@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Memurlara Verilecek Olan Hastalık Rapor ve Refakatçı İzinleri

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/8/2011 No : 2011/2226
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No : 657
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 29/10/2011 No : 28099
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 51

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlarla anılan Kanunun ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Aile hekimi: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımı yapılan kişileri,
b) Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde tanımlanan kişileri,
c) Kurum tabipliği: 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan birimleri,
ç) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten gerçek kişiler ile kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği bulunmayan şubelerini,
d) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
e) Usûle aykırı rapor: Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarını,
ifade eder.
Hastalık raporlarının verilmesi
MADDE 5- (1) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.
(2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.
(3) Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir.

Hastalık raporu ve izin süreleri
MADDE 6- (1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
(2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
(3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
(4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
(5) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.
(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.
(8) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.

Hastalık izni verilmesi
MADDE 7- (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.
(2) Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.
(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.
(4) Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.
(5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.
(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.
(7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.

Yıllık izinde hastalık raporu alınması
MADDE 8- (1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.
(2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.
(3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.
(4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.

Memurun iyileştiğine dair sağlık raporu
MADDE 9- (1) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor, yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre düzenlenir. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, 105 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Refakat iznine ilişkin esaslar
MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 11- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12- (1) 30/12/1980 tarihli ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) Kaynak : Resmî Gazete Tarihi: 29.10.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28099 

Sık Sorulan Sorular

Hastalık raporu alınabilecek yerler
Memurlar hastalık raporlarını; kendilerini tedavi eden kurum tabipliğinden, aile hekimliğinden veya SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucularından alabilirler.
SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen raporlardan, süresi 10 günü geçmeyenlerin SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusunun hekimi tarafından; süresi 10 günü aşanların ise SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusunun sağlık kurulu tarafından onaylanması halinde, raporlar geçerli olacaktır.

Tek hekimden kaç gün rapor alınabilir ?

Tek hekim tarafından bir defada en çok 10 gün, bir yılda ise toplam 40 gün için rapor düzenlenebilir. Tek hekimin arka arkaya 10’ar günlük raporlar düzenlemesi ise bazı durumlar dışında mümkün değildir.
Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası verilecek hastalık rapor süresinin 10 günü aşması durumunda, raporun sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekecektir. Ancak o yerde SGK ile sözleşmeli olup da sağlık kurulu bulunan bir sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle böyle bir sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması durumunda tek hekimler en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilirler. Bu şekilde düzenlenen raporun geçerli olabilmesi için, İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir sağlık kurulu tarafından onaylanması gerekecektir.

Uzun süreli hastalıklarda alınacak raporların süresi

Memurlara, hastalık raporlarına dayanılarak; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda 18 aya kadar, diğer hastalıklarda ise 12 aya kadar hastalık izni verilebilir.
Bu süreler sonunda, hastalığının devam ettiğinin resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi durumunda, ilgili memurlara aynı süreler kadar daha hastalık izni verilir. Bu süre sonunda da iyileşemeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Tatil günlerinde rapor alınabilecek yerler nerelerdir ?
Hafta sonu tatilinde; genel tatil günlerinde; ulusal, resmi ve dini bayram günlerinde memuriyet mahalli dışındaki, resmi ya da özel sağlık hizmeti sunucularından usulüne uygun olarak alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni kullandırılması mümkün olmakla birlikte, Devlet personel Başkanlığı değerlendirmesinin tatil günlerinde alınacak raporların sağlık sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenmesi gerektiği yönünde olması nedeniyle, memurların mağduriyet yaşamamaları bakımından bu yönde hareket etmeleri daha uygun olacaktır.

Yıllık izinde alınan raporun izne etki eder mi ?
Yıllık izinde iken hastalanan ve rapor alan memurlar,  bazen hastalık izni bitiminde, bazen de hastalık izni bitimi sonrası kalan yıllık izin sürelerini kullanarak göreve başlayabilmektedirler.
Hastalık izin süresinin, yıllık iznin biteceği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur yıllık izninin kalan kısmını kullanmaya devam eder ve yıllık izin alınırken belirtilmiş olan dönüş tarihinde yıllık iznini keserek görevine başlar.
Hastalık izin süresinin, yıllık iznin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitim tarihinde memur görevine başlar.
Hastalık izin süresinin sona ereceği tarihin, yıllık iznin bitim tarihiyle aynı olması hâlinde, memur hastalık izninin bitim tarihinde görevine başlar.
Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler daha sonra kullandırılır.

Alınan hastalık raporun kurumuna ulaştırması
Hastalıkları sebebiyle haklarında tek hekim ya da sağlık kurulları tarafından rapor düzenlenmiş olan memurların, raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar, raporun aslını veya bir örneğini elektronik ortamda veya herhangi bir yolla bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırması gerekmektedir.
Hastalık raporunu bu süre içerisinde disiplin amirine ulaştırmayan memurlar hakkında, disiplin işlemleri başlatılması söz konusu olabilir.

Usule aykırı alınan raporlar ne olacak ?
Hastalık raporlarının alınmasına ilişkin olarak mevzuatta belirlenen usullere aykırı olarak alınmış olan raporlar hastalık iznine çevrilmez. Aykırılıklar memura yazılı olarak bildirilerek, memurun göreve başlaması istenir. Bu bildirim üzerine memur en geç, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve başlaması gerekir. Görev çağrıldığı halde gelmeyen memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevi terk etmiş sayılarak, hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanabilir.

Raporun fenne aykırı olması durumunda neler yapılacak ?
Hastalık raporunun fenne aykırı olduğu (raporda belirtilen hastalığın olmadığı) konusunda tereddüt bulunması hâlinde, hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, memur kurumu tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir.
Hakem hastanenin sağlık kurulunun, raporun fenne aykırı olduğuna karar vermesi durumunda, memurun derhal görevine başlaması gerekecektir. Göreve başlamayan memur hakkında, 657 sayılı Kanunun disiplin ve çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilecektir.
Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin bir mütalaasında, raporun fenne aykırı olduğu gerekçesiyle hakem hastaneye sek edilen memurun hastalık raporunda belirtilen sürenin bitiminden önce hakem hastaneye gitmesi gerektiği; raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde ise göreve gelinmeyen sürelerin “izinsiz ve mazeretsiz göreve gelinmeyen süreler” olarak değerlendirileceği ifade edildiğinden, alınacak raporların fenne uygun olması memurlar açısından önem taşıyacaktır.

Bir yılda alınabilecek rapor sayısı ne kadar ?
Memurların bir takvim yılı içerisinde alınabilecekleri hastalık raporu sayısı konusunda mevzuatta herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Tek hekim tarafından her defasında 10 günden fazla olmamak üzere düzenlenecek hastalık raporlarına istinaden en çok 40 hastalık izni kullanılabilmekte iken, sağlık kurulu tarafından düzenlenen ya da onaylanan raporlara dayalı olarak yıl içerisinde sayısız kere hastalık izni kullanılması söz konusu olabilmektedir.

@erolkaranet - 21.02.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.