@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

El-Varis - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerindenEl-Varis - الوارث - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Her şeyin asıl sahibi olan
Her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan
Ölümsüz hayat sahibi olan
Ölümsüz, daim ve kalıcı olan,
Yeryüzünde ilk olan ve en son kalacak olan,
Her şeyini sahibi ve varisi,

El-Vâris İsm-i şerifi geçen Kur’an Ayetleri :
 • Nisa Suresi 19. Ayet: Ey îmân edenler (Allah’a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler)! (Eşi vefat eden ve yakınınız olan) kadınlara zorla (kerhen) varisolmanız size helâl değildir. Ve onlara verdiklerinizin (mehrin) bir kısmını (onlardan) almak için, onları sıkıştırmayın, açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o taktirde umulur ki, sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar.
 • Nisa Suresi 176. Ayet: Senden fetva istiyorlar. De ki: Allah, kelâle (annesi, babası ve çocuğu olmayan kişi) hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin (erkeğin) ölümünde, onun çocuğu yoksa ve kızkardeşi varsa, o taktirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun (ölen kızkardeşin) oğlu yoksa, o (erkek kardeş), ona (kız kardeşe) varis olur. Fakat, eğer iki kızkardeşi varsa, o taktirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman “iki kızkardeş payı” kadarı erkeğindir. Allah, şaşırırsınız diye size beyan ediyor (açıklıyor). Allah herşeyi en iyi bilendir.
 • A’râf Suresi 43. Ayet:  Onların göğüslerinde, (nefsin kalbindeki) afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. “Bizi buna hidayet eden Allah’a hamdolsun. Allah’ın, bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin resûlleri hak ile gelmiştir.” dediler. “Yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur.” diye nida olunurlar.
 • A’râf Suresi 100. Ve de onun (o ülkenin) halkından sonra, yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik günahları sebebiyle onlara (musibetler) isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tabederdik (açılamaz damga vururduk) de artık onlar işitmezlerdi.
 • A’râf Suresi 128. Ayet: Musa (A.S) kavmine şöyle dedi: “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin! Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona variskılar. Ve sonuç (zafer) takva sahiplerinindir.”
 • A’râf Suresi 137. Ayet: Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavunun ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları (köşkleri, binaları) harap ettik.
 • A’râf Suresi 100. Ayet: Artık onlardan sonra, sonraki nesil halef oldu (onların yerine geçti). Kitab’a varis oldular. Ve: “Yakında bize mağfiret edilecek (günahlarımız sevaba çevrilecek).” diyerek, bu değersiz dünya malını alırlar (aldılar). Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse, onu da alırlar. Allah’a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan Kitab’ın misaki alınmadı mı? Ve onun içindekileri, onlar okudular (öğrendiler). Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ akıl etmez misiniz?
 • Hicr Suresi 23. Ayet: Ve muhakkak ki; “Ancak biz diriltir ve öldürürüz. Sonunda her şeye biz vâris oluruz.
 • Meryem Suresi 6. Ayet: Bana ve Yâkub (A.S)’ın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu (Senden) razı (olan) kıl.
 • Meryem Suresi 40. Ayet: Muhakkak ki Biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere Biz, varis olacağız. Ve onlar, Biz’e döndürülecekler.
 • Meryem Suresi 63. Ayet: Kullarımızdan takva sahibi olanları, varis kıldığımız cennet işte budur.
 • Meryem Suresi 80. Ayet: Ve onun söylediği şeylere, Biz varis olacağız. Ve o, Bize fert olarak (tek başına, mal ve evlâdı olmaksızın) gelecek.
 • Enbiyâ Suresi 89. Ayet: Ve Hz. Zekeriya, Rabbine (şöyle) nida etmişti: “Rabbim, beni tek başıma bırakma ve Sen, varislerin en hayırlısısın.”
 • Enbiyâ Suresi 105. Ayet: Andolsun ki; zikirden (Tevrat’tan) sonra Zebur’da, arza salih kullarımızın varis olacağını, yazdık.
 • Mu’minun Suresi 10. Ayet: İşte onlar, varis olanlardır (mirasın sahipleridir).
 • Mu’minun Suresi 11. Ayet: Onlar, firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedî kalacaklardır.
 • Şuarâ Suresi 59. Ayet: İşte böylece onlara (onların ülkesine), İsrailoğulları’nı varis kıldık.
 • Şuarâ Suresi 85. Ayet: Ve beni, ni’metlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl.
 • Neml Suresi 16. Ayet: Ve Süleyman (a.s), Dâvud (a.s)’a varis oldu. Ve: “Ey insanlar! Kuş dili bize öğretildi. Bize herşeyden verildi. Muhakkak ki bu, apaçık bir fazldır.” dedi.
 • Kasas Suresi 5. Ayet: Ve Biz, yeryüzünde güçsüz olanları ni’metlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz (istiyorduk).
 • Kasas Suresi 58. Ayet: Ve azarak, maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helâk ettik. İşte bunlar, onların meskenleri, onlardan sonra (çok) az bir süre hariç, iskân edilmedi (oturulmadı). Ve Biz, onların varisleri, Biziz.
 • Ahzâb Suresi 27. Ayet: Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına (ülkelerine), mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah herşeye kaadirdir.
 • Fâtır Suresi 32. Ayet: Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah’ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki o, büyük fazıldır.
 • Zumer Suresi 74. Ayet: Ve cennetlikler dediler ki: “Hamd, vaadine sadık olan Allah’a mahsustur. Ve (cennetteki) bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz.” (Salih) amel yapanların ecri ne güzel.
 • Mu’min Suresi 53. Ayet: Ve andolsun ki Musa’ya hidayet verdik. Ve Benî İsrail’i, kitaba varis kıldık.
 • Şûrâ Suresi 14. Ayet: Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden “belirlenmiş bir zamana kadar (bekletme)” sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında (hemen) hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra Kitab’a variskılınanlar, gerçekten O’ndan şek ve şüphe içindedirler.
 • Duhân Suresi 28. Ayet; İşte, böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık.
El-Varis İsmi şerifini fazilet ve faydaları 
 • Mal, mülk ve vakar ile itibar sahibi olmak için okunur. İsteklerine çabucak kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.
 • Sıkıntısı olan insanlar akşam ile yatsı arasında bu İsmi şerifi 1000 kez okur.
 • El-Vâris ismini zikreden ve her gün 707 defa okuyan kişiler dünyevi ve uhrevi birtakım nimetlere ulaşır. İşleri kolaylaşır. Pek çok yararını görür.
 • Ahiret işleri için adetle sınıflandırılması doğru değildir.
 • Güneş doğmadan önce zikretmeye devam eden kişinin vücudunda herhangi bir hastalık kalmaz.
 • Her gün 707 kere El-Vâris isminin zikrine devam eden kimse dünyevi ve uhrevi birtakım nimetlere kavuşur. İşleri kolaylaşır.
 • "Ya Vâris celle celâlühû" zikrine 5 vakit namazdan sonra 707 kere devam edenin rızkı artar, işsiz kalmaz.
 • Hakkı olan mirasını almakta güçlük çeken kimse her gün 707 kere "Ya Vâris celle celâlühû" zikrine devam ederse maksadı hasıl olur.
 • Çocuğu olmayan kimse 707 kere "Ya Vâris celle calâlühû" okursa Allah'ın izniyle hayırlı evlat sahibi olur.
 • Ahiret işleri için adetle sınırlandırılmammalıdır. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimseye niyetine göre ikramda bulunulur. Yüce Allah’ın izni ve iradesiyle iki cihanda mutluluğa erer.
 • Hasta olan biri ” Ya Vâris celle celâlühû ” ism-i şerifini 1000 defa okursa hastalıktan şifa bularak iyileşir.
 • 5 vakit namazdan sonra 707 kere Ya Vâris celle celâlühû ” zikrine devam edenin rızkı artar, işsiz kalmaz.
 •  “Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisiyn.” “Rabbim, Beni tek başıma evlatsız bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin.”
 • Bir iş hususunda kararsız olan kimse, temiz bir kalp ile akşamla yatsı arasında “Yâ Vârisü” diye okumaya devam ederse, önüne birçok hayırlı yolların açılması ümit edilir.
Derleme @erolkaranet - 14.02.2023 

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.