@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


Reklam

erolkaranet

Deprem Bölgesindeki Vatandaşlar İçin Yeni Destekler Resmi Gazete'de..OHAL Bölgesindeki öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanacak. Bununla birlikte, Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 129) ile  Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 131) ve Mahalli idareler ve diğer kuruluşlara ilişkin tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 128)   bugün yayımlandı


Kararlardan alınan önemli bilgiler şöyle; 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA EĞİTİM ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 131

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 2- (1) Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kuramlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarmda eğitimine devam eden yurtdışmdan kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır. Söz konusu öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumlan tarafından öğrencilere iade edilir.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA EĞİTİM ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 131

Öğretmenevi ve akşam sanat okullarına kaynak aktarımı
MADDE 2- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde hizmet binası yıkılan veya hasarlı olması nedeniyle faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri veya iş akdinin sona ermesine bağlı tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesinin yetersiz olması halinde bu kuramlara üç ay süreyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilir.

Parasız yatılı ve burslu okuma ile eğitim desteği
MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları 6/2/2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kesilmez.

(2) 6/2/2023 talihinden itibaren meydana gelen depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine; parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın, örgün öğretime devam etmek şartıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilir. Bu eğitim desteği 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alanlara verilmez.

Barınma ve iaşe giderlerinin karşılanması
MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilir. Bu giderler Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Diğer tedbirler
MADDE 5- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan özel öğretim kurumlan için 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

(2) Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan kapanan veya kapatılan özel öğretim kuramlarının 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devir ve teslim etmeleri gereken; mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterleri, dosyalan ve diğer evrakı deprem nedeniyle teslim edememeleri halinde, bu kurumlar hakkında anılan fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanmaz.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 128

Mahalli idareler ve diğer kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde fiili imkânsızlık bulunması halinde il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri meclis toplantıları 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 31/3/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılmayabilir.
(2) Merkezleri olağanüstü hal ilan edilen illerde olan veya depremlerin meydana getirdiği hasarları ortadan kaldırmaya yönelik bu illerde faaliyette bulunan demekler bakımından, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Demekler Kanununa göre bildirim ve beyannamelerin verilme süresi 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Söz konusu demeklerin 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince yapılması gereken genel kurul toplantıları bu sürenin sonuna kadar yapılmayabilir. Genel kurul toplantıları yapılmadığı takdirde, olağanüstü hal süresinin bitimini müteakip genel kurulun toplanmasına ilişkin işlemlere başlanır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam eder. Bu fıkra hükmü 5253 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan diğer kuruluşlar bakımından da uygulanır.
(3) Olağanüstü hal ilan edilen illerde 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında izin verilen yardım toplama faaliyetleriyle ilgili bildirim süreleri 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.
(4) Demekler, 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren tüzüklerinde yer alan amaç ve çalışma konularına bakılmaksızın yaşanan afete ilişkin faaliyette bulunabilirler. 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı sivil toplum kuruluşları da faaliyet izni verilen yer ve faaliyet konusuna bakılmaksızın 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince yaşanan afete ilişkin faaliyette bulunabilirler. Bu faaliyet gerekli hallerde İçişleri Bakanlığınca sınırlandırılabilir.
(5) Türkiye’de faaliyette bulunma izni olmayan ancak olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşanan afete ilişkin faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan usule ilişkin işlemler beklenmeksizin İçişleri Bakanlığı tarafından olağanüstü hal süresince izin verilebilir.

Belgelerin yenilenmesi
MADDE 3- (1) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan kişiler ile 6/2/2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunduğunu belgeleyen kişilerin kayıp veya kullanılamaz durumda olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, ikamet izni belgesi, çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri, pasaport ve sürücü belgelerinin yenilenmesinde; olağanüstü hal süresince değerli kâğıt bedeli ile çalışma izni, çalışma izni muafiyeti ve ikamet izinlerinden yeniden harç alınmaz. Süresi üç yıldan az olan umuma mahsus pasaportlar harç alınmaksızın üç yıl süreli olarak düzenlenir.
(2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında trafik kuruluşları tarafından geçici olarak geri alınan ve olağanüstü hal ilan edilen illerdeki trafik kuruluşlarında veya nüfus müdürlüklerinde bulunan ve deprem nedeniyle kaybolan veya kullanılamaz duruma gelen sürücü belgeleri için de değerli kâğıt bedeli alınmaz. Birinci fıkra ile bu fıkra kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ilgisine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca belirlenir.
(3) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek veya tüzel kişilere ait araçlar ile meydana gelen depremler sırasında bu illerde bulunduğu yetkili kurumlarca tespit edilen araçlara (hisseli araçlar da dâhil) ilgili mevzuat kapsamında yapılacak olan hurdaya ayırma, trafikten çekme, veraseten devir, kayıp veya yıpranma nedeniyle belge yenileme ile kayıp ya da çalıntı nedeniyle plaka değişikliği işlemleri sırasında araç tescil belgesi değerli kâğıt bedeli olağanüstü hal süresince alınmaz.

Göç alanına ilişkin tedbirler
MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde gerçekleştirdiği fiiller sebebiyle 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54 üncü maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar için aynı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen değerlendirme ve karar alma süresi yetmiş iki saat olarak uygulanır. Olağanüstü hal ilan edilen illerde teknik sebeplerle idari karar alınmasının mümkün olmadığı hallerde, gerekli idari kararların alınabilmesi amacıyla bu kapsamdaki yabancılar başka illere sevk edilebilir.
(2) Olağanüstü hal ilan edilen illerde gerçekleştirdiği fiiller sebebiyle 6458 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında hakkında idari gözetim karan alman yabancıların geri gönderme merkezlerine götürülme süresi doksan altı saat olarak uygulanır.

İdari yaptırımlara ilişkin tedbirler
MADDE 5- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde meydana gelen depremlere ilişkin arama ve kurtarma ile diğer yardım faaliyetlerine katılmak üzere bu illerde bulunan veya bu illerle diğer iller arasında seyir halinde bulunan araçlardan 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren bu maddenin yayımı tarihine kadar 2918 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini, 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasını ve 51 inci maddesinin ikinci fıkrasını ihlal edenler hakkında, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır. Bu fıkraya göre geri alman trafik idari para cezası karar tutanaklarına bağlı olarak yapılan sürücü belgesi iptal ve geçici geri alma işlemleri de ortadan kalkar.
(2) Olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar 2918 sayılı Kanunun 116 nci maddesi kapsamında araç tescil plakası üzerinden tespit edilen trafik kural ihlallerine ilişkin trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri almır.
(3) Olağanüstü hal ilan edilen illerde meydana gelen depremlere ilişkin arama ve kurtarma ile diğer yardım faaliyetlerine katılmak üzere bu illerde bulunan veya bu illerle diğer iller arasında seyir halinde bulunan taşıtlara ilişkin 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren bu maddenin yayımı tarihine kadar 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır.
(4) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan kişilere ait araçlar ile 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçlardan, 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince yaptırılması zorunlu olan araç muayenelerinin geçerlilik süreleri 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların, araç muayene işlemleri olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu fıkra kapsamına giren araçlara bu süre zarfında 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine istinaden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 6- (1) 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alman Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde düzenlenen süre.”
(8) 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve yağma (madde 148,149)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (madde 83), taksirle öldürme (madde 85) ve nitelikli dolandırıcılık (madde 158)” ibaresi eklenmiştir.

Detaylar Resmi Gazete'nin 3 Mart 2023 tarihli nüshasında. Okumak için buraya tıklayınız

@erolkaranet - 03.03.2023

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam