@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Nafaka Artırım Dava Dilekçe Örnekleri
Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örnekleri

 ( ....). AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: Adı Soyadı (TC Kimlik Numarası)
Adres: 
VEKİLİ: Av.  Adı Soyadı (Baro Sicil No)
Adres: 
DAVALI:  Adı Soyadı (TC Kimlik Numarası)
Adres: 
VEKİLİ: Av. Adı Soyadı (Baro Sicil No)
Adres: 
KONU: Davacı adına olan … TL yoksulluk nafakasının artırılarak … TL olarak ödenmesi, mahkeme tarafından takdir edilecek olan yoksulluk nafakasının TÜİK verilerine göre ÜFE artış oranında artırılmasına karar verilmesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:
1-) Taraflar,...................... ( ). Aile Mahkemesinin …/… Esas Sayılı dosyası üzerinden …/…/… tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Taraflar arasında imzalanan ve mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolünde davacı müvekkile davalı tarafından aylık …TL nafaka bağlanması yönünden karara bağlanmıştır.
2-) Taraflar arasındaki boşanma kararının üzerinden ............... yıl geçmiş, bu arada davacı adına bağlanan … TL olan yoksulluk nafakası değerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Davacıya ödenen yoksulluk nafakasında herhangi bir artış olmamış, müvekkile ödenen yoksulluk nafakası sabit olarak kalmıştır.
3-) Müvekkilin ihtiyaçlarında bir artış olmamış ancak; ihtiyaçlarının alım gücünde bir hayli düşüş olmuştur. Ancak bu süre zarfında, davalının gelirinde boşandığı tarihten daha yüksek bir gelire sahiptir. 
(Buraya, artışa sebep olan gelişmeleri yazabilirsiniz )
4-) Müvekkilin herhangi bir yerden geliri bulunmamaktadır. Yaşı (durumu) gereği, iş kuracak ya da çalışabilecek bir durumda  bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerle müvekkil adına ödenen … TL yoksulluk nafakasının arttırılarak … TL olmasını, mahkeme tarafından verilecek olan nafaka miktarına da her yıl ÜFE artış oranı ile arttırılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Ekonomik ve sosyal durum araştırması, tapu kayıtları, trafik sicil kayıtları, nüfus kayıt örneği, tanık, ticaret sicil kayıtları, faturalar, ödeme belgeler, kira sözleşmesi, banka dekontları, kredi kartı kayıtları, banka kayıtları ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle;

1-) Haklı davamızın kabulüne,
2-) Davacı müvekkil adına ödenen … TL yoksulluk nafakasının artırılarak …TL olmasına,
3-) Davacı müvekkil adına ödenecek olan yoksulluk nafakasına her yıl ÜFE artış oranına göre arttırılmasına,
4-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafça ödenmesi yönünde karar verilmesine saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili
Ad. Soyad
İmza
**********************

Nafaka Artırım Davası Cevap (İtiraz) Dilekçe Örneği

.................... ( ). AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas
CEVAP VEREN DAVALI:  Adı Soyadı (TC Kimlik Numarası)
Adres: 
VEKİLİ: Av. Adı Soyadı (Baro Sicil No)
Adres: 
DAVACI: Adı Soyadı (TC Kimlik Numarası)
Adres: 
VEKİLİ: Av.  Adı Soyadı (Baro Sicil No)
Adres: 

