@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İş Göremezlik Parası Nasıl Hesaplanıyor
Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Nedir?
Halk arasında rapor parası, rapor ücreti ve istirahat parası olarak bilinen "Geçici iş göremezlik ödeneği" sigortalının iş kazası, hastalık, meslek hastalığı ya da gebelik gibi nedenlerden işe gelmeme durumunda gelir kaybını önlemek için yatırılan ücrettir.
Bazı kişilerin hastalık veya doğum izninde yüksek rapor parası alabilmek için bu amaçla kurulmuş naylon şirketler aracılığıyla üç ay yüksek prim ödediğinin tespit edilmesi üzerine kanunda değişiklik yapıldı. 
Rapor parası hesaplaması, 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kanun ile beraber hesaplama şekli değişti.
Değişen kanun maddesine göre "İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.” denildi.
Yapılan ödeme tedavinin şekline göre değişir. İşçi yatarak tedavi ediliyorsa günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavi ediliyorsa günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret verilir. Ancak işçi kendisine bildirilen tedaviyi uygulamıyor ve iş göremezlik oranının artmasına ya da tedavinin uzamasına neden oluyorsa yapılacak ödemenin dörtte biri kurumca kesilerek eksik ödeme yapılır. İş kazası - meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, yapılacak ödeme en yüksek oran üzerinden hesaplanır.
İşçinin ödenekten faydalanma koşulları iş kazası - meslek hastalıkları dışında şarta bağlıdır.
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Raporu Şartları
İş kazası ve meslek hastalığı ödeneğinden yararlanmak için bir şart yoktur. İlk günden itibaren ve her gün rapor ücreti verilir.
 • Hastalık Raporu Şartları
Hastalık durumunda iş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için rapor öncesi 90 gün primin doldurulması şartı vardır. Hastalık raporu 2 günden fazla olması durumunda ödenir. 
 • Doğum Raporu Şartları
Doğum rapor ücretinden yararlanmak için rapor gününden önce 90 gün prim doldurulmuş olması gerekir. Kadın çalışan tekil gebelikte 16 hafta, çoğul gebelikte 18 haftaya kadar doğum raporundan yararlanabilir. 
 • İki Günlük Hastalık Raporunda Ödeme Yapılır mı?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’na göre hastalık halinde rapor parası için yapılan ödeme 3. günde başlamaktadır. Ancak, bazı durumlarda bu ikigünlük ücret işverence ödenebilir. Bunun için de Kanun’un 409. maddesine göre; “ uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.” denilerek işveren işçinin çalışmadığı 2 günlük ücreti ödeyebileceği belirtilmiştir.
 • Tek hekimden bir yılda 40 günden fazla rapor alınamaz. 
Ayaktan tedavilerde, hizmet akdiyle çalıştırılan (4/a’lı) sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek rapor sürelerinin toplamı 40 günü geçemez.
İstirahat süresinin 40 günü aşması durumunda raporun sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekir.
 • İşyeri Hekimleri Kaç Günlük Rapor Verir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen işyeri hekimleri ise bir kerede en fazla 2 günlük rapor verebilir.
 • Özel Muayene Doktoru Rapor Düzenleyebilir mi ?
Herhangi bir sağlık tesisine bağlı olmadan özel muayenehanesi olan hekimler rapor düzenleyemez
 • Emekli işçiler hastalıkta rapor parası alabilir mi ?
Emekli aylığı almakta iken sosyal güvenlik destek primine tabi olarak bir işte çalışanlar, sadece iş kazası ve meslek hastalığı durumunda iş göremezlik ödeneği alabilirler.
 • Rapor Parası Nasıl Sorgulanır?
Rapor parasına Turkiye.gov.tr üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme sayfası üzerinden bakılabilir. ( Buraya tıklayınız
 • Rapor Parası Ne Zaman Yatar?
Rapor parası işverenin raporu SGK’ya bildirmesi sonrasında 15 gün içerisinde yatar.
 • Rapor Parası Hangi Bankadan Alınır?
Rapor parası e-Devlet sayfasında hangi banka kayıtlıysa kişinin o hesabına yatar. Eğer banka kayıtlı değilse SGK tarafından PTT’ye yatırılır. 

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.