@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Uzlaştırma Teklif Formu Örneği



 


T.C.

…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Uzlaştırma No :

UZLAŞMA TEKLİF FORMU

A. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253 ve 254 üncü maddeleri çerçevesinde, soruşturma/kovuşturma konusu …………………………………… suçun/suçların uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle aşağıda açık kimliği belirtilen kişiye bu formun (D)bölümünde yer alan uzlaştırmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları anlatılarak uzlaşma teklifinde bulunulmuştur. …./…./20…. Saat:…......

                                                             

                                                                                                                Teklifte Bulunan
                                                                                                       Uzlaştırmacının
                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                              Sicil No

 

B. UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN

1.      ( .... ) Mağdur/Katılan

2.      (.... ) Mağdurun Kanuni Temsilcisi

3.      ( .... ) Suçtan Zarar Gören

4.      (.... ) Suçtan Zarar Görenin Kanuni Temsilcisi

5.      (.... ) Şüpheli/Sanık

6.      (.... ) Şüphelinin/Sanığın Kanuni Temsilcisi

C. UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN KİŞİNİN

1. T.C. Kimlik No

 

2. Adı Soyadı

 

3. Baba Adı

 

4. Anne Adı

 

5. Doğum Yeri ve Tarihi

  

 

6. Adres

 

7. Telefon

 

D. Uzlaştırmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları:

 1. Uzlaşma, tarafların özgür iradeleriyle belirleyeceği edim karşılığında veya edimsiz olarak
  anlaşmalarıdır.
 2. Uzlaştırma süreci tarafların kabulüyle başlar, taraflardan biri kabul etmezse süreç işlemez.

           Taraflar uzlaşma sağlanana kadar bu yöndeki iradelerinden her zaman vazgeçebilirler.

 1. Şüpheli/sanık ile mağdur/katılan veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırmada esas
  hakkındaki kararı taraflar kendileri verirler.
 2. Uzlaştırmacı, Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen tarafsız ve
  bağımsız bir kişidir. Uzlaştırmacı sadece görüşmelerin yürütülmesini kolaylaştırır.
 3. Uzlaştırmacı taraflara uzlaştırma süreciyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapar, hak ve
  yükümlülüklerini anlatır ve tarafların uzlaştırmaya ilişkin sorularını cevaplandırır.
 4. Uzlaştırma ücreti ve giderlerinden mağdur/katılan veya suçtan zarar gören hiçbir şekilde
  sorumlu değildir.
 5. Uzlaşmanın sağlanması halinde, şüpheli ya da sanık uzlaştırma giderlerini ödemez. Bu giderler Devlet Hazinesi 'nden karşılanır.

 

8.       Uzlaşma teklifinden itibaren üç gün içinde kararın uzlaştırmacıya bildirilmemesi halinde, teklif reddedilmiş sayılır.

9.       Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakereleri sırasında tarafların

             konuyla ilgili olarak yapacakları açıklamalar mevcut soruşturmada ve disiplinle ilgili olanlar                            

            da dahil olmak üzere, hiçbir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak   

            kullanılamaz,  herhangi bir yerde açıklanamaz.

10.   Uzlaşma teklif formu ile uzlaştırma raporu taraflarca imzalanır.

11.   Mağdur ya da suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi ve uzlaştırma görüşmesi

            yapması, haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez.

12.   Şüpheli ya da sanığın uzlaşma teklifini kabul etmesi ve uzlaştırma görüşmesi yapması suçu

             kabul ettiği anlamına gelmez.

13.   Uzlaştırma müzakerelerine; uzlaştırmacı, taraflar ile bunların kanuni temsilcileri, müdafi ve

             vekili katılabilir.

14.   Taraflardan herhangi birinin uzlaştırma görüşmelerine katılmaması halinde uzlaşma kabul

             edilmemiş sayılır.

15.    Uzlaşmanın sağlanması halinde mağdur, yargılama sürecine girmeksizin uzlaşma sonucu

             belirlenen haklarını alır.

16.    Uzlaşmanın sağlanması halinde mağdur, soruşturma/kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açamaz, açılmış bir dava varsa feragat etmiş sayılır.

17.    Soruşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi ve edimin yerine getirilmesi halinde, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir ve adlı sicile kaydedilmez. Aksi halde kamu davası açılır.

18.    Kovuşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi ve edimin yerine getirilmesi halinde, sanık

              hakkında düşme kararı verilir ve adlı sicile kaydedilmez. Aksi halde yargılamaya devam        

             olunur.

19.    Şüpheli ya da sanığın edimini yerine getirmemesi halinde uzlaştırma raporu veya uzlaşma

              belgesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetinde

             belgelerden sayılır. Bu belge mahkeme kararı gibi İcra olunur.

 

UZLAŞTIRMANIN MAHİYETİ, UZLAŞMAYI KABUL VEYA REDDETMENİN

HUKUKI SONUÇLARINI ANLADIM. FORMUN BİR ÖRNEGİNİ ALDIM.

 

 

Şahsıma yapılan uzlaşma teklifini;

 

İnceleyip üç gün içinde beyanda bulunmak

istiyorum.

…./ .... /20 ... Saat: ....... İmza

 

Kabul ediyorum.

…./ .... /20 ... Saat: ....... İmza

 

 

Kabul etmiyorum.

 

…./ .... /20 ... Saat: ....... İmza

 

 Kaynak : Adalet Bakanlığı - 25.02.2023 - @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.