KONU: Davacının dava dilekçesine itirazlarımızın sunularak davanın reddedilmesini talepli cevap dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:
1-) Davacının açmış olduğu davanın dava dilekçesi davalı müvekkile …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı, dava dilekçesine müvekkilin ekonomik durumu aleyhine asılsız, yersiz iddialarda bulunarak iştirak nafakası ile yoksulluk nafakasının arttırılması talebinde bulunmuştur. Davanın reddini talep etmekteyiz.
2-) Davalı müvekkilin aylık geliri davacı tarafın iddia etmiş olduğu üzere …TL değildir. Gelirine ait tüm belgeleri ektedir.
3-) Müvekkilin borç ödemekte olup, borcuma dair belgeler ektedir.
4-) Müvekkil, davacı tarafın iddia etmiş olduğunun aksine ekonomik durumu daha da kötüye gitmiştir. Müvekkilin, maddi durumunun kötü olmasına rağmen müşterek çocuğun iştirak nafakasını ve davacı tarafın yoksulluk nafakasını aksatmamış ve gününde ödemiştir. Davalı tarafın davacı tarafa iştirak nafakası ile yoksulluk nafakasını gününde ödediği ve aksatmadığına dair dekont kayıtları da dilekçe ekinde sunuludur.
Tüm bu nedenlerle davacı tarafın açmış olduğu haksız davanın reddedilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Banka kayıtları, tapu kayıtları, trafik sicil kayıtları, dekontlar, maaş bordrosu, sigorta kaydı, ekonomik ve sosyal durum araştırması, tanık, bilirkişi ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenler ışığında;
1-) Karşı tarafın açmış olduğu haksız davanın reddine,
2-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafın üzerine bırakılması yönünde karar verilmesi yönünde saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davalı Vekili
Ad Soyad
İmza

**********************************

Avukatı Olmayanların verebileceği Nafaka Artırım Davası Dilekçesi Örneği

Nöbetçi Aile Mahkemesine
DAVACI: Adı Soyadı (TC Kimlik Numarası)
Adres: 
DAVALI:  Adı Soyadı (TC Kimlik Numarası)
Adres: 
Dava Konusu : Nafakanın Artırılması

Olaylar

Davalı … tarihinde benimle evlenmiş olup, Aile Mahkemesinin ......../… Esas, ........./… karar sayılı ilamı ile boşanmıştık.. Karar kesinleşmiş olup müşterek çocuk.............in velayeti bana verilmiştir. İlgili kararda müşterek çocuk lehine ............TL iştirak nafakasına karar verilmiştir.
 ............ yılında takdir edilen nafaka, bu tarihe kadar aynen devam etmiştir. Halihazırda çalışamaz durumda olup çocuğun artan ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldim. Buna karşılık davalının işi ve geliri bulunmakta, o tarihten itibaren de aylık geliri her sene artmaktadır. Geçim sıkıntısı içerisinde kaldığım, zor durumda kaldığım, çocuğumun ve kendi ihtiyaçlarımı karşılayamaz duruma geldiğimden önceki nafaka miktarı yetersiz duruma gelmiş ve nafakanın üfe oranında artırılması talep ve dava etmek gerekmiştir.

İddiamın Dayanağı Olan Olaylar:

1) Davalı evli iken Aile Mahkemesinin … Tarih, … Esas ve …. Karar sayılı kararı ile boşanmış müşterek çocuğun velayeti müvekkilime verilerek ................ TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.
2) Müşterek çocuk yanımda kaldığı için ve ihtiyaçları arttığı için ............. yılında hükmedilen nafaka miktarı yetersiz olup artırılması gerekmektedir. Bunun için davalının mali gücü vardır.

Deliller:

1) …. Aile Mahkemesinin …. Tarih, … Esas ve … Karar sayılı ilamı,
2) Tanık beyanları, mali durum araştırması.
3) Her türlü yasal delil.

Hukuki Sebepler: 4721 sayılı TMK m. 176. ve 6100 sayılı HMK’ nın ilgili hükümleri

Sonuç ve Talep: Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı iş bu davanın kabulü ile;
1- Davalı ile müşterek çocuğum .......... için… Aile Mahkemesinin ............../............Esas ....../........ Karar sayılı kararı ile takdir edilen ..............-TL iştirak nafakasının ...........-TL’na çıkartılarak, … tarihinden geçerli olmak üzere her ay davalıdan alınıp şahsıma ödenmesine,
2-Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi arz ve talep ederim. Tarih

Davacı
Ad Soyad
İmza

@erolkaranet - 27.02.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.