@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


HSK, Olağanüstü Toplandı .
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, olağanüstü gündemle toplandı. Yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi için 14 maddeden oluşan tedbir oy birliğiyle kabul edildi.
Kuruldan yapılan açıklamada "Bilindiği üzere, 06.02.2023 günü, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerin de ağır şekilde etkilendiği iki ayrı deprem nedeniyle Kurulumuzca alınan tedbirlere ilişkin iki ayrı duyurumuz internet sitemizde yayımlanmak suretiyle tüm yargı teşkilatımız ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Anayasamızın 119'uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde, 08.02.2023 Çarşamba günü, saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verilmiştir. 
OHAL ilanından sonra, 120 sıra sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" 11.02.2023 tarihli ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Anılan mevzuatta yargı alanında alınan tedbirler, yakalama emrinin yerine getirilmesi, gözaltı süresi ve tutukluluğun ve tahliye taleplerinin incelenmesi gibi hususlara yer verildiği; "yargı alanında alınan tedbirler" başlıklı 2'nci maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde "Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları...ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu...belirler." hükmüne yer verildiği anlaşılmaktadır. 
Meydana gelen depremlerin yıkıcılığı, depremden doğrudan etkilenen bölgenin geniş bir alana yayılmış olması, yaşanılan afetin tüm Milletimiz üzerindeki olumsuz etkileri de gözetilerek, yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla konu Genel Kurulumuzun 12.02.2023 tarihli olağanüstü gündeminde ele alınarak aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. " denildi.
Açıklamaya devamla da şu hususlar belirtildi.
"Bu itibarla; Olağanüstü hal ilan edilen il sınırlarında yer alan adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleriyle sınırlı olmak üzere; 
1)Ceza Muhakemesi Kanunu ve 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4/1-ç maddesi doğrultusunda tutukluluğun değerlendirilmesi ile acil işler, otopsi işlemleri, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine, 
2) Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahutaçılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine, 
3) Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4/1-b maddesi uyarınca gerekli incelemenin, rutin uygulama için imkânların elvermemesi hâlinde, dosya üzerinden yapılmasına, 
4) Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesine, 
5) Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilmemesine, 
6) Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ve bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde yapılması lüzumlu görülen müzakerelerin, her türlü iletişim imkânları ile UYAP sisteminden istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesine, dosyaya ulaşım ve UYAP sistemine erişim noktasında sıkıntı yaşanması hâlinde gerekirse fiziki imkânların da kullanılmasına, 
7) Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmadığından, bu kapsamda soruşturmaların yürütülmesi ile suç ve suçlulara ilişkin ihbar ve şikâyetlerin işleme konulması ve değerlendirilmesi bakımından deprem öncesinde olduğu gibi gerekli hassasiyetin gösterilmesine, 
8) Tutuklu ve acil işlere ilişkin soruşturma faaliyetleri ile deprem suçları soruşturma bürolarınca soruşturmaları yürütülen iş ve işlemlerin ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmaların gecikmeye mahal verilmeksizin gerekli özen ve dikkat gösterilerek hassasiyetle yürütülmesine, 
9) İhtiyaç olması hâlinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hâkimlerinin de 06.04.2023 tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesine, 
10) İhtiyati tedbir talepleri ve ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemler bakımından işin ivedi oluşu dikkate alınarak 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2/2-c maddesi doğrultusunda işlem tesis edilmesine, 
11) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 10.02.2023 tarihli ve 137197 sayılı “idari izin” konulu yazısıyla, Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim öğretime ara verildiğinden, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20.02.2023 tarihine kadar idari izin verilebileceği hususu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmiş olup, bu kapsamda;
a) OHAL ilan edilen mahallerde görev yapan 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 20.02.2023 tarihine kadar idari izinli sayılmalarına, 
b) İdari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarınca yürütülmesi gereken yargısal faaliyetler bakımından ilgili adalet komisyonu başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli tedbirlerin alınmasına, 
12) 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinin 4, 5, 6, 7, 8 fıkraları ile 3'üncü ve 4'üncü maddelerine isabet eden durumlar bakımından anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen ilkelere uygun davranılmasına, 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca aynı maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ile 3’üncü maddesinin tüm Ülke genelinde uygulanacağının, 4’üncü maddenin ise yalnızca OHAL ilan edilen bölge için geçerli olduğunun gözden uzak tutulmamasına, 
13) Deprem nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tablo göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde gecikmeden takdir etmelerine, 
14) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına, 
Genel Kurulun 12.02.2023 tarihli olağanüstü gündeminde karar verilmiştir

Kaynak : HSK - 13.01.2023 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam