@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İster Üç Harfli İsterseniz Cin Deyin, Gerçektir
Cinler var mıdır ? Vardır. Gerçektir. Allah c.c'ya ibadet eden yaratılmış varlıklardır.
Zira hem Kuran-ı Kerim'de hem de peygamber efendimizden cinler mevcut oldukları kesindir.
Hatta "Ben, cinleri de, insanları da, yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım. (51-Zariyat 56)" buyruğuna göre Allah'a kulluk etmeleri için yaratılan varlıklardır.
Kur'an'a göre, Hz. Muhammed (sav) peygamber olarak hem insanlara hem de cinlere gönderilmiştir. Kur'an'ın 72. suresinin adı cinlerden bahseden, yirmi sekiz âyetten oluşan Cin Suresi bulunmaktadır ve cinleri anlatır. Ayrıca Kur'an'da insanüstü yetenek ve icraatlarıyla anlatılan Hz. Süleyman aleyhisselamla ilişkileri söz konusu edilen Saba melikesi Belkıs hakkında bazı rivayetler onun annesinin bir cin olduğunu söyler. Bu rivayetlere dayanarak cinlerle evliliğin mümkün ve caiz olup olmadığı konuları İslam'da uzun uzadıya tartışılmıştır.
Kur'an-ı Kerim'deki "Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Ve cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. (15-Hicr 26.27)" beyanından da anlaşılacağı üzere bütün cinler ateşten yaratılmışlardır.
Ayet-i kerimedeki "daha önce" ifadesiyle insandan önce yaratıldığı bildirilen cinler, kendileriyle ilgili olan "Göklerin ve yerin yaratılışında da, kendi nefislerinin yaratılışında da Ben onları şahid tutmadım. Ben, saptırıcıları yardımcı-güç de edinmedim. (18-Kehf 51)" buyruğuna göre de yer ve göklerin yaratılışından sonra varlık alemine çıktıkları, daha sonra yaratıldıkları beyan edilmektedir.
Kendilerini görmediğimiz ve dünya yaşantısında görmek istemediğimiz hatta korktuğumuz, musallat olmamasını istediğimiz yaratıklardır.
İnsanlar arasında kafirler olduğu gibi, onları da kafirleri ve müminleri mevcuttur.
Cinlerin mahiyetleri hakkında zikredilen ayet-i kerimeleri ve hadisi şeriflerle,  cinler hakkında genel bir kanaate ulaşabilmemiz mümkündür.
Ayet-i kerimelerde Cinler ;
"Andolsun, cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. (7-A'raf 179)"
"Ben, cinleri de, insanları da, yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum ve ben, onların beni doyurup-beslemelerini de istemiyorum. Hiç şüphesiz, rızık veren, O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. (51-Zariyat 56..58)"
"Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı' mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirirdik. (72-Cin 16)"
"Cinlerden İfrit: "Sen daha makamından kalkmadan önce, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten bana karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim." dedi. (27-Neml 39)"
Kur'an-ı Kerim'de İblis'le ilgili olarak "O cinlerdendi...(18-Kehf 50)" buyrulmaktadır.
"Hani cinlerden bir kaçını, Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki: "Kulak verin;" sonra (dinleme işi) bitirilince de kendi kavimlerine (birer) uyarıcı-korkutucular olarak döndüler. Dediler ki: "Ey kavmimiz, gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri de doğrulayan bir Kitab dinledik; hakka ve dosdoğru olan yola yöneltip-iletmektedir."
"Ey kavmimiz, Allah'a davet edene icabet edin ve ona iman edin; günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acıklı bir azabtan korusun." 
"Kim Allah'a davet edene icabet etmezse, artık o, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacak değildir ve (onun O'ndan başka) velileri de yoktur. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler." (46-Ahkaf 29... 32)"
"De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler; Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O (Kur'an), 'gerçeğe ve doğruya' yöneltip-iletiyor. Bu yüzden biz ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Elbette, bizim Rabbimizin şanı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Doğrusu şu; Bizim düşük akıllı-beyinsizlerimiz 'Allah'a karşı, gerçek dışı bir sürü saçma şeyler' söylemişler. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemiyeceklerini sanmıştık. (72-Cin 1...5)"
"Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da vardır ve bizden bunun dışında olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz. Biz şüphesiz, Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmak suretiyle de O'nu hiçbir şekilde aciz bırakamayacağımızı anladık. Elbette biz, o yol gösterici (Kur'an'ı) işitince, ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse, o, ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından. Ve elbette bizden müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte (Allah'a) teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve doğruyu' araştırıp-bulanlardır. Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır. (72-Cin 11...15)"
"Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı adamlara sığındılar. Öyle oluyor ki, onların azgınlıklarını arttırmışlardır. Ve muhakkak onlar, sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak diriltmeyeceğini sanmışlardı. (72-Cin 6.7)"
"Şu bir gerçek ki, Allah'ın kulu (olan Muhammed,) O'na dua (ibadet ve kulluk) için kalktığında, onlar neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdi. (72-Cin 19)"
"Onun eli altında Rabbinin izniyle iş görmekte olan bir kısım cinler de vardı. Onlardan kim Bizim emrimizden çıkıp-sapacak olsa, ona çılgın ateşin azabından taddırırdık. (34-Sebe 12)" 
"İnsanların ve cinlerin hepsini huzurunda topladığı gün Allah, şöyle buyurur: "Ey cinler topluluğu! Sizler insanlardan pek çok kimseyi baştan çıkardınız." Cinlerin insanlar arasındaki dostları da şöyle derler: "Rabbimiz! Biz biribirimizden yararlanarak senin bize takdir ettiğin ecelimize eriştik." Allah da şöyle buyurur: "Sizin yeriniz ateştir…" (En'am 128) 

