@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Noterlik Ücretlerine Zam Geldi2023 yılına ilişkin Noterlik Ücret Tarifesi Resmi Gazete'nin 8 Mart 2023 tarihli sayısında yayımlandı

İşte öne çıkan satırlar
 • Noter ücreti,
Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanununa göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 17,32 TL'den az olamaz.
Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR‘nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.
Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde l’i oranında noter ücreti alırlar. Ancak bu ücret taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz. Noterler, yaptıkları taşınmaz satış sözleşmelerinden bu fıkrada belirlenen noter ücreti dışında herhangi bir ücret alamaz.
 • Düzenleme ücreti
Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 783,82 TL düzenleme ücreti alırlar.
 • Yazı ücreti
Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasmdan 23,76 TL yazı ücreti alırlar.
 • Çevirme ücreti
Bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 196.62 TL çevirme ücreti alınır.
 • Karşılaştırma ücreti
Dışanda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 23,76 TL ücret alınır.
 • Tescil ücreti
Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 7,42 TL tescil ücreti alınır.
 • Emanetlerin saklanması ücreti
Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 54,88 TL ücret alırlar. 
 • Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti
Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harem % 30'u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 19,90 TL ücret alırlar.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 19,90 TL ücret alınır.
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 19,90 TL ücret alınır.
 • Defter onaylama ücreti
Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 7,42 TL. yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 2,78 TL onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 2,78 TL ücret alınır.
Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 2,78 TL ücret alınır.
 • Bildirim yazı ücreti
Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 7,42 TL bildirim yazı ücreti alırlar.
 • Yol ödeneği
Noterler evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 94,12 TL yol ödeneği alırlar.
Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 862,28 TL yol ödeneği alırlar.
 • Aracılık ücreti
Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 5,30 TL aracılık ücreti alır.
 • Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirascılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret
Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda
alınır.
 • Elektronik İşlemler
Madde 14 - Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

 • Elektronik Tespit Ücreti
Madde 15 - Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.
Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 10,60 TL, sonraki her 100 KB için ise 5,30 TL ücret alınır.

Noterlik Ücret Tarifesinin tam metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz 

@erolkaranet - 08.03.2023

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.