@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

El-Azîz - İzzet, azamet ve onur sahibi - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Azîz - c.c - العزيز - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

İzzet, azamet ve onur sahibi
Şeref ve onur sahibi, mağlup edilmeyen ve mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen sonsuz izzet sahibi demektir.
Hakiki ve mutlak suret ile üstünlük sahibi, mağlup edilme olasılığı kesinlikle mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Hükmünde her daim mutlak galip olan demektir.
Esmaül Hüsna'dan biri olan El-Aziz ismindeki aziz kelimesinin anlamında 3 farklı mana bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Allah'ın izzet sahibi olması ve yüceler yücesi olmasıdır. İkinci manası ise Allah'ın her zaman galip olması, mağlup olmamasıdır. Üçüncü anlamı ise yarattıklarının onun emrine itaat etmesidir.
Allah'ın "Çünkü O; gücüne erişilemeyen her zaman galip olandır. Yani hiçbir şekilde zillete düşmeyen, kudreti her şeyin üstünde olan, bu noktada eşi ve benzeri olmayandır" buyurduğu Ali İmran Suresi'nin 18. ayetiyle El-Aziz isminin önemi anlaşılmıştır.
Allah'ın, Münafikun Suresi 8. Ayeti üzerine El-Aziz ismi, Osmanlı İmparatorluğunda ve Kur'an'ı kendilerine rehber yapan tüm devletlerde ve kişilerde tecelli etmiştir. Çünkü, ”Üstünlük, ancak Allah’a, O’nun elçisine ve müminlere mahsustur.
Hz. Aişe (r.a.) annemizden gelen rivayetle, Peygamberimiz (s.a.v.) gece kalktığında;
"Çok bağışlayan, hükmünde galip olan, yerin göklerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbi olan, yenilmeyen ve daima galip olan bir tek Allah’tan başka ilah yoktur." diye dua ettiğini bizlere haber vermiştir.
İzzet Allah’a (c.c) Resulüne (s.a.v.) ve mü’minlere aittir.” (Münafikun, 8)
Münafıkların izzeti yoktur, olsaydı acil arzuları için yalancılığa, nifaka tenezzül etmezlerdi, ahlaksızlık ve alçaklık yapmazlardı. Onlar kibri izzet, izzeti kibir zannederler.