Cinler İnsanlar Tarafından Görülebilir mi ?
İnsanlar tarafından görülemeyecek olan Cinlerin insanları gördüğü gerçeği vardır. Peygamberlere görünen bu varlıklar normal insanlar tarafından görülemezler. 
(İnfitar 10-12, Araf 27) 

Cinlerle Bağlantı Kurulur mu ?
Şunu bilin ki, "Ben Müslüman cinlerle bağlantı kuruyorum" diyenler, ne dediğini bilmeyen şaşkınlardır. Gereksiz ve tehlikeli bir merakla cinlerle irtibata geçenlerin sonu akıbetle bitmiştir. Cinlerle irtibata geçecek kimselerin öyle alalede insanlardan olmayacağını da bilmek gerekir. Kuran-ı Kerim'den öğrendiğimiz şekliyle, Hz. Süleyman aleyhisselam'ın cinleri kontrol ettiği ve emri altında çalıştırmış olduğu yazılıdır. 
Kur'an -ı Kerimde cinlerin nasıl kontrol edileceği ve onlar ile nasıl iletişim kurulacağı yazılı değildir. Çünkü Kuran cinlerle iletişim kurmayı yasaklamıştır.

Cinler Vardır, İnkar Edilemez
Cinlere inanmalıyız, çünkü cinlerin varlığını inkâr kâfirliktir. Onlar da bizler de Allah'a ibadet amacıyla yaratıldık. 

Cin ve Şeytan Arasındaki Farklar ( Kaynak : Vikipedia)
Hıristiyanlığın aksine, İslam'da cinler mutlaka şeytan değildir. Cinler de kötü (kâfir cinler) olabilseler de, şeytanlarla aynı şey değildirler. 
Cin ve şeytanlar; saf ateşten, yani, dumansız ateş alevinden ve havadan yaratılmış ruhani varlıklardır. Ama cinde hava, şeytanda ateş fazladır. Cinler de şeytanlar gibi görünmeyen gizli varlıklar olup çeşitli suret ve şekle girmeye ve zor işler başarmaya muktedir, fakat cin ve mahiyet bakımından şeytanlardan ayrı yaratıklardır. Cinlerin atası Ebu Cân'dır, şeytanların atası ise İblis'tir.
Cinler arasında da insanlar gibi evlenme vardır. Onlar da Allah'a iman ve ibadetle mükelleftirler. Bazıları isyankar olup kâfir, bazıları da itaatli mümindirler. Ancak şeytanların hepsi isyankar ve kâfirdirler. Sırf şer işleyen, insanları yoldan çıkarmakla meşgul olan varlıklardır.
Şeytanların mü'mini ve itaatlisi yoktur. Cinler, Allah'ın izni ve hükmü olmadan hiç kimseye ne iyilik ne de kötülük yapabilirler. Cinler gaybı bilmez, Allah'ın peygamberlerine bildirdiği İlahi vahye muttali olamazlar.
Cinler, insanın doğrudan beynine, aklına, düşünce sistemine nüfuz edebilir, o bölgeleri tesir altına alabilir. (Korku, endişe, ürperti, hayal kurma gibi olaylarda olduğu gibi)
Şeytanlar ise farklıdır, o yaratılış gereği kalbe ve inanç merkezine nüfuz eder. Kalbin yanında bulunan lümme-i şeytaniye denilen yerde, devamlı surette insana vesvese verir, onu ifsat etmeye çalışır.
Şeytan, en büyük düşman olduğu halde, gerektiğinde cinleri, gerektiğinde habis ruhları, gerektiğinde ise insî şeytanları kullanarak, kötülüklerini bunlar vasıtasıyla sergileyerek varlığını insanlara unutturmaya çalışır. Bu gaflet hâlinden kurtulmak için, insanın inancı kuvvetli, düşünce ufku berrak, temiz kalbli, hizmet şuurundaki insanlarla münasebetinin çok olması, hakikat derslerinin yapıldığı sohbetlere sık sık gitmesi ve dünyayı bir misafirhane olarak görmesi gerekir.

Cinlerden Nasıl Korunuruz.
İnsanlardan ve cinlerden korkmayalım.
Özel olarak sığınıp korunmak için de sabah-akşam Âyet'ül-Kürsi'yi, Felak ve Nas sûrelerini anlamlarını öğrenerek orıjinalinden veya meâlinden okuyalım. 
(Buharî Tıp 32, Vekale 10) Okunarak sığınılmasını Allah'ın öğrettiği Müminûn Sûresi'nin 97 ve 98. âyetlerindeki duayı da içine şu Peygamberî duaya devam delim: "Allah'ım! Öfkenden, azabından, kulların olan insanların şerlerinden, şeytanlardan; şeytanlaşmış insan ve cinlerin kötülük fısıldamalarından ve onların bana yoldaş olmalarından sana sığınırım."(İ.Kesîr Müminûn 97-98) 
Sinirsel rahatsızlıklarımızda veya rûhsal kaynaklı hastalıklarımızda tıp bilimine başvuralım. Ancak zikir, Kur'ân okuma ve duâ yoluyla tedaviyi de ihmal etmeyelim. 

Derleme @erolkaranet - 03.03.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.