@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İhbar Tazminatını Doğru Hesaplıyor Musunuz?
İhbar Tazminatı Nedir ?
İhbar tazminatı, işçinin iş kanunundan doğan hakkıdır. Yasadaki belirtilen sebeplerden dolayı iş sözleşmeleri sona eren, işten çıkartılan işçiye çalışma süreleri göz önünde bulundurularak ödenen ücrettir. 

İşçi de İşverene İhbar Tazminatı öder?
İhbar tazminatı sadece çalışanlara ödenecek olan bir tazminat değildir. Yasadaki şartlara uymayan işçi de, işverene tazminat ödemek zorundadır.

İhbar Tazminatına Nasıl Hak Kazanılıyor
İş Kanunun 17. maddesindeki belirlenen süreler kullanılmadan, taraflardan biri, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin derhal fesih ediyor ise; bildirim şartına uymayan taraf, bildirim sürelerine göre hesaplanacak tutarda, ihbar tazminat ödemek zorundadır.

4857 Sayılı Kanundaki İlgili Madde
"Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir."

İhbar Tazminatının Geçerli Olmadığı Durumlar / Haklı Fesih Sebepleri
İş Kanuna göre bazı koşullarda ihbar tazminatı ödenmez. ,Haklı fesih nedeniyle taraflar iş akdini bildirim süresi yükümlülüğü olmadan, derhal feshedilebilir ve ihbar tazminatına tabi tutulmazlar. Deneme süresi içerisinde, evlilik, emeklilik veya askerlik gibi nedenlerle işten çıkış yapılması haklı fesih gerekçelerinden sayılır ve ihbar tazminatı ödenmez.
İşverenin çalışanı belirli sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması veya zorunlu sebepler ile işten çıkarması durumunda da ihbar tazminatı söz konusu olmaz. 

İhbar Tazminatı Ödemek İstemeyen İşveren Ne Yapacak?
İş Kanunun 27. Maddesine göre İşveren; çalışanı ile arasındaki belirsiz süreli iş sözleşmesini derhal fesih etmek yerine, çalışanına ihbar öneli süresince yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama izni verecek. İş arama iznini iş saatleri içinde verecek ve ücret kesintisi yapmayacak. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamayacak. İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilecek. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorunda.
İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.
İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

İhbar Tazminatı Ödemek İstemeyen İşçi Ne Yapacak?
Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, kanunda belirlenen sürelere göre işten ayrılacağını önceden işverene bildirecek. Bu süre içinde işine devam edecek. İşini önceden nasıl yapıyorsa, aynı özen ve titizlikle yapmaya devam edecek.

Tazminat Hesabı Nasıl Yapılıyor?
İş Kanununun 17.maddesindeki sürelere göre yapılıyor. İşçinin almış olduğu brüt ücret ve ek ödemeler üzerinden Gelir vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan net tutar işçiye ödenmekte. İşveren de çalışandan tazminat alırsa, aynı vergi kesintilerini yapılmak zorunda.
İhbar tazminatı hesaplamasında giydirilmiş brüt ücret esas alınır. İşverenin çalışana süreklilik taşıyan parasal ödemeleri, giydirilmiş ödeme kapsamındadır. Yol, yemek, ikramiye ya da erzak gibi devamlı yapılan ödemeler giydirilmiş brüt maaş olarak bilinir. İşçinin kıdemi, maaş ödemesi dışında hesaplama sürecinde önemli olan durumlardan biridir. İhbar tazminatı hesaplanırken işçi kıdemine denk gelen bildirim süresinin her haftası 7 gün olarak alınır. Toplam gün sayısı ile sürekliliği devam eden brüt ödemelerin günlük miktarı çarpılır. Bu hesaplama ile bulunan sonuç işçinin brüt ihbar tazminatıdır. İhbar tazminatı, vergiye tabidir. Yıllık kümülatif gelir vergisi matrahı, tevkifat oranı ile gelir vergisi brüt ihbar tazminatından çıkarılır. Bu işlem ile işçinin net ihbar tazminatı ortaya çıkar.

İhbar tazminatı ne zaman ödenir?
İş akdinin feshedilmesi ile ihbar tazminatı ödenir. İşveren iş akdini derhal feshetmek istiyorsa, ihbar tazminatını aynı süre içinde ödemesi gerekir. İhbar tazminatı zaman aşımı süresi, iş kanununda 5 yıl olarak belirtilmiştir.

İhbar Tazminatı Hesaplamak için buraya tıklayınız

Erol Kara - 22.02.2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.