@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İçişleri Bakanlığı Memurlarının Disiplin Amirleri Değiştiİçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'nin 12 Mayıs 2023 tarihi sayısında Yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle birlikte, 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. 

İşte 2023 Yılı İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

12 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32188

YÖNETMELİK


İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İçişleri Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Kaynak . Resmi Gazete  - @erolkaranet - 12.05.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.