@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kesinleşmeyen Disiplin Cezasına Dava Açılır mı ?
657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 124. Maddesinin son fıkrasında disiplin cezası tanımlanmıştır. Kanuna göre memuriyette disiplin cezası, “(Değişik: 12/5/1982 - 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.” demektedir. Atıfta bulunan 125. maddeye göre de verilecek uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma gibi cezalardır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda sınırlı olarak sayılan cezalar dışında ceza verilemez (Kanun Metnine buradan ulaşabilirsiniz )
Aynı Kanunun 126. maddesi de disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulları şu şekilde saymıştır.
"Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Hakkında ceza tayin edilmiş memurlara savunma hakkı kapsamında itiraz hakkı da verilmiştir.
Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, Kademe ilerlemesinin durdurulmasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna 7 gün içinde idari açıdan itiraz edilebilir. Süresinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları idari açıdan kesinleşir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı idari itiraz yolu bulunmadığından kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası gerekir.
Kesinleşen disiplin cezalarına karşı 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir. Bununla birlikte disiplin cezası alan memurların, acele ederek dava yoluna gittiği, açtığı davaların iptal edildiği görülmektedir.
Aşağıdaki emsal Danıştay kararında görüleceği gibi "kesinleşmeyen disiplin cezaları idari yargıda davaya konu edilemez. "

T.C.DANIŞTAY
Sekizinci Daire
Esas No: 2009/9342
Karar No : 2013/769

Özeti: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına dava konusu disiplin cezasına yapılan itiraz hakkında henüz bir karar vermediği aşamada kesinleşmemiş olan disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, 1. derecenin 4. kademesinde olması nedeniyle hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanmasının mümkün olmadığından 1/4 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 30.12.2008 tarih ve 2008/398 sayılı disiplin kurulu kararının iptali isteminden doğmuştur.
2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinde dava dilekçelerinin, dava konusu işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı yönünden inceleneceği belirtilmiş; 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde de kesin ve yürütülmesi zorunlu olmayan işlemlere karşı açılan davalarda davanın reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin "İtiraz" başlıklı 47. maddesinde, disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itirazın bir üst disiplin amirine veya disiplin kurullarına yapılabileceği; "İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem" başlıklı 48. maddesinde, disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda sürenin, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gün olduğu, bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği, itiraz halinde, itiraz mercilerinin kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği, itiraz mercilerinin itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorunda oldukları, kaldırılan cezaların sicilden silineceği hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, 30.12.2008 tarih ve 2008/398 sayılı dava konusu işlem ile 1/4 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılan davacının, dava konusu işlemi 12.01.2009 tarihinde tebellüğ ettiği, 13.01.2009 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına itiraz ettiği, yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca 30 günlük cevap süresi geçmeden 22.01.2009 tarihinde bakılan davanın açıldığı, ancak davanın açıldığı tarihten sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 09.06.2009 tarih ve 016872 sayılı yazısıyla dava konusu disiplin cezasının yetkisiz merci tarafından verildiğinin tespit edildiği gerekçesiyle kaldırıldığı görülmüştür.
Uyuşmazlık konusu olayda, davacının 30.12.2008 tarihli dava konusu cezaya anılan Yönetmeliğin öngördüğü 7 günlük sürede itiraz ettiği, bununla birlikte itirazının sonucunu beklemeden 22.01.2009 tarihinde bakılan davayı açtığı sabittir.
Anılan Yönetmelik hükmüne göre, 7 günlük süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşmiş olması, itiraz edilen disiplin cezalarının ise, ancak itiraz mercilerinin bu konuda verecekleri karar veya süresi içerisinde itiraz hakkında karar vermemeleri üzerine kesinleşecek olması ve cezanın kesinleşmesi halinde dava konusu yapılabilecek olması karşısında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın dava konusu disiplin cezasına yapılan itiraz hakkında henüz bir karar vermediği aşamada kesinleşmemiş olan disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Ankara 11. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 08/02/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.