wilfred Cantwell  - Kanadalı dinler tarihçisi ve şarkiyatçı.
 • ŞEKERZÂDE FEYZULLAH SERMED  - Matematikçi, hattat ve şair.
 • ŞÜHDE el-KÂTİBE - Bağdatlı kadın muhaddis.
 • TIBB-ı NEBEVÎ - Hz. Peygamber’in sağlıkla ilgili değerlendirme ve tavsiyeleri, bunlar üzerine oluşan literatür.
 • TIRÂD ez-ZEYNEBÎ - Iraklı muhaddis ve nakībü’n-nükabâ.
 • TOPHÂNE  - Osmanlı Devleti’nde top dökümünün yapıldığı yer.
 • UBEYDULLAH EFENDİ - Son dönem fikir ve siyaset adamlarından, maceraperest İttihatçı.
 • UGAN, Zakir Kadiri  - Tatar asıllı tarihçi, mütercim.

 • UKKÂŞE b. MİHSAN - Sahâbî.
 • UMEYR b. SA‘D - Sahâbî.
 • VÜHEYB b. HÂLİD - Muhaddis.
 • YİYECEK - Beslenmenin ve besin maddelerinin insanların beden ve ruh…
 • ZELLE- Mükellefin bir kastı olmadan yaptığı yanlış veya işlediği günah anlamında terim.
 • ZEYD b. HUBÂB - Kûfeli muhaddis.
 • ALİ PAŞA, Moldovancı  - Osmanlı sadrazamı.
 • DERVİŞ MEHMED PAŞA  - Osmanlı sadrazamı.
 • HACI İBRÂHİM SULTAN  - Osmanlılar’ın kuruluş devrinde Akşehir’de yaşayan sûfî.
 • İSMET MEHMED EFENDİ  - Müderris ve hattat.
 • MEHMED SELİM SIRRI PAŞA  - Osmanlı sadrazamı.
 • MUSÂHİPLİK  - Alevîlik’te iki erkek ve eşleri arasında kurulan bir tür yakınlık ve dostluk bağı anlamında terim.
 • MUSTAFA EFENDİ, Tavukçubaşı Damadı - Osmanlı diplomatı ve sefâretnâme yazarı.
 • PÎR MUHAMMED KÜFREVΠ - Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
 • SAGUNİ, Ali Han Töre - Türkistanlı din âlimi ve devlet adamı.
 • SANCAK-ı ŞERİF - Hz. Peygamber’in sancağı için kullanılan tabir.
 • TAMÂNÎ, Hüseyin Rıfkı  - Mühendishâne başhocası, matematikçi.
@erolkaranetHukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.