@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevlerinde Değişiklik YapıldıDiyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinde bazı değişiklikler yapılan yönetmeliğe göre yapılan değişiklikler şöyle ;

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hizmet Birimleri
Din hizmetleri genel müdürlüğü 
MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-16/2/2023-32106) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
b) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dini programlar ile ilmi toplantılar düzenlemek ve müftülüklerce düzenlenen söz konusu etkinliklere ilişkin rapor hazırlamak. 
c) Müftülüklerce radyo, televizyon ve diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve rapor hazırlamak. 
ç) Başkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekipleri göndermek, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
d) Başkanlık vaizlerinin, vaaz ve irşat programlarını hazırlamak ve işlemlerini yürütmek. 
e) Hutbe metinleri ve gerektiğinde örnek vaaz metinleri hazırlamak/hazırlanmasınısağlamak. 
f) İhtida edenlerle ilgili işlemleri takip etmek ve ihtida belgelerine ilişkin kayıtları tutmak. 
g) Mevlid-i Nebi Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
ğ) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde vaizlerin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak. 
h) İrşat hizmetlerinde bulunan personelin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve müftülüklerce bu amaçla yapılan iş ve işlemleri takip etmek. 
ı) İrşat hizmetleriyle ilgili olarak gerektiğinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
i) Cami ve mescitlerin ibadete açılması, yönetilmesi ve cami hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek. 
j) Dini/milli gün ve gecelerde programlar düzenlemek ve programların radyo ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
k) Olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din hizmetleri ile manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde planlamak ve uygulamak. 
l) İhtiyaç duyulan camilerde dini danışmanlık bürolarının açılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek. 
m) Camiler ve Din Görevlileri Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
n) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde cami görevlilerinin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak. 
o) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yapmak. 
ö) Aile, kadın ve gençlik ile toplumun diğer kesimlerine yönelik dini konularda aydınlatma ve rehberlik yapmak. 
p) İhtiyaç duyulan yerlerde aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinin açılmasını ve koordineli olarak çalışmasını sağlamak. 
r) Aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinde görevli personele ihtiyaç duydukları donanımı kazandıracak eğitimlerin verilmesini sağlamak. 
s) İlgili kurumlarla işbirliği yaparak çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, çocuk destek merkezleri, huzurevleri, kadın konukevleri gibi sosyal hizmet kurumlarında din hizmeti sunulmasını sağlamak. 
ş) Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla dini, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak. 
t) Aile ile ilgili sorunların çözümüne yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak. 
u) Aileye ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak. 
ü) Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek.
v) Toplumun milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik sosyal ve kültürel içerikliçalışmalar yapılmasını sağlamak. 
y) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak. 
z) Dini bayramlar ile Ramazan ayında çeşitli sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler planlamak ve yürütmek. 
aa) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. 
bb) Helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek. 
cc) Engellilere yönelik din hizmetleri ile manevi danışmanlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak. 
çç) Ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlarımıza manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak. 
dd) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri konusunda ilgili personeli bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak. 
ee) Diyanet gençlik merkezlerinin, Diyanet okuma salonlarının ve Diyanet genç ofislerin fiziksel ve işlevsel standartlarını belirlemek, bu mekanların gerekli görülen yerlerde açılmasını ve koordineli olarak çalışmasını sağlamak. 
ff) Diyanet gençlik merkezleri, Diyanet okuma salonları ve Diyanet genç ofislerde; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak kaydıyla öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve benzeri yerlerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak. 
gg) Bu fıkra kapsamında görevlendirilen personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak. 
ğğ) Toplumsal huzuru tehdit eden terör, şiddet, bağımlılık gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 
hh) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması amacıyla projeler üretmek, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmak. 
ıı) Gençliğin dini ve milli değerlerle barışık, vatanına ve milletine bağlı ve faydalı bireyler olarak yetişmesi için gerekli çalışmaları yürütmek. 
ii) Zekât, fitre, fidye gibi mali ibadetlerin İslam dininin usul ve esaslarına uygun olarak yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak. 
jj) Ülkemize sığınan yabancılara, herhangi bir sebepten dolayı yurt içinde göç etmek durumunda kalmış vatandaşlarımıza ve mevsimlik işçilere yönelik manevi danışmanlık hizmetlerini planlamak ve takip etmek. 
kk) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 

Bunların dışında; Yönetmelikteki "Kutlu Doğum" ibaresinde değişiklik yapılarak "Mevlid-i Nebi" şeklinde değiştirildi. Vaizlerin görevlerine ilişkin yapılan değişiklikle ise “eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, medya kuruluşları” da vaizlerin irşat faaliyetini yerine getirebileceği yerlere eklendi. "Doğru yolu gösterme" anlamına gelen "irşat faaliyeti"nin bu değişiklikle ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, medya kuruluşları, öğrenci yurtları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, fabrika, işyeri ve benzeri yerlerde gerçekleştirileceği yerler olarak belirlenmiş olup bu faaliyetin nasıl gerçekleştirileceği ise düzenlendi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için buraya tıklayınız

Kaynak ve Detay : Resmi Gazete - 16.02.2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.