@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Aklınızı Kiraya mı Verdiniz Sayın Başkan, Sözü Hakaret Sayılmadı
Yargıtay Hukuk Dairesi, emsal olacak bir kararında, Belediye Başkanı için, "Aklınızı kiraya mı verdiniz sayın Başkan" ve "Stajyer Başkan Belediye'yi hangi üst akılla yönetiyorsunuz" şeklinde bir gazetede çıkan yazılar yazan gazetecinin sözlerini basın özgürlüğü saydı.

4. Hukuk Dairesi 2019/2567 E. , 2021/10760 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...Bölge Adliye Mahkemesi ...Hukuk Dairesi
Taraflar arasındaki kişilik haklarının ihlalinden kaynaklanan manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R
Davacı vekili, davalılardan ...'ın ... isimli sadece internet üzerinden yayın yapan gazetenin sahibi olduğunu, davalı ...'ün ise eser sahibi olduğunu, müvekkilinin ... İl Yönetim Kurulu üyesi olup, 14 yıldır bu partide siyaset yaptığını, davalının 23/07/2016 tarihli "Aklınızı kiraya mı verdiniz sayın Başkan" ve 02/08/2016 tarihli "Stajyer Başkan Belediye'yi hangi üst akılla yönetiyorsunuz" başlıklı ve 10/10/2016 tarihli " ...'daki siyasiler ... ile ne zaman yüzleşecek" başlıklı yazılarında müvekkilinin ...ile bağlantılı ... Evlerinden geldiğine ilişkin beyanların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini ileri sürerek yayının kaldırılması, düzeltilmesi ile oluşan manevi zararının giderilmesi isteminde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
İlk derece mahkemesince, davalı ...'ün ...isimli internet sitesinde yazdığı "Aklınızı Kiraya mı verdiğiniz sayın başkan" ve "Stajyer Başkan Belediye'yi hangi üst akılla yönetiyorsunuz" yazılarının doğrudan muhatabının davacı olmayıp "Aklınızı Kiraya mı verdiğiniz sayın başkan" yazısı içindeki "...'li kankalarınız ve ... eski ilçe başkanı ...'ten deterjan alımları," ifadesi ile "Stajyer Başkan Belediye'yi hangi üst akılla yönetiyorsunuz" yazısı içindeki "... Parti ilçe başkanı ...,Grup Başkan vekili...,Meclis üyesi .... ve yedek meclis üyesi ... yolu üzerindeki ...bir toplantı yaptılar" ifadesi ve yazı bütünlüğü dikkate alındığında davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir ifade bulunmadığı gibi "...'daki siyasiler FETÖ ile ne zaman yüzleşecek" başlıklı yazısında "ışık evleri geleneğinden geldiği de bir çok yerde anlatılıyor" ifadesi ile davacıya davalı tarafından doğrudan gerçekleştirilen bir isnatta bulunulmadığından yazıların tamamının basın özgürlüğü kapsamında kaldığı ve hukuka uygunluk sınırının aşılmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; karara karşı davacı vekili istinaf yoluna başvurmuş, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş; Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. maddesindeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK 370/1. maddesi gereğince ONANMASINA,
HMK 302/5 ve 373. maddeleri uyarınca dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 14,90 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 21/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 18.03.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.