El Aziz İsminin Geçtiği Ayetler

3.4 - "Allah’ın (c.c) âyetlerini, inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah (c.c.) suçlunu hakkından gelen mutlak güç sahibidir." "Allah Azizdir, intikam sahibidir."
2.209 - Size, hakikatin apaçık belgeleri (ayetleri) geldikten sonra yine de kayarsanız, bilin ki Allah, gerçekten izzetin kaynağı, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
2.220 -"Dünya ve ahiret hakkında (düşünesiniz diye). Sana yetimleri de soruyorlar. De ki: Onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenden bozanı ayırıp bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir." 
5.95 - Allah geçmişi bağışladı. (Fakat) kim bir daha böyle yaparsa (geçmiş cahiliyetine dönerse) Allah (O’na yaptığının acısını muhakkak tattırır) ondan intikamını alır. Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir. (Kişiye yaptığının acısını tattırandır)
6.96 - "O sabahı aydınlatandır, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, Aziz olan pek iyi bilen Allah’ın (c.c) ta kendisidir." 
14.1 - Elif Lâm Râ. Bu, Rablerinin izniyle bütün insanlığı kopkoyu karanlıklardan aydınlığa, O yüceler yücesinin, O her övgüye layık olanın yoluna çıkarasın diye sana indirdiğimiz (bir vahiy,) bir ilahi kelamdır.
22.40 - Ve muhakkak ki Allah, O'nun davasına arka çıkanlara yardım edecektir. Çünkü Allah (her şeyi hükmü altında tutan) en yüce kuvvet ve güç sahibidir.
22.74 - Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar; Çünkü Allah (her şeyi hükmü altında tutan) en yüce kuvvet ve güç sahibidir.
27.78 - "O, Azizdir, Alimdir." 
35.2 - Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz ve O'nun kapattığını da kimse açamaz; çünkü O, izzetin kaynağı, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
35.10 - "Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah’a aittir. Güzel sözler O’na yükselir; rızasına uygun iş ve davranışları da O yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları altüst olur." 
35.28 - ve (nasıl ki) insanlar, sürüngenler ve hayvanlar türlü türlü renkler taşıyor! Kulları arasından yalnız anlama ve kavrama yeteneğine sahip olanlar Allah'tan (hakkıyla) korkarlar, (çünkü yalnız onlar bilir ki) Allah kudret Sahibidir, çok bağışlayıcıdır.
38.9 - Yoksa onlar, kudret ve lütuf sahibi olan Rabbinin rahmet hazinelerine sahip (olduklarını mı zanneder)ler?
38.66 - "O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin rabbidir, daima Azizdir, çok bağışlayıcıdır." 
40.42 - Siz beni, Allah'a nankörlük etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyi O'na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi o Azîz ve Gaffâr olana davet ediyorum.
41.12 - Ve onları iki evrede yedi g?k olarak yarattı, her göğe kendi işlevini yükledi. Biz, yere en yakın olan gökleri ışıklarla süsledik. Ve onları emniyetli kıldık: İşte bu, Kudret Sahibi ve Her şeyi Bilen'in takdiridir.
41.41 - Kendilerine Kur'an geldiği vakit, onu hiçe sayanlar, (azaba uğratılacaklardır). Muhakkak ki, o çok şerefli bir kitaptır.
54.42 - Onlar Bizim bütün mesajlarımızı yalanlamışlardı. Bunun üzerine, yalnızca, her şeyin belirleyicisi olan Kudret Sahibinin hesap soracağı şekilde onlara hesap sorduk.
59.23 - Allah O'dur ki; O'ndan başka ilah yoktur... Melîk'dir= mülkün ve saltanatın yöneticisidir, Kuddûs'dür= her türlü noksanlık ve ayıplardan beridir, Selâm'dır= bütün afet ve kederlerden salimdir, Mümin'dir= emniyet verendir, Müheymin'dir= her şeyi gözetip koruyandır, Aziz’dir= İzzetin kaynağıdır, her şeye galiptir, Cebbar’dır= kulların hallerini ve ihtiyaçlarını düzeltendir, varlığı çok yücedir, Mütekebbir'dir= azamet ve ululuk sahibidir. Allah, (müşriklerin kendisine) koştukları ortaklardan münezzehtir.
9.128 - Gerçek şu ki, (ey insanlar,) size kendi içinizden bir Elçi gelmiştir: sizin (öte dünyada) çekmek zorunda kalabileceğiniz sıkıntıdan ötürü kendini (zihnen) büyük bir yük altında hisseden; size çok düşkün (ve) müminlere karşı şefkat ve merhametle dolu bir Elçi...

El-Aziz Faziletleri Nedir?

Bu ismi belirtildiği miktarda okuyan ve kendisine vitr eden kişi, büyüklerin katında kabul görünerek işleri rahatlıkla görülür.
Büyük kişilere iş yaptırabilmek ve onları etkileri altına alabilmek için bu ismin viridine devam ederek her gün beş vakit namaz kılındıktan sonra 94 kere okunmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra işlerinde başarılı olurlar.
Bu isim 94*94 kere okuyan kişi çok büyük bir manevi kuvvete sahip olur. Her yerde sözü etkili olur.
Bu ismi zikredenler düşmanlarını yenerek onlara üstünlük sağlar. Her yerde kendisi saygı ile karşılanır.
Bu isim hangi niyet de okunur ise o niyet ve maksadı yerine gelir. Yani Allah tarafından kabul edilir.
Sabah namazından sonra 40 gün boyunca bu ismi okuyan kişi borçlarından da kurtulur.
Fakirlikten kurtulmak isteyen; 40 gün boyunca sabah namazından sonra 40 defa El-Aziz ismini okur.
Kimseye muhtaç olmak istemeyen; 40 gün boyunca sabah namazından sonra 40 defa El-Aziz ismini okur.
Dünyada ve Ahirette bahtiyar olmak isteyen; Her gün evden çıkarken 94 defa YA AZİZ ismini okur.
5 vakit namazdan sonra 94 kere ” Ya Azîz celle celâlühû ” zikrine devam edenler, herkes tarafından sevilir ve düşmanlarına galip gelir.
Evden çıkarken 94 kere ” Ya Azîz celle celâlühû ” diyen her türlü kazalardan ve belalardan korunur.
40 gün süreyle, her gün 8836 kere ” Ya Azîz celle celâlühû ” zikrine devam eden hiç bir zaman geçim sıkıntısı çekmez ve her yerde sözü dinlenir.

Son Söz (*)
Müslüman bir şahsiyetin el-Azîz isminden alması gereken nasip; mutlak izzetin Allah Teâlâ’ya âit olduğunu bilerek hiçbir kâfirin, münâfık ve müşrikin yanında izzet aramamasıdır. Bu bağlamda İslâm’a karşı din olmak iddiasında olan ideolojilerin sâhiplerine izzet atfetmemek, önlerinde el bağlamamak, şahıslarını putlaştırmamak, sözlerini kânunlaştırmamak, isyanda itâat etmemek, kınayıcının kınamasından korkmadan yöneticilerin eksiklerini yüzlerine söylemek, emperyalist devletleri ilâhlaştırmamak, küllî irâdeyi gücü elinde tutanlara hasretmemek Müslüman şahsiyetin bu isimden aldığı nasiple doğru orantılıdır. Müslümanların, izzet makâmı olan siyâsal otoriteyi Müslüman olmayanlara teslîm etmemeleri gerekir. Müslümanların velâyetleri kâfirlere ve zâlimlere gasben verilmiş ise Müslümanların, hak sâhiplerine tekrar emânetlerini tevdi etmeleri için çalışmaları ve cihâd etmeleri bu isimden aldıkları nasiple mukayyettir. Hasbelkader bu makamlara Müslümanca düşünmeyen kimseler gelmişse onlara seyyidim/efendim diye hitâb etmek, izzet sâhibi Müslümanda olmaması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, münâfıklara ve kâfirlere yüceltici ifâde kullanmaktan Müslümanları men etmiştir. Fertler nasıl ki el-Azîz isminden gerekli payı alarak farklı ve güçlü bir şahsiyet olabiliyorlarsa, Müslüman yöneticilerin de siyâsal anlamda bu isimden gerekli nasîbi alarak ülkelerini îman, ahlâk, ibâdet, hukuk, adâlet, sosyal ilişkiler, teknik ve iktisâdî bakımlardan dünyanın en güçlü ülkesi yapmaları gerekir. Bu sâyede İslâm’a olan düşmanlıklar azalır, Müslümanlara yapılan saldırılar durdurulur. Siyâsal izzet ümmetin izzetine açılan bir kapıdır. Unutmayalım ki örnek âile yapısıyla, yüksek ahlâkıyla, dengeli cezâ sistemiyle, askeriyle, savunma sanâyisiyle, âdil gelir dağılımıyla, maddî ve mânevî kalkınmasıyla, insan gücüyle, hukûkuyla ve insânî ilişkilerindeki güzellikle dünyâda bir numara olamayan halkı Müslüman ülkelerin siyâset adamları, Allâh’ın(cc) el-Azîz isminden hiç pay almamışlardır. ((*) Alıntıdır)

Derleme - @erolkaranet - 27.02.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.