@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


Reklam

erolkaranet

Diyanet, 80 Personel Alacak
D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacaktır. 
Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 


BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak, 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,
6. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
• Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
• Başkanlığımızda görev yapacak destek personelinin çalışma alanlarına ilişkin ayrıntılar Başkanlıkça ayrıca belirlenecektir.

 B) Özel Şartlar
UNVAN ŞARTLAR
Destek Personeli (Temizlik )
a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Destek Personeli (Temizlik / Bulaşıkçı)
-Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
Destek Personeli (Temizlik / Sıhhi Tesisatçı)
-Ortaöğretim kurumlarının yapı tesisat sistemleri/teknolojisi ve iklimlendirme sistemleri ve soğutma sistemleri bölüm/programlarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi) mezun olup sıhhi tesisat alanında sertifikaya (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.
Destek Personeli (Temizlik / Garson)
-Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölüm/programlarından (ikram hizmetleri ve turizm ve otel işletmeciliği) ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.
Destek Personeli (Temizlik / Bahçe Bakım Elemanı)
-Ortaöğretim kurumlarının “bahçecilik” bölüm/programlarından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olup bahçe bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek. Destek Personeli (Temizlik / Marangoz)
-Ortaöğretim kurumlarının ahşap doğrama teknolojisi, iç mekan ve mobilya teknolojisi, mobilya iskeleti ve döşemesi bölüm/programlarının birinden mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olup ağaç işleri-mobilyacılık alanında sertifikaya (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a) Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar 
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak. d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 2/5 EK cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. 
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
d) En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK hizmet dökümü belgesi (e-devletten alınacak) ile belgelendirmek,
e) Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla, 10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
f) Bayan adaylarda en az 160 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
g) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. 

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 06.03.2023-20.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.
3. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
4. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir. 
5. Adaylar “Başvuru Şartları” bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı/ tecrübe şartı aranan unvan için gerekli olan SGK hizmet döküm belgesini başvuru ekranındaki ilgili bölüme pdf formatında yükleyeceklerdir.
6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 
7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 
8. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır. 
9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylar için buraya tıklayınız

Kaynak : Diyanet İşleri Başkanlığı - 28.02.2023 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam