@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Hamîd - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden




El-Hamîd - celle celallahu - الحميد - “Şanı ve azameti yüce olan”
El-Hamîd - Her türlü hamd ve senaya layık, övülmeye layık olan, ihsan sahibi demektir
Şunu da unutmamalıdır ki, “hamd” kelimesini Türkçede karşılayabilecek bir kelime mevcut değildir. Övmek kelimesinin her ne kadar metih ve sena kelimelerini karşıladığı söylenebilirse de, hamd kelimesinin karşılığı açısından böyle bir şey söyleyebilmek mümkün değildir.
El-Hamid Hamd-ü sena olunan.
El-Hamid Ancak kendisine hamd ü senâ olunan, bütün varlığın diliyle biricik övülen, meth edilen. Hamd; ihsan sâhibi büyüğü övmek, tâzim fikri ve teşekkür kasdiyle medh ü senâ etmektir. 
Her mevcûd, hâl diliyle olsun, kâl diliyle olsun, Allah Teâlâ’yı tesbih ve takdîs etmektedir. 
Bütün hamd ü senâlar O’na mahsustur. Hamd ve şükürle kendisine tâzim ve ibâdet olunacak veliyy-i nimet ancak O’dur.

Kuran-ı Kerim'de Hamid ismi şerifinin geçtiği ayetler
Kur’ân-ı Kerîm’de hamd kavramı altmış bir yerde Allah’a nisbet edilmekte olup bunların on yedisini hamîd ismi oluşturmaktadır
Kuran'ı Kerim'in ilk suresi Fatiha, El-Hamîd (cc) ismi şerifiyle başlıyor:
 • "Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, Hesap gününün sahibi olan Allah'a mahsustur." Fatiha 1-2-3 ve 4. Ayet
 • "Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı teşbih eder. Onu hamd ile teşbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların teşbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır." İsra 44. Ayet
 • ”O halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.” Casiye 36. Ayet
 • "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Doğrusu Allah, hamd olunacak yegâne ganîdir." Hac 64. Ayet
 • ”Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Sonra da kâfir olanlar bunları, Rablerine eşit tutuyorlar.” Enam suresi 1. Ayet
 • “Onlar “Sen Allah’ın emrini garip mi karşılıyorsun?” dediler; ”Allah’ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun ey hane halkı, O Hamîd’dir, Mecîd’dir.” Hûd 73
 • Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife kılacağım.” demişti. (Melekler de): “Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz Seni, hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz.” dediler. (Rabbin de): “Muhakkak ki ben, sizin bilmediklerinizi bilirim.” buyurdu. Bakara Suresi 30. Ayet: 
 • Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah’ındır ve andolsun ki Biz, sizden önce kitap verilenlere de, sizlere de “Allah’a karşı takva sahibi olmalarını” vasiyet ettik (farz kıldık). Ve şayet siz inkâr etseniz bile, muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah’ındır. Ve Allah, Gani’dir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), Hamîd’dir (övgü ve hamde lâyık olandır). Nisa Suresi 131. Ayet
 • Hamd, ihtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak’ı bağışlayan Allah’a mahsustur. Muhakkak ki; benim Rabbim, duayı mutlaka işitendir. İbrahim Suresi 39. Ayet:
 • Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Hicr Suresi 98. Ayet
 • Ey insanlar! Sizler, Allah’a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki, O; Gani’dir (zengin, ihtiyacı olmayan), Hamîd’dir (hamdedilen). Fatır Suresi 15. Ayet
 • Ve bizden hüznü gideren Allah’a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz, gerçekten Gafûr’dur (mağfiret eden), Şekûr’dur (şükredilen).” dediler (derler). Fatır Suresi 35. Ayet
 • Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Saffat Suresi 182. Ayet
 • "O'dur ki, onlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini serip-yayar. O, Veli'dir, Hamid'dir." Şura, 28
 • “O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et! Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki ondan razı olduğun belli olsun.” Tâhâ 130
Ya Hamid Esmasının Fazileti Nedir?

Bolluk ve bereket için : El- Hamid
Ya Hamid esmasının fazileti birden fazla olup, Allah'ın 99 isminin en hayırlı esması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Allahu Teala'yı övmek ona şükretmek, verdiği nimetler için teşekkür etmek için zikredilir.
Allah'a layık bir kul olmak için de zikredilmektedir.
Ya hamid esması dua ya da namaz öncesinde ya da sonrasında zikredildiği gibi dua ya da namaz dışında da istenilen zamanda gönüllerinden ne zaman geçerse o zaman zikredilebilir.
 • Her gün 62 kere ” Ya Hamîd celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan övülen ve beğenilen bir ahlaka sahip olur.
 • Kötü huylu birinin her gün 3844 kere ” Ya Hamîd celle celâlühû ” ism-i şerifini okur ve dua ederse kısa zamanda ahlakı düzelir. 
 • Kötü sözlü veya kötü ahlaklı birinin su içtiği bardağa ” Ya Hamîd celle celâlühû ” ism-i şerifi yazılırsa güzel ahlaklı biri olur. 
 • 5 vakit namazdan sonra 62 kere ” Ya Hamîd celle celâlühû ” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir, işlerinde başarılı olur. Hasta şifa bulur. 
 • Bu ismi celili çokça okumaya devam edenler ahlakı hamide, güzel amel ve söz sahibi olurlar.
 • Bu ismi şerifi okuyanlar, nimet içinde yaşarlar. 
 • Sabah namazından sonra 99 kere okuyup, eline üfleyerek yüzüne süreni Allah Teala aziz kılar ve ona yardım eder, yüzünü nurlandırır. 
 • Sabah ve akşam namazlarından sonra (66) defa okuyanın fiil ve hareketleri, sözleri güzelleşir. 
 • Her farz namazın sonunda (lOO)’er defa okuyan, salihlerden olur. 
 • Fatiha-i Şerife’yi ve bu ismi celili bir kaba yazarak içinden su içilirse her çeşit hastalığa karşı şifa verir. 
 • Bu ismi celili okumayı adet edinene dünya ve içindekiler hizmet eder. 
 • Bu mübarek isim bir bardağa yazılarak içine su doldurulup ağzı bozuk kimselere içirilirse o durum ondan zail olur. 
 • 62 okuyanlar maddi ve manevi olarak güçlenir. Düzgün lisanla konuşur. 
 • Bu ismi celili her namazdan sonra uzun müddet sürdüren kimse mahlukat tarafından sevilir, hasetçiler aleyhine konuşamazlar. 
 • Devamlı olarak bu ismi celili vird edinenler velayet makamına yükselmeyi hak ederler.
 • Fatiha-i Şerife’yi ve El Hamid ism-i celili bir kaba yazarak içinden su içilirse her çeşit hastalığa karşı Allah’ın izniyle şifa verir.
 • Ya Hamîd ism-i şerifi her gün sabah 53 defa halk tarafından ağırbaşlı, şahsiyetli ve hürmet görmek için okunur. Okumaya devam eden kimse ahlak ve huy bakımından en güzel mertebeye ulaşır.
 • El Hamîd esmasının vefkini ile 63 defa “Ya Hamîd” ism-i şerifi bir kaseye yazılıp içine konulan su, eğer eceli gelmemiş bir hastaya içirilirse Allah’ın izniyle o kişi hastalıktan kurtulur, sağlık ve afiyetine kavuşur.
 • El Hamîd esması vefkını üzerinde taşıyan ve her gün 63 kere zikrine devam eden kimsenin Allahu Teala kadrini ve makamını yükseltir, bütün müşkil ve zor işlerini kolay kılar.
Derleme - @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.