@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

İdari Yargıda Müdahile Tek Başına Kanun Yoluna Başvurma İmkanı Sağlandıİdari yargıda müdahile tek başına kanun yoluna başvurma imkanı sağlayan ve ilgili şartları belirleyen Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2021/4 Esas, 2023/1 Karar sayılı kararı 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararda; müdahilin yanında katıldığı tarafın kanun yollarına başvurmaması halinde, tek başına kanun yoluna başvurup başvuramayacağı konusunda farklı kararlar ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun ilgili hükümlerine yer verilmiştir.

Danıştay Dava Daireleri ve Kurulları tarafından verilen kararlar arasındaki aykırılıkların, içtihatların birleştirilmesi suretiyle giderilmesine karar verilerek konunun esasen incelenmesine geçilmiştir.

Buna göre; 

• Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile tarafın işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usul işlemini yapma hakkı tanınan müdahilin, yanında katıldığı taraf hakkında verilen karara karşı tek başına kanun yollarına başvurabilmesinin, adil yargılanma hakkının temini bakımından gerekli olduğu,

• Yanında davaya katıldığı tarafın davadan ya da temyizden feragati veya vazgeçmesi yahut davayı kabul etmesi gibi aksi yöndeki iradesinin varlığı halinde müdahilin kanun yollarına başvurmasına engel teşkil ettiği, yani müdahilin, tarafın aksi yönde iradesinin varlığı halinde, bu iradeye aykırı ve bu iradeyle çelişen bir işlem yaparak kanun yollarına başvurma olanağı bulunmadığı, 

• Bu itibarla üçüncü kişinin davaya katılması konusunda İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin yollaması nedeniyle uygulanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki düzenlemeler uyarınca müdahilin, yanında katıldığı tarafın işlem veya açıklamalarına aykırı olmadığı sürece, karara karşı tek başına kanun yollarına başvurabileceği sonucuna varılmıştır.

• Ayrıca müdahilin tek başına yapmış olduğu kanun yolu başvurusuna ilişkin dilekçenin ilgili yargı merciince yanında katıldığı tarafa da tebliğ edilmesi ve söz konusu tarafın bilgisine sunularak kanun yolu aşamasından haberdar edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

Kararın tam metnine aşağıdaki, linkten ulşabilirsiniz

Kaynak : TBB - Resmi Gazete - 2023 - @erolkaranet

